Proces projektowania aplikacji informatycznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces projektowania aplikacji informatycznych
Polecane artykułyProces.gif

To tylko przykład procesu.

Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.

Cele procesu

Cele główne:

  • Stworzenie projektu aplikacji informatycznej
  • Uwzględnienie w projekcie wymagań i oczekiwań użytkownika
  • Zachowanie równowagi pomiędzy przewidywanymi kosztami a dostępnym budżetem

Cele pośrednie:

  • Dążenie do skrócenia czasu wykonywania poszczególnych etapów procesu
  • Usprawnianie komunikacji z głównym użytkownikiem

Charakterystyka procesu

Proces projektowania aplikacji informatycznych ma na celu przygotowanie w pełni użytecznego i wykonalnego projektu aplikacji zapewniającego jej właściwą strukturą i funkcjonalność. Dokonuje się to poprzez kolejne etapy pracy zespołu projektowego nadzorowanego przez kierownika projektu jak i komitet sterujący odpowiedzialny za całość wykonywanej pracy.

Jednym z najważniejszych etapów procesu jest analiza wymagań użytkownika na podstawie której zespół projektowy może dopiero przystąpić do tworzenia modelu funkcjonalnego aplikacji. Model funkcjonalny zostaje w dalszych etapach procesu wykorzystany do budowy modelu logicznego aplikacji jak i do stworzenia podstaw jej struktury fizycznej. Całość procesu jest na bieżąco kontrolowana i korygowana poprzez stosowne raporty i spotkania zespołu z kierownikiem projekt.


Zasoby (dane wejściowe)

1. Uczestnicy procesu

Uczestnikami procesu projektowania aplikacji informatycznych są:

2. Zasoby materialne

3. Zasoby informacyjne

  • Wiedza uczestników procesów projektowania
  • Potrzeby i wymagania uzyskane od głównego użytkownika.


4. Narzędzia, metody i techniki

Metody i techniki

Opis procesu

1 Komitet sterujący powołuje kierownika projektu w oparciu o profil projektu, a także na podstawie jego kompetencji na płaszczyźnie planowania, organizowania, motywacji i kontroli. Wybór ten pozwoli na sprawne zorganizowanie zespołu projektowego.

2 Kierownik projektu w porozumieniu z głównym użytkownikiem dokonują analizy potrzeb i modelowania przyszłej aplikacji. Na tym etapie zostaje przygotowana dokumentacja zbioru wymagań aplikacji, na podstawie której będzie tworzony projekt aplikacji.

3 Kierownik zespołu projektowego dokonuje zdefiniowania funkcjonalnego modelu aplikacji, opisującego interakcje ze światem zewnętrznym, strukturę aplikacji oraz przepływ danych i sterowania między elementami aplikacji.

4 Zespół projektowy na podstawie analizy wymagań użytkownika oraz funkcjonalnego modelu tworzy model logiczny aplikacji. Stanowi on uszczegółowienie modelu funkcjonalnego i zawiera listę funkcji aplikacji i współzależności między nimi ,które będą utworzone w projekcie fizycznym. Pozwoli to na wyeliminowanie zbędnych przepływów i zasobów danych.

5 Po zdefiniowaniu modelu logicznego zespół projektowy pod nadzorem kierownika projektu przystępuje do budowy struktury fizycznej aplikacji. W tym modelu definiowane są elementy oprogramowania (software), procedury, funkcje, metody i bloki oraz interakcje między nimi.

6 Kierownik projektu, organizuje krótkie, codzienne spotkania z zespołem projektowym, na których motywuje i inspiruje pracowników do dalszej pracy. Efektem tego jest weryfikacja postępów prac nad kolejnymi częściami projektu.


7 Zespół testerów pod kontrolą kierownika projektu przygotowuje oraz realizuje testy aplikacji na podstawie uprzednio przygotowanych szablonów i scenariuszy. Na koniec, zespół testerów sporządza raport wyników.

8 Kierownik projektu, na podstawie raportu wyników przygotowuje projekt do zamknięcia, w wyniku czego sporządzany jest dokument przekazania zawierający rejestr doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzenia projektu.


9 Komitet sterujący dokonując przeglądu oceniającego, zatwierdza projekt.

Wyjścia (dane wyjściowe)

  • Aplikacja informatyczna


Odpowiedzialność i uprawnienia

Stanowisko Numer zadania Uprawniony do Odpowiada za
Komitet sterujący
1


Powołania zespołu projektowego Właściwy dobór wykonawców projektu
9
Dokonania przeglądu oceniającego projekt;

Zamknięcia projektu

Całościową kontrolę postępów pracy nad projektem oraz efekt końcowy projektu
Kierownik projektu
2


Do kontaktu z głównym użytkownikiem w celu dokonania analizy jego wymagań Prawidłową analizę wymogów aplikacji pod kątem potrzeb użytkownika głównego,
5


Uczestnictwa w procesie budowy modelu logicznego aplikacji Prawidłowe zdefiniowanie metod, procedur i funkcji występujących w aplikacji. Poprawny przebieg budowy modelu logicznego.
6


Weryfikacji prac zespołu projektowego; motywowania, inspirowania zespołu projektowego. Kontrole wszystkich prac projektowych, terminowe wykonywanie projektu; monitorowanie kosztów oraz problemów powstałych w trakcie projektowania.
7
Kontroli przebiegu testów aplikacji, współpracy z testerami Właściwy przebieg procedury testowania aplikacji
8
Sporządzenia dokumentu przekazania oraz do przedstawienia swojej opinii Przygotowanie projektu do zamknięcia
Kierownik zespołu
3


Zdefiniowania struktury aplikacji Prawidłowo zdefiniowaną strukturę aplikacji
Zespół projektowy
5


Budowy modelu fizycznego aplikacji Prawidłową konstrukcję modelu fizycznego.
Główny użytkownik
2
Kontaktu z Kierownikiem projektu w celu sprecyzowania założeń, jakie powinna spełniać aplikacja Sformułowanie listy wymagań stawianych przed aplikacja. Znajomość celów biznesowych.
Zespół testerów
7
Przeprowadzenia testów aplikacji oraz do sporządzenia raportu z ich przebiegu Prawidłowy przebieg testów, odnalezienie ewentualnych błędów w funkcjonowaniu aplikacji

Diagram procesu

Uczestnicy


zadania

Komitet Sterujący Kierownik projektu Kierownik zespołu projektowego Zespół projektowy Główny użytkownik Zespół testerów
1
W
2
No
W
I
3
No
W
4
K
N
W
5
K
N
W
6
K
W
7
N
W
8
W
9
Z

Autor: Marcin Kozera, Łukasz Lekki