Turystyka rowerowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Turystyka rowerowa- metoda spędzania wolnego czasu, która zakłada podróżowanie rowerem dla samej przyjemności jeżdżenia, a nie w celach ścigania się lub w wyniku potrzeby. Zakres znaczenia tego słowa jest różny w zależności od kraju. Większość gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden rower, a sprzedaż tego środka transportu wciąż rośnie. W ostatnich kilku latach, jak informują różne źródła, sprzedano w Polsce od 3 do 5 mln rowerów, a ponad 70% naszych rodaków deklaruje, że korzysta z nich częściej niż raz w miesiącu.

Turystyka rowerowa w Polsce

Turystyka rowerowa w Polsce już od wielu lat ma coraz więcej zwolenników. Obserwując ilość rowerzystów na drogach i ścieżkach rowerowych można stwierdzić, że jest zjawisko masowe. Dlatego też nie mogło ono pozostać poza systemem prawa polskiego. "Od dawna regulacjami prawnymi były objęte zwłaszcza zachowania rowerzystów korzystających z dróg publicznych oraz skutki cywilnoprawne i karnoprawne tych zachowań. Dostępne dane statystyczne dowodzą, że rowerzyści są coraz częściej ofiarami wypadków drogowych, ale również sprawcami takich wypadków"(J. Gospodarek, 2012, s. 9). W 2010 roku rowerzyści spowodowali 1588 wypadków drogowych. W kolejnych latach statystyki pokazały tendencje wzrostową, ponieważ zdarzeń tych było już 1854. Oczywiście ciężkie do określenia jest ile wypadków zostało spowodowanych przez turystów rowerowych, a ile przez osoby traktujące rower jako środek transportu. Statystyki te są na tyle szokujące, że utwierdzają w potrzebie istnienia regulacji prawnych zachowań rowerzystów korzystających z dróg publicznych i zachowań innych uczestników ruchu drogowego w stosunku do rowerzystów na drogach publicznych (J. Gospodarek, 2012, s. 9).

Turystyka rowerowa w praktyce

Turystyka rowerowa jest jedną z pierwszych form turystyki kwalifikowanej. Początki jej sięgają końca XVIII wieku. W Polsce datuje się początek na rok 1886. Jest to jedna z najpopularniejszych form turystyki w ostatnich lata i wciąż dynamicznie się rozwija. Dowodem na to są nowe szlaki rowerowe, sklepy rowerowe, czy wypożyczalnie rowerów. Popularność turystyki rowerowej jest też powiązana z łatwym dostępem do niej. Wymagane jest posiadanie roweru i sakw bagażowych lub przyczepki. Ważnym czynnikiem są też ciągle rozwijające się szlaki rowerowe.

Szlaki rowerowe w Polsce

Sieć szlaków rowerowych znajdująca się na terenie Polski jest bardzo zróżnicowana pod względem gęstości i ich stanu technicznego. Z reguły duże miasta takie jak Kraków, Warszawa, Trójmiasto, oraz Regiony atrakcyjne turystycznie (Wybrzeże Bałtyckie) są otoczone gęstymi sieciami tras. Szlaki te łączą atrakcyjne tereny, jak i większe miasta, formując sieć pozwalającą nie tylko na uprawianie turystyki rowerowej, ale też coraz częściej wykorzystywaną do dojazdów do pracy i szkoły. W ostatnich latach w Polsce można zauważyć idące w dobrym kierunku zmiany w rozwoju turystyki rowerowej i jej infrastruktury. Powstały różne stowarzyszenia i organizacje zajmujące się pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów dotyczących szlaków i ponoszące odpowiedzialność za wykonanie projektów orz ponoszące odpowiedzialność za utrzymanie ich w należytym stanie (M. Skulimowska - Rzeźwicka, 2012, s. 306). "Rozwój turystyki rowerowej zależy także od kilku ważnych elementów:

  • zapewnienia różnych stopni trudności szlaków, co pozwoli zaspokoić po‐ trzeby szerokiej rzeszy turystów;
  • czytelnego oznakowania szlaku na początku i na całej jego długości z za‐ pewnieniem regularnych inspekcji i konserwacji oznakowań (złe oznakowa‐ nie szlaków jest częstym powodem skarg turystów);
  • szlaki powinny być tak zaprojektowane, by przechodziły przez miejscowości i miejsca interesujące, bowiem turyści domagają się tego, a w dodatku zwiększa to korzyści finansowe dla regionu i wspomaga proces zarządzania ruchem turystycznym" (M. Skulimowska - Rzeźwicka, 2012, s. 307).

Uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej

Turystyka może być analizowana jako zjawisko psychologiczne, społeczne, kulturowe, przestrzenne, oraz ekonomiczne. "Ekonomiczna rola turystyki przejawia się w gospodarczej działalności mającej na celu przygotowanie regionu recepcji ruchu turystycznego do przyjęcia turystów oraz tworzenie źródeł dochodów sfery obsługi". (A. Niezgoda, 2012, s. 29). Turystyka rowerowa pobudza działalność gospodarczą, skutkuje przemieszczaniem się osób, wpływa na wielkość i strukturę konsumpcji ludności, a także powoduje transfer środków płatniczych w skali krajowej i międzynarodowej. Wśród znaczących czynników ekonomicznych dla popytu turystycznego jest dochód, ponieważ turystyka jest dobrem luksusowym. Może on się pojawić dopiero po zaspokojeniu wydatków podstawowych takich jak mieszkanie, wyżywienie itd.). Jeśli dochód dostępny na turystykę nie jest wysoki, to właśnie turystyka rowerowa jest możliwym wyborem konsumenta. Ten rodzaj turystyki pozwala nam na stworzenie wielu kombinacji dóbr i usług. Konsumenci mogą wybrać kosztowną wycieczkę w egzotyczne miejsca, lub udać się na weekendową wycieczkę w okolicy miejsca zamieszkania (A. Niezgoda, 2012, s. 29).


Turystyka rowerowaartykuły polecane
Sport zimowyTurystyka medycznaDeterminanty popytu turystycznegoSzlak turystycznyTurystyka miejskaGospodarstwo agroturystyczneFunkcje turystykiTurystyka biznesowaKemping

Bibliografia

  • Gospodarek J. (2012), Potrzeba regulacji prawnych w turystyce, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK, Warszawa
  • Niezgoda A. (2012), Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK, Warszawa
  • Skulimowska-Rzeźwicka M. (2012), Rola funduszy unijnych w rozowju szlaków rowerowych w województwie podkarpackim, Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK, Warszawa


Autor: Piotr Grudzień