Infrastruktura drogowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Infrastruktura drogowa to elementy sieci transportowej które są użytkowane przez wszelakie środki transportu w czasie ich ruchu i spoczynku. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów składowych funkcjonowania terenów zurbanizowanych. Jest ona gruntem dla ciągle rozwijającej się gospodarki, łącznikiem różnych obszarów funkcjonalnych w mieście jak i daje możliwość połączenia z innymi miastami (Kudłacz T, 2015, s 33, 34)

Infrastruktura drogowa jest niezwykle istotnym elementem dla rozwoju miast i regionów. Obejmuje ona sieć dróg, autostrad, mostów, tuneli oraz innych elementów, które umożliwiają płynne poruszanie się pojazdów. Infrastruktura drogowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego transportu osób i towarów, a także wpływa na rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny danej lokalizacji.

Drogi stanowią podstawowy środek transportu zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla transportu publicznego czy przemysłowego. Dzięki nim możliwe jest szybkie dotarcie do miejsc pracy, szkół, sklepów oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Infrastruktura drogowa wpływa również na rozwój turystyki, umożliwiając łatwiejsze dostanie się do atrakcyjnych miejsc, zarówno w kraju jak i za granicą.

Również dla gospodarki infrastruktura drogowa ma ogromne znaczenie. Dobre połączenie drogowe z portami, lotniskami i innymi centrami logistycznymi umożliwia efektywny transport towarów, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu i eksportu. Przykładem może być rozwinięta infrastruktura drogowa w Chinach, która przyczyniła się do wzrostu handlu i stworzenia nowych miejsc pracy.

Rodzaje infrastruktury drogowej

Infrastruktura liniowa - jej podstawą jest sieć drogowa istniejąca w państwie którą definiować można jako każdy wydzielony pas terenu który ma zastosowanie do ruchu lub postoju pojazdów jak i do ruchu pieszych, razem z istniejącymi w jego ciągu placami, zatokami pojazdowymi jak również chodnikami które znajdują się w wydzielonym pasie danego terenu, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, roślinnością oraz z urządzeniami technicznymi które są związane z zabezpieczeniem i prowadzeniem ruchu (Rydzkowski W., 2002, s 47-48)

Infrastruktura punktowa - składają się na nią wyodrębnione przestrzennie obiekty które służą stacjonarnej obsłudze: (Rydzkowski W., 2002, s 48)

 • pasażerów, czyli dworzec autobusowy, przystanki i przystanki dworcowe
 • ładunków, w tym wyładownie które są ogólnodostępne, stacje, punkty przeładunkowe
 • środków przewozowych transportu samochodowego np. stacje zaopatrzenia materiałowo-technicznego

Cechy infrastruktury

 • niepodzielność techniczna i ekonomiczna
 • wysoka chłonność kapitału
 • długi okres żywotności lub ewentualnie długi okres powstawania
 • występowanie naocznych efektów zewnętrznych a wiele z nich ma charakter odroczony

(Kozłowski R., 2012, s 102)

Infrastruktura drogowa a postęp cywilizacyjny

Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa o wysokiej jakości jest głównym czynnikiem który decyduje o poprawie jakości życia oraz przyczynia się do szybkiego rozwoju miasta. Bardzo ważne jest to aby nie rozpatrywać infrastruktury tylko w charakterze ilościowym ale ważniejszym - jakościowym. Postęp cywilizacyjny wpłynął na to, iż rozwój infrastruktury drogowej nie zawsze nadąża za potrzebami które są bardzo duże, za dynamiczną ekspansją przestrzenną, a ciągle zwiększająca się ilość samochodów zaczyna wymykać się spod kontroli władz powodując np. problemy związane z bezpieczeństwem drogowym (Kudłacz T., 2015, s 34).

Analiza infrastruktury drogowej w Polsce

Struktura transportu jest oparta głównie na transporcie drogowym który zajmuje 84% przewozów transportowych a 65% pasażerskich. Sieć dróg publicznych o twardej nawierzchni w Polsce na koniec 2011 r. miała łączną długość więcej niż 280 tys. km (Mindura L., 2014, s 536). W roku 2013 wynosiła już 412 035 km, w tym drogi krajowe zajmują prawie 5%. Wskaźnik gęstości dróg jest zróżnicowany pod względem terytorialnym. w 2013 ten wskaźnik w Polsce wyniósł 89,8 km na każdy km². Najwyższą wartością wskaźnika cieszy się województwo śląskie, na drugim plasuje się województwo małopolskie. Duże odchylenia są spowodowane uwarunkowaniami (Kudłacz T., 2015, s 34, 35):

 • historyczno-geograficznymi
 • różnicami w powierzchni
 • specyfiką gospodarczą województw

Drogi gminne są drogami które mają najniższe parametry funkcyjne i stanowią największą część dróg publicznych w kraju. W latach 2008-2011 zwiększyła się w Polsce ilość obiektów inżynieryjnych o 2804 w tym: 2779 mostów i wiaduktów, 73 tunele i przejścia podziemne. Stan techniczny naszych polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. W 2012 r. 62,7% dróg oceniono jako dobre, stan 23,8% - niezadowalające a pozostałe 13,5% ocenione są niestety jako złe (Bojar W., 2013 s 798)

Wpływ infrastruktury drogowej na rozwój gospodarczy

Infrastruktura drogowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym regionów. Dobre połączenia drogowe przyczyniają się do zwiększenia mobilności i umożliwiają łatwiejszy dostęp do miejsc pracy, edukacji, usług i rynków. Regiony, które posiadają rozbudowaną infrastrukturę drogową, mają większe szanse na przyciągnięcie inwestorów i rozwój lokalnej gospodarki. Dzięki temu tworzą się nowe miejsca pracy, co prowadzi do poprawy poziomu życia mieszkańców.

Infrastruktura drogowa ma istotny wpływ na przepływ towarów i usług w gospodarce. Dobra sieć dróg umożliwia swobodny transport towarów między różnymi regionami kraju, co sprzyja rozwojowi handlu i wzrostowi gospodarczemu. Przedsiębiorstwa mogą łatwiej dostarczać swoje produkty do klientów, a konsumenci mogą korzystać z większego wyboru towarów i usług. Ponadto, rozbudowana infrastruktura drogowa sprzyja rozwojowi logistyki i transportu, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw.

Infrastruktura drogowa a ochrona środowiska

Infrastruktura drogowa ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Intensywny ruch samochodowy przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, emitując szkodliwe substancje, takie jak tlenki azotu, cząstki stałe i dwutlenek siarki. Ponadto, samochody są głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, który przyczynia się do zmian klimatycznych. Dlatego ważne jest, aby inwestować w innowacyjne rozwiązania, takie jak samochody elektryczne, które emitują mniej szkodliwych substancji i redukują negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

Aby ograniczyć negatywne skutki infrastruktury drogowej na środowisko, konieczne jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Przykładem mogą być inteligentne systemy zarządzania ruchem, które pozwalają na efektywne sterowanie natężeniem ruchu i optymalizację tras, co przyczynia się do zmniejszenia korków i emisji spalin. Ponadto, rozwój transportu publicznego, takiego jak metro, tramwaje czy rower miejski, może zachęcać do korzystania z alternatywnych środków transportu, co również przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Infrastruktura drogowa a turystyka i rekreacja

Infrastruktura drogowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju turystyki. Dobre połączenia drogowe umożliwiają łatwy dostęp do atrakcyjnych turystycznie miejsc, co przyciąga zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki rozbudowanej sieci dróg można szybko i wygodnie podróżować między różnymi regionami kraju, co sprzyja rozwojowi turystyki w mniejszych, mniej znanych miejscowościach. Infrastruktura drogowa umożliwia również rozwój infrastruktury turystycznej, takiej jak hotele, restauracje, atrakcje turystyczne itp., co tworzy nowe miejsca pracy i wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.

Infrastruktura drogowa odgrywa również istotną rolę w promocji rekreacji i aktywności fizycznej. Dobrze rozwinięta sieć dróg umożliwia łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych, takich jak parki narodowe, lasy czy szlaki turystyczne. Dzięki temu ludzie mają większe możliwości uprawiania sportów, takich jak jazda na rowerze, bieganie czy nordic walking. Ponadto, infrastruktura drogowa może być wykorzystywana do organizacji różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych, co przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów.

Infrastruktura drogowa a nierówności społeczne i segregacja przestrzenna

Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej może prowadzić do nierówności społecznych i segregacji przestrzennej. Mieszkańcy regionów, które są słabo skomunikowane drogowo, mogą mieć utrudniony dostęp do miejsc pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i innych usług. Brak efektywnych połączeń drogowych utrudnia również rozwój lokalnej gospodarki, co może prowadzić do wzrostu bezrobocia i biedy w tych regionach. Dlatego ważne jest inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej w mniej rozwiniętych obszarach, aby zmniejszyć nierówności społeczne i zapewnić równy dostęp do miejsc pracy i usług dla wszystkich mieszkańców.

Infrastruktura drogowa może być również używana jako narzędzie do redukcji nierówności społecznych. Inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej w biedniejszych regionach może przyczynić się do poprawy dostępności do miejsc pracy, edukacji i innych usług. Ponadto, rozwinięta sieć dróg może zachęcać do migracji i przepływu kapitału do mniej rozwiniętych obszarów, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i redukcji nierówności społecznych. Ważne jest jednak, aby inwestycje były odpowiednio planowane i uwzględniały potrzeby lokalnych społeczności, aby skutecznie przyczynić się do redukcji nierówności społecznych.

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową

Finansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ponieważ wymaga znacznych środków finansowych. Główne źródła finansowania to budżet państwa, fundusze europejskie, sektor prywatny oraz opłaty drogowe. Budżet państwa jest najważniejszym źródłem finansowania, ale często nie jest w stanie zapewnić wystarczających środków na realizację wszystkich potrzeb infrastrukturalnych. Dlatego coraz większe znaczenie mają fundusze europejskie, które stanowią znaczące wsparcie finansowe dla inwestycji w infrastrukturę drogową. Sektor prywatny również może odegrać istotną rolę w finansowaniu poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, koncesje drogowe i inne formy współpracy. Dodatkowo, opłaty drogowe, takie jak opłaty za korzystanie z autostrad, mogą stanowić ważne źródło dochodów na finansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową.

Jednym z głównych wyzwań związanych z finansowaniem infrastruktury drogowej jest brak wystarczających środków finansowych. Koszty budowy i utrzymania dróg są wysokie, a nie zawsze dostępne są odpowiednie źródła finansowania. Ponadto, zmienne warunki gospodarcze i polityczne mogą wpływać na dostępność środków finansowych i utrudniać planowanie inwestycji. Innym wyzwaniem jest konieczność efektywnego zarządzania dostępnymi środkami finansowymi, aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów. Warto również zauważyć, że finansowanie infrastruktury drogowej często wiąże się z problemami związanymi z polityką i społecznym akceptowaniem opłat drogowych.

Utrzymanie i zarządzanie drogami jako kluczowe elementy rozwoju infrastruktury drogowej

Utrzymanie i zarządzanie drogami stanowią kluczowe elementy rozwoju infrastruktury drogowej. Regularne utrzymanie dróg jest niezbędne dla zapewnienia ich trwałości i bezpieczeństwa. Brak odpowiedniego utrzymania może prowadzić do pogorszenia stanu dróg, powstawania dziur i innych uszkodzeń, co z kolei wpływa na komfort podróżowania i zwiększa ryzyko wypadków drogowych. Właściwe zarządzanie drogami obejmuje planowanie, projektowanie, monitorowanie i utrzymanie sieci drogowej. Efektywne zarządzanie drogami może przyczynić się do zwiększenia przepustowości dróg, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz redukcji kosztów utrzymania.

Jednym z głównych wyzwań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem drogami jest konieczność dostosowywania działań do zmieniających się warunków atmosferycznych i obciążeń drogi. Różne czynniki, takie jak intensywność ruchu, warunki pogodowe, obciążenia ciężkim transportem czy starzenie się infrastruktury, mogą wpływać na stan dróg i wymagać odpowiednich działań naprawczych. Innym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na regularne utrzymanie i zarządzanie drogami. Ponadto, konieczne jest efektywne planowanie i koordynacja działań, aby uniknąć zakłóceń w ruchu drogowym i minimalizować utrudnienia dla użytkowników dróg.


Infrastruktura drogowaartykuły polecane
Sport zimowyDroga ekspresowaTurystyka rowerowaRóżnorodność biologicznaŻegluga śródlądowaPowierzchnia magazynowaRuch turystycznyPort lotniczyTransport lotniczy

Bibliografia

 • Bojar W. i in. (2013), Regionalna i krajowa infrastruktura drogowa jako czynnik rozwoju gospodarczego i współpracy przedsiębiorstw, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 • Kozłowski R. (red.) (2012), Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź
 • Koźlak A. (2008), Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Logistyka nr 2
 • Kudłacz T., Hołuj A. (red.) (2015), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym, CeDeWu.pl, Warszawa
 • Mindur L. (red.) (2014), Technologie transportowe, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom
 • Wojewódzka-Król K., Załoga E. (2016), Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Mariola Paś