Gospodarstwo agroturystyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Gospodarstwo agroturystyczne
Polecane artykuły


Gospodarstwo agroturystyczne jest to odłam gospodarstwa rolnego, który dla swoich klientów oferuje różnego rodzaju usługi między innymi takie jak noclegowe, żywieniowe oraz towarzyszące w odpowiednio zorganizowanych pomieszczeniach mieszkalnych i nie tylko. Można także dodać, że gospodarka rolna prowadzi dodatkowa działalność w organizacji pobytów turystom, zapewniając im noclegi, posiłki oraz inne atrakcje towarzyszące ich pobycie w tym obiekcie. Często działalność wspomaga się o swoje miejsca noclegowe oraz własne oryginalne wyroby rolne, które stanowią jedną z podstawowych działań takich gospodarstw. Realizacja turystyczna tych miejsc wypoczynkowych traktowana jest jako wspomagająca struktura zysku oraz także rozwoju gospodarstw rolnych w danym regionie bądź państwie.

Geneza

Ciężko jest dokładnie określić w jakich latach pojawiły się jedne z pierwszych gospodarstw agroturystycznych. Powstała za to równocześnie z nimi nowa forma turystyki która zaczęto nazywać agroturystyka. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku turystyka w Polsce była postrzegana przez większość osób jako bardziej funkcja socjalna a nie sportowo-wypoczynkowa, przez co stosunkowo późno nasz kraj w stosunku do innych państw w europie zaczął rozwijać się w tym kierunku i inwestować w nowe obiekty i atrakcje turystyczne. Intensywny rozwój takich obiektów przyjmuje się na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, podczas gdy w Europie Zachodniej i naszym kraju zakończyła się epoka masowej produkcji przemysłowej i nadszedł czas na transformacje gospodarstw rolnych. Gospodarstwa agroturystyczne powstają najczęściej na obszarach o małym wpływie przemysłowym oraz urbanistycznym i wysokiej jakości walorów przyrodniczych i kulturowych, najczęściej takimi terenami są pojezierza oraz obszary Gorskie. Najwięcej gospodarstw rolnych zajmujących się dodatkowo agroturystyka znajduje się obecnie we Francji, ilość ich szacowana jest na około 45 tysięcy. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Wielka Brytania gdzie ilość takich obiektów jest bliska 30 tysiącom. Zaś trzecie miejsce zajmuje Austria która posiada niewiele mniej gospodarstw niż Brytania bo ok. 28 tysięcy. Dalej w kolejce znajdują się Niemy oraz Irlandia. Polska na ta chwile posiada około 12 tysięcy gospodarstw agroturystycznych, dla porównania w Niemczech w samej Bawarii znajduje się około 7 tysięcy takich miejsc.

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych

Wiele krajów wchodzących w skład europejskiego stowarzyszenia Eurogites stosuje metodę kategoryzacji tych obiektów w celu zdefiniowania poziomu jakości usług oferowanych przez obiekty agroturystyczne. Obiekty skategoryzowane są zobowiązane do wpasowania ich w wymogi, które określają odpowiednie normy kategoryzacyjne. W Polsce kategoryzacja jest kierowana przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwo Gościnne”. Najczęściej odbywa się ona na dobrowolnym poddaniu się przez gospodarstwa inspekcji i nadaniu odpowiedniej kategorii zależnej od standardu usług. Obiekt agroturystyczny może otrzymać maksymalnie 3 gwiazdki[1].

Gospodarstwo rolne a gospodarstwo agroturystyczne

Podejmując kwestię rozpatrzenia różnić między gospodarstwem rolnym a agroturystycznym, ponieważ już w określeniach nazywających te obiekty można znaleźć pierwszą z nich. Gospodarstwo agroturystyczne musi posiadać bazę "turystyczną”, aby móc przyjmować turystów i świadczyć usługi, podczas gdy gospodarstwo rolne nie ma obowiązku mieć tej infrastruktury. Inną różnicę, którą można dostrzec, to ogół przepisów dotyczących ich kierowaniem czy zarządzaniem, a często systemem produkcji. Gospodarstwo rolne jest nastawione zazwyczaj na maksymalizację dochodów z nasilonego uprawiania ziemi. Z kolei obiekt agroturystyczny likwidują nawet znaczne obszary rolne i zmieniają je w budynki użytecznośc i publicznej czy inne obiekty będące potrzebne do rozwoju agroturystyki w danym gospodarstwie.

Udział przychodu z agroturystyki/turystyki wiejskiej w całkowitym przychodzie gospodarstwa.[2]

Udział przychodu z agroturystyki/turystyki wiejskiej w całkowitym przychodzie (%) Liczba gospodarstw/odpowiedzi Odsetek gospodarstw
Poniżej 1 14 7,7
1-2 12 6,6
3-5 27 14,8
6-10 39 21,3
11-20 32 17,5
21-30 22 12,0
31-50 18 9,8
50-75 9 4,9
Powyżej 75 7 3,8
Brak odpowiedzi 3 1,6
Ogółem 183 100,0

,

Porównanie najważniejszych zasad zarządzania gospodarstwem rolnym i gospodarstwem agroturystycznym.[3]

.
Zasada zarzadzania Gospodarstwo rolne Gospodarstwo agroturystyczne
Wykorzystanie ziemi Maksymalizacja rolniczego wykorzystania ziemi Częściowe wyłączanie ziemi z rolniczego użytkowania, przeznaczanie jej na cele agroturystyczne (budynki, parkingi, place itd.)
Struktura produkcji Wyłącznie działy rolnicze, hodowlane i ewentualnie przetwórcze; specjalizacja produkcji, zwiększanie skali produkcji Dział rolniczy i agroturystyczny w różnych proporcjach między sobą; podporządkowanie struktury działu rolniczego agroturystyce; dywersyfikacja, zrównoważony rozwój gospodarstw
Organizacja pracy Maksymalizacja wydajności pracy, mechanizacja i automatyzacja Organizowanie procesów produkcyjnych w taki sposób, aby były one "widowiskowe" lub nawet umożliwiały udział w nich turystów, co wymaga dużych nakładów pracy; wydajność pracy nie jest więc zasadą wiodącą
Poziom nakładów Nacisk na intensywność produkcji, duże nakłady środków, szczególnie nawozów i środków ochrony roślin, w celu maksymalizacji zysku z produkcji rolniczej Nacisk na ekstensywną produkcję i ochronę środowiska; umiarkowane stosowanie nawożenia i środków ochrony roślin; optymalizacja jakości przestrzeni agroturystycznej
Rynek dla produktów rolniczych Rynek zbytu poza gospodarstwem rolnym, głównie kontraktacja, skup Wykorzystanie produktów we własnym gospodarstwie na potrzeby agroturystyki, nadmiar sprzedawany na rynku
Źródło dochodów i ich znaczenie Całość dochodu generowana z produkcji roślinnej, zwierzęcej i ewentualnie przetwórstwa Dochód pochodzi z dwóch źródeł: produkcji rolniczej i działalności agroturystycznej lub tylko z działalności agroturystycznej; znaczenie agroturystyki dla gospodarstwa zależy od jej udziału w dochodzie całkowitym
Wieś Produkcja rolnicza odbywa się na terenach wiejskich, lecz wiejskość nie ma dużego związku z poziomem produkcji w gospodarstwie rolnym Wieś ułatwia prowadzenie działalności agroturystycznej; istnieje możliwość i konieczność wykorzystania np. tradycji ludowych (etnografia)

Przypisy

  1. W. Kurek, "Turystyka", PWN, Warszawa, 2011, s. 235.
  2. M. Sznajder, L. Przezbórska, " Agroturystyka", PWE, Warszawa, 2006, s. 110.
  3. M. Sznajder, L. Przezbórska, " Agroturystyka", PWE, Warszawa 2006, s. 113.

Bibliografia

Autor: Jakub Ścibor,Łukasz Jakosz