Klauzula poufności

Z Encyklopedia Zarządzania

Klauzulę poufności nadaje się informacjom, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa to takie, które nie są ujawnione do publicznej wiadomości. Są to między innymi informacje: technologiczne, techniczne, organizacyjne lub tym podobne, które mają wartość gospodarczą (Powałowski A. s.233).

TL;DR

Klauzula poufności dotyczy informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa, które mają wartość gospodarczą i nie są publicznie znane. Wzór klauzuli obejmuje zobowiązania do zachowania tajemnicy, wyłączenia i konsekwencje naruszenia. W postępowaniu koncesyjnym klauzula poufności chroni przed rozpowszechnianiem informacji. W tworzeniu oferty ważne jest umieszczenie klauzuli poufności, aby chronić poufne informacje przed konkurencją. Zgoda na ujawnienie informacji powinna być udzielona na piśmie.

Wzór klauzuli o poufności

Przygotowując ofertę w firmie, lub dla firmy, w której obowiązuje klauzula poufności jesteśmy zmuszeni do zachowania tajemnicy. W internecie można znaleźć różne gotowe wzory klauzuli o poufności. Wszystkie jednak mają bardzo podobną strukturę, na przykład (Fundusze Europejskie 2018):

 1. W punkcie pierwszym wypisane są zobowiązania osoby podpisującej deklaracje (Ofertującego):
  • Nieujawnieniu źródła oraz informacji przekazanych w trakcie wzajemnej współpracy. Dotyczy to przede wszystkim dokumentacji w załączonej "Deklaracji w zakresie poufności informacji",
  • Wykorzystywanie informacji, zawartych w wyżej wymienionym punkcie, jedynie w celu przygotowania oferty,
  • Osoba podpisująca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków zapewniających, że żadna osoba otrzymująca informacje nie ujawni ich, ani źródła, dotyczy to całości jak i części informacji. Osoba udostępniająca informacje osobom trzecim, odpowiada za nie jak za własne działanie,
  • Ujawnienie informacji możliwe jest wyłącznie osobom pomagającym Ofertującemu, którym informacje te są niezbędne do wykonania danej czynności i tylko w tym zakresie, który pozwala na wykonanie danej czynności.
 2. Punkt drugi zastrzega w jakich okolicznościach punkt pierwszy, a także jego podpunkty nie będą miały zastosowania:
  • Informacje są publicznie znane lub są podawane w publicznej wiadomości,
  • Są one znane Ofertującemu przed przystąpieniem do przygotowania oferty zgodnie z prawem od osoby trzeciej, bez przeszkody jej rozpowszechniania
  • Mogą zostać upowszechnione dzięki wcześniejszej zgody drugiej Strony,
  • Prawo będzie zmuszało Ofertującego do udostępnienia informacji,
  • Uzyskał on informacje niezależnie od przygotowywanej oferty.
 3. W punkcie trzecim uwzględnione jest iż pomimo wygaśnięciu terminu przetargu, klauzula nas obowiązuje,
 4. Punkt ten informuje nas o konsekwencji naruszenia powinności utrzymania tajemnicy. W przypadku niezobowiązania się z zachowania tajemnicy Strona jest uprawniona do ubiegania się o pełne odszkodowanie i naprawę szkody zgodnie z kodeksem cywilnym.
 5. Jeżeli informacje objęte w pierwszy punkcie zaliczają się do informacji poufnych, oraz zostaną ujawnione, zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, podlega to odpowiedzialności karnej.

Poufne informacje w postępowaniu koncesyjnym

Podczas postępowania koncesyjnego przedsiębiorca chcący zabezpieczyć przed rozpowszechnianiem informacje, które są tajemnicą przedsiębiorstwa, należy poprosić o nadanie im klauzuli poufności. Sposób ten jest skuteczny względem innych uczestników postępowania. Organ Koncesyjny dysponuje pełnym zakresem informacji. Informacje, które są objęte klauzulą poufności nie mogą być udostępnione uczestnikom postępowania bez uprzedniej zgody przedsiębiorcy. W tym celu przedsiębiorca musi złożyć wniosek oraz spełniać pewne warunki (Powałowski A. s.233):

 • dostatecznie uzasadni swoje żądanie w momencie przekazania informacji,
 • sporządzi streszczenie na podstawie przekazanych informacji, które będzie mogło zostać udostępnione uczestnikom postępowania.

Ochrona oferty

Klauzula poufności stosowana jest nie tylko w przypadku postępowań, używa się jej także w momencie tworzenia na przykład nowej oferty projektu. W momencie tworzenia oferty dla wybranego klienta ważne jest aby umieścić w dokumencie klauzulę poufności niezależnie od tego czy ma ona charakter formalny czy nieformalny. Uzyskanie pomysłów od jednego projektanta i przekazanie go innemu często nie jest postrzegane przez ludzi jako coś złego. Informacje zawarte w ofercie typu - stawki usług to informacje poufne, które najlepiej by nie dostały się do rąk konkurencji. Są klienci przy których klauzula poufności nie ustrzeże od rozpowszechniania twojej oferty, lecz są też tacy, którzy nie myśleli, że tego typu postępowanie jest niemile widziane. Tak więc klauzula poufności w tego typu dokumentach jest istotna, ponieważ warto powiadomić klienta o tym, że informacje uwzględnione w ofercie są własnością przedsiębiorstwa i nie powinny być rozpowszechniane bez wcześniejszej zgody właściciela przedsiębiorstwa. Zgoda powinna być pisemna (Lennartz S. 2013).


Klauzula poufnościartykuły polecane
Bezpodstawne wzbogacenieZawartość kontraktuUmowa zastawuGwarancja ubezpieczeniowaUmowa powierniczaOperat szacunkowyWierzycielProces przetargowyTajemnica przedsiębiorstwa

Bibliografia

 • Adamczyk A. (2005), Klasyfikacja informacji i danych prawnie chronionych oraz wymagania dotyczące środków informatycznych przeznaczonych do ich przechowywania i przetwarzania, XI Konferencja Ploug
 • Leciak M. (2011), Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, Studia Iuridica Toruniensia, tom 9
 • Lennartz S. (2013), Podręcznik freelancera. Tajniki sukcesu niezależnego projektanta stron WWW, Smashing Magazine, Helion, Gliwice
 • Powałowski A. (red.) (2009), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Strużewska-Smirnow J. (2015), Weryfikacja klauzul tajności w teorii i w praktyce., Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tom 7, nr 13, s. 228


Autor: Dawid Kopeć