Przykłady procesów

Z Encyklopedia Zarządzania

Prezentowane poniżej przykłady procesów realizowanych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach zawierają podstawowe zadania i czynności związane z danym procesem. Przedstawione poniżej opisu mogą posłużyć jako szablon przy tworzeniu dokumentacji organizacyjnej, opisów procedur czy instrukcji stanowiskowych.

Procesy związane z marketingiem i sprzedażą

Procesy związane z informacją i komunikacją

Procesy rozwojowe, jakościowe i logistyczne

Procesy związane z zasobami ludzkimi

Procesy związane z finansami

Procesy związane z administracją publiczną

Przykłady procesów związanych z innowacjami technologicznymi

 • Innowacje produktowe: wprowadzenie na rynek nowych, unikalnych produktów lub ulepszenie istniejących, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Innowacje procesowe: wprowadzenie nowych metod i technologii produkcji, które przyczyniają się do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów i poprawy jakości.
 • Innowacje organizacyjne: zmiany w strukturze organizacyjnej, procesach zarządzania i kulturze przedsiębiorstwa, które mają na celu poprawę efektywności i elastyczności.
 • Innowacje marketingowe: zastosowanie nowych metod i narzędzi marketingowych, takich jak wykorzystanie mediów społecznościowych, personalizacja komunikacji i lepsze zrozumienie potrzeb klientów.
 • Innowacje usługowe: rozwinięcie i ulepszenie oferty usług, aby lepiej zaspokajać potrzeby klientów i zwiększać ich lojalność.

Proces badania i analizy nowych rozwiązań technologicznych w kontekście ich zastosowania w przedsiębiorstwie

 • Identyfikacja potrzeb i celów przedsiębiorstwa: pierwszym krokiem jest zrozumienie, jakie problemy lub braki w istniejących rozwiązaniach technologicznych występują w przedsiębiorstwie.
 • Badanie rynku i dostępnych rozwiązań: analiza rynku i konkretnych rozwiązań technologicznych, które mogą spełnić potrzeby przedsiębiorstwa.
 • Ocena potencjału i korzyści: ocena, jakie korzyści mogą wyniknąć z wprowadzenia konkretnego rozwiązania technologicznego oraz jakie są koszty i ryzyka związane z jego wdrożeniem.
 • Wybór najlepszego rozwiązania: na podstawie oceny potencjału i korzyści należy dokonać wyboru najlepszego rozwiązania, które najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa.
 • Testowanie i wdrożenie: przed wprowadzeniem nowego rozwiązania technologicznego do pełnej produkcji, konieczne jest przeprowadzenie testów i dostosowanie go do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa.

Testowanie nowych technologii i optymalizacja procesów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności=

 • Testowanie: przeprowadzanie testów, aby sprawdzić, czy nowe technologie działają zgodnie z oczekiwaniami i spełniają określone wymagania.
 • Mierzenie i ocena wyników: zbieranie danych i informacji, które umożliwią dokładną ocenę skuteczności i efektywności nowych technologii.
 • Optymalizacja procesów: analiza zebranych danych i informacji w celu identyfikacji obszarów, w których można poprawić procesy biznesowe i osiągnąć większą efektywność.
 • Dostosowywanie rozwiązań: wprowadzanie zmian i ulepszeń w nowych technologiach na podstawie zebranych danych i informacji zwrotnych.

Przykłady procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to kluczowy element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

 • Identyfikacja zagrożeń: analiza środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, takich jak zmiany na rynku, zmiany regulacyjne, czy problemy związane z dostawcami.
 • Analiza ryzyka: ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwo.
 • Priorytetyzacja zagrożeń: określenie, które zagrożenia są najważniejsze i wymagają natychmiastowej uwagi oraz które mogą być zarządzane w dłuższej perspektywie czasowej.
 • Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem: zaplanowanie działań i środków, które zostaną podjęte w celu zarządzania zidentyfikowanymi zagrożeniami.
 • Analiza prawdopodobieństwa i skutków: ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnych skutków w celu określenia priorytetów.
 • Wybór strategii zarządzania ryzykiem: określenie, jakie strategie i działania zostaną podjęte w celu zarządzania zidentyfikowanymi zagrożeniami, takie jak unikanie ryzyka, minimalizowanie ryzyka, przenoszenie ryzyka czy akceptowanie ryzyka.
 • Reagowanie na ryzyko: szybkie i efektywne reagowanie na wystąpienie zagrożeń, w celu zminimalizowania ich skutków.
 • Koordynacja działań: zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań między różnymi działami i zespołami w celu skutecznego zarządzania ryzykiem.
 • Monitorowanie ryzyka: systematyczne śledzenie zagrożeń i ocena ich wpływu na przedsiębiorstwo w celu wczesnego wykrywania i reagowania na zagrożenia.
 • Raportowanie ryzyka: regularne raportowanie wyników monitorowania ryzyka oraz informowanie odpowiednich osób o identyfikowanych zagrożeniach.
 • Dostosowywanie strategii i działań: wprowadzanie zmian i ulepszeń w strategiach i działaniach zarządzania ryzykiem na podstawie zebranych danych i informacji zwrotnych.
 • Doskonalenie procedur i narzędzi: wprowadzanie ulepszeń i doskonalenie procedur i narzędzi zarządzania ryzykiem w celu zwiększenia ich efektywności.
Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.