Chmura obliczeniowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) może być definiowana, jako usługi (serwisy) obliczeniowe, które znajdują się w ofercie podmiotów zewnętrznych oraz z których można skorzystać w dowolnej chwili na życzenie. Co więcej owe usługi skalują się w sposób dynamiczny, co jest reakcją na zmieniające się zapotrzebowanie. (A. Mateos i J. Rossenberg 2011, s. 26)

Okresem, w którym funkcjonować zaczęło pojęcie chmury obliczeniowej jest koniec XX w.. Termin ten dotyczył wówczas rozległej sieć WAN. Na przestrzeni kolejnych lat pojawiły się informacje o udostępnianiu w chmurze usług, o nowych funkcjach, a także nowej formie licencjonowania. "Chmura" z biegiem czasu zyskała miano chwytliwego pojęcia marketingowego, a wykorzystanie jej w swoim działaniu często postrzegane jest, jako miernik nowoczesności (P. Czerwonka, T. Lech i G. Podgórski 2011, s. 91)

Rok 2007 to rok, który rozpoczął proces regularnego wzrostu zainteresowania technologią nazywaną cloud computing. Na jej rozwój wpływ miały m.in. wzrastające potrzeby przetwarzania oraz przechowywania znaczącej liczby danych, a także postęp w wyniku, którego doszło do zwiększenia się ilości rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp do Internetu (D. Leończuk 2012, s. 627)

To, co w dużym stopniu wyróżnia cloud computing od dotychczasowo oferowanych rozwiązań odnoszących się do outsourcingu informatycznego to fakt, że użytkownicy korzystając z tego rozwiązania mają dynamiczny oraz błyskawiczny dostęp do niezbędnych w danej chwili zasobów (D. Leończuk 2012, s. 627)

TL;DR

Chmura obliczeniowa to usługi obliczeniowe, które są dostępne na życzenie i skalują się dynamicznie. Istnieje wiele typów chmur obliczeniowych, takich jak publiczne, prywatne, partnerskie, hybrydowe i dedykowane. Korzyści z korzystania z chmury obliczeniowej to redukcja kosztów, wzrost bezpieczeństwa danych i skalowalność. Istnieją również argumenty przeciwko korzystaniu z chmury, takie jak możliwość spadku wydajności i koszty łączy szerokopasmowych. Wdrożenie chmury obliczeniowej może być opłacalne dzięki wysokiej skalowalności, podwyższeniu efektywności biznesowej i szybszemu wdrożeniu usług.

Typy chmur obliczeniowych

Biorąc pod uwagę kryterium własnościowe bądź też specyficzny charakter wdrażania usług wśród odbiorców, wyróżnić można takie oto typy chmur obliczeniowych:

 • chmury publiczne (Public Cloud), charakteryzują się tym, że dostęp do nich mają wszyscy zainteresowani, co znaczy, że ze świadczonych usług skorzystać może każda jednostka bądź też każde przedsiębiorstwo;
 • chmury prywatne (Private Cloud) - kreowane są zgodnie z potrzebami pewnej konkretnej organizacji, zazwyczaj w lokalizacji, która jest przez dane przedsiębiorstwo ustalona oraz kontrolowana, są one w sposób całkowity nieprzystępne dla pozostałych (tym samym określona organizacja staje się jedynym odbiorcą usług, które są proponowane);
 • chmury partnerskie (Community Cloud, Partner Cloud), propozycja skorzystania z niej składana jest jedynie zamkniętej grupie organizacji, które mają wspólne cele;
 • chmury hybrydowe (Hybrid Cloud), są rozwiązaniem pośrednim, połączeniem przynajmniej dwóch wyżej wymienionych typów chmur obliczeniowych, między którymi występuje opcja wymiany danych;
 • chmury dedykowane (Dedicated Cloud), ten typ cechuje się tym, że jednostka świadcząca usługę wydziela pewien fragment dostarczanej chmury dla odbiorcy mającego wyłączny dostęp do niej.
(D. Dziembek 2016, s. 730)

Jak wskazuje W. Kapeliński trzema kluczowymi kategoriami, jakie wyróżniania się w standardowym środowisku przetwarzania, są poziomy: aplikacji, infrastruktury oraz platformy. To właśnie im odpowiadające trzy poziomy, które proponowane są, jako usługi wykreowane zostały w Cloud Computingu. Podział ten wpłynął na wyodrębnienie trzech głównych modeli dotyczących dostarczania usług. Są nimi:

 • Infrastruktura, jako usługa (Infrastructure as a Service)
 • Platforma, jako usługa (Platform as a Service)
 • Oprogramowanie, jako usługa (Software as a Service)
(W. Kapeliński 2014, s. 60-61)

Korzyści płynące ze stosowania chmury obliczeniowej

Z. Hendzel wskazując najważniejsze korzyści płynące ze stosowania chmury obliczeniowej wyróżnia:

 • Istotne ograniczenie kosztów korzystania z technologii IT, które wynika ze zmniejszenia kosztów utrzymania ekspertów w dziedzinie IT, wszelkich opłat za przestrzeń, w której mieszczą się serwery oraz kosztów związanych z opłatami za prąd. Chmura obliczeniowa zmniejsza wspomniane koszty, dodatkowo umożliwiając dokonywanie płatności za moc obliczeniową, która wykorzystana została w precyzyjnie wskazanym momencie korzystania z określonej usługi.
 • Ograniczenie kosztów związanych z zakupem systemów IT. Możliwość stosowania chmury obliczeniowej likwiduje konieczność zakupu sprzętu, który będzie w odpowiednim stopniu wydajny, a także zanika potrzeba zapewnienia licencji na oprogramowanie dla wszystkich jednostek sprzętowych.
 • Wzrost bezpieczeństwa danych.
 • Skalowność chmury obliczeniowej. Mądry sposób, w jaki cloud computing rozkłada zasoby obliczeniowe przyczynia się do tego, że użytkownik pozyskuje dokładnie taką liczbę zasobów, jaka jest mu potrzebna.
 • Technologia chmury obliczeniowej pojawiła się, jako odpowiedź na potrzebę, która powstała w związku ze wzrostem ilości połączonych w sieci urządzeń, aplikacji sieciowych oraz ciągłych strumieni informacji.
(Z. Hendzel 2013, s. 187-188)

Pięć zasad, które określają przetwarzanie w chmurze

 • elastyczność, czyli dynamiczne skalowanie, prężna zmiana liczby użytkowanych zasobów będąca reakcją na realne zapotrzebowanie,
 • automatyczne wprowadzanie nowych zasobów, kształtowanie w sposób automatyczny nowych maszyn wirtualnych jak i również likwidowanie maszyn istniejących;
 • kolejna z zasad wiąże się z wirtualizacją zasobów obliczeniowych, która na celu ma zadbanie o wykorzystanie sprzętu w najwyższym stopniu;
 • zasoby obliczeniowe puli, którą wykorzystuje się w chmurze, mają być dostępne osobom będącym zarejestrowanymi użytkownikami,
 • naliczenie wszelkich opłat tylko i wyłącznie za zasoby, które zostały faktycznie wykorzystane
(A. Mateos i J. Rosenberg 2011, s. 27-31)

Argumenty przemawiające przeciwko wdrażaniu technologii chmury obliczeniowej

 • możliwość pojawienia się spadku wydajności na skutek opóźnienia sieci,
 • mając problem z siecią należy się liczyć z brakiem dostępu do danych oraz systemu,
 • nie wszystkie typy danych opłaca się przetwarzać w chmurze,
 • wykorzystywanie publicznej chmury staje się nieopłacalne przy dużej ilości danych,
 • koszty łączy szerokopasmowych
(Z. Handzel 2013, s. 191)

Opłacalność wdrażania technologii chmury obliczeniowej - argumenty za

 • wysoka skalowalność,
 • podwyższenia biznesowej sprawności firmy,
 • błyskawiczne wdrożenie oraz uruchomienie usługi,
 • szybsze dostarczenie produktów firmy,
 • nieznaczne inwestycje.
(Z. Handzel 2013, s. 190)


Chmura obliczeniowaartykuły polecane
Giełda transportowaProgram komputerowyInterfejs użytkownikaOutsourcingKomputer stacjonarnyBlockchainSaaSPortal korporacyjnyDisaster recovery

Bibliografia

 • Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261
 • Dziembek D. (2016), Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T.2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole
 • Handzel Z. (2013), Cloud computing - czyli chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w mediach, Problemy Zarządzania, nr 4 (44)
 • Kapeliński W. (2014), Kierunki rozwoju chmury obliczeniowej według założeń komisji europejskiej, [w:] Nowicki A., Jelonek D. (red.) Technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 • Leończuk D. (2012), Możliwości zastosowania technologii cloud computing, Logistyka, nr 5
 • Mateos A., Rosenberg J. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice


Autor: Małgorzata Pabian