Tajemnica przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Tajemnica przedsiębiorstwa
Polecane artykuły

Tajemnica przedsiębiorstwa – różnego rodzaju informacje, np. techniczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą. Tworzą one całość i nie są powszechne dostępne, a osoba za nie odpowiedzialna podjęła wszelkie środki ostrożności, tak aby zachować ich poufność, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach wolnej konkurencji. Przykładowymi tajemnicami przedsiębiorstwa są listy klientów, metody kontroli towarów, system wynagrodzenia pracowników, plan marketingowy itp. (Różyczka M. 2019, s. 27).

Warunki tajemnicy przedsiębiorstwa

Aby informacje zostały uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać spełnione warunki takie jak (Różyczka M. 2019, s. 29):

  • poufnośćinformacja nie może być powszechnie znana ani łatwo dostępna dla osób zajmujących się danym rodzajem informacji. Informacja nie może podlegać domenie publicznej.
  • wartość gospodarcza – informacje muszą posiadać wartość gospodarczą. Ich wartość można przedstawić za pomocą pieniądza, ale także są te o charakterze niematerialnym, których ujawnienie może zaszkodzić renomie przedsiębiorstwa.
  • poddanie działaniom w celu ich ochrony – informacje muszą być poddane wszystkim niezbędnym działaniom, w celu zachowania ich poufności. Działania te mają zarówno charakter faktyczny (np. blokady informatyczne), jak i prawnym (np. umowa o zachowaniu poufności). Większa wartość tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje, że działania ochronne odbywają się na większą skalę.

Środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

Środki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli działania podejmowane w celu zachowania ich poufności możemy podzielić na dwie kategorie (Łabędź M. 2014, s. 237):

  • środki ochrony prawnej – są to odpowiednie postanowienia w regulaminach oraz umowy o zachowaniu poufności, oraz zakazie konkurencji.
  • środki ochrony fizycznej – są to oznaczenia na dokumentach (np. „tajemnica przedsiębiorstwa”), przechowywanie ich w oddzielnych pomieszczeniach lub sejfie, a także odpowiednie środki techniczne (np. hasła do komputerów, kody dostępu, identyfikatory, monitoring itp.)

Tajemnica a know-how

Pojęcie tajemnicy know–how, stosowane jest w języku biznesu, często zamiennie z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Definiowana jest jako zdolność lub wiedza. Mogą być one zarówno poufne, jak i jawne. Know-how w znaczący sposób odróżnia daną firmę od konkurencyjnych. Przykładami know-how są: bazy danych klientów, systemy archiwizacji danych itp. (Różyczka M. 2019, s. 30).

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca może dochodzić na drodze sądowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania, że dane informacje posiadają status tajemnicy. Kolejnym z warunków koniecznych do zrealizowania jest podjęcie wszystkich niezbędnych czynności do zachowania ich poufności oraz udowodnienie tego przed sądem. Częstym środkiem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest nakaz zapłacenia kary umownej, w przypadku naruszenia, w ramach naprawienia szkody. Zapłata kary odbywa się bez względu na wartość poniesionych strat. Należy podkreślić, że obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązuje nawet przez 3 lata po zakończeniu pracy w danej firmie. Wypowiedzenie umowy o pracę może wiązać się z naruszeniem umowy o zakazie konkurencji, a zarazem stanowi do tego wystarczający powód. W wypadku, gdy takiej umowy nie podpisano, należy poddać sytuację ocenie – czy stanowi to naruszenie interesów oraz wyrządza szkodę. Jeśli ocena wykaże, że wystąpiło naruszenie dobra firmy, dany pracownik zmuszony jest do zadośćuczynienia (zapłacenie kary umownej). Należy podkreślić także fakt, iż szkoda rozumiana jest także, jako utracone zyski, które pracodawca mógłby osiągnąć, gdyby tajemnica nie została ujawniona (Łabędź M. 2014, s. 239).

Bibliografia

Autor: Tomasz Mirocha

.