Aktualność informacji

Aktualność informacji
Polecane artykuły


Aktualność

Cecha ta określa czy informacja dotyczy bieżącego stanu rzeczywistości oraz jaki czas minął od zaistnienia zdarzenia opisywanego przez daną informację.

Jest to pojęcie względne i uzależnione od organizacji i sytuacji decyzyjnej, przed którą stoi użytkownik systemu. Aktualność informacji istotnie wpływa na jej użyteczność, im później informacje dotyczące danego zjawiska zostaną przedstawione tym mniejsza jest ich użyteczność.

Aktualność informacji to jej zgodność z rzeczywistością w momencie, gdy jest użytkowana. Aktualność informacji zależy od dynamiki obiektu, zjawiska którego dotyczy, jak również od sytuacji decyzyjnej. Użytkownik dowolnej informacji powinien weryfikować kiedy została wygenerowana i czy w momencie użycia jest nadal aktualna [Gryncewicz s. 99].

Ocena aktualności

Informacja pojedyncza:

  • Stosunek ilości treści zdezaktualizowanej z punktu widzenia użytkownika informacji do ilości wszystkich treści przekazywanych przez daną informację.

Zbiór informacji:

  • Ilość informacji zdezaktualizowanej do ogólnej ilości wszystkich informacji adresowanych do danego użytkownika.

[Obora s. 137-138]

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • Obora H., Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji. Rozprawa doktorska, AE Kraków, Kraków 2005
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak, Kornel Masłowski