Instytucja zarządzająca

Z Encyklopedia Zarządzania
Instytucja zarządzająca
Polecane artykuły


Instytucja zarządzająca - (ang. Managing authority), jest to minister lub organ administracji publicznej odpowiedzialny za realizację programu operacyjnego lub za nadzorowanie wykorzystania środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej.

Środki to pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

W Polsce rolę Instytucji zarządzającej, jeśli chodzi o środki pochodzące z Funduszu Spójności pełni minister odpowiadający za zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, natomiast przy programach operacyjnych, funkcję ta pełni minister odpowiadający za dany sektor.

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2004 roku ustanawia ogólne zasady dotyczące gospodarowania i realizowania środków pochodzących z wyżej wymienionych funduszy, a także określa rolę Instytucji zarządzającej. Regulacje dotyczące Instytucji zarządzającej pochodzą również z Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Bibliografia

  • Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. - Warszawa: XXL Grupa Medialna, 2003
  • Vademecum - źródła informacji o Unii Europejskiej [Dokumenty elektroniczne]: (baza danych) / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Dep. Dokumentacji Europejskiej. - Warszawa: Urząd Kom. Integracji Europejskiej, 2003

Autor: Piotr Urbański