Kwalifikowalność wydatków

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwalifikowalność wydatków
Polecane artykuły


Kwalifikowalność wydatków jest jednym z kluczowych zagadnień podczas przygotowywania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014 – 2020. Jednym z kryteriów kwalifikowalności wydatków jest poniesienie go zgodnie z zasadą konkurencyjności, poprzez np. ogłoszenie potrzeby danego zakupu w bazie konkurencyjności prowadzonej przez właściwego Ministra.

Ocena kwalifikowalności wydatku

1) Ocena kwalifikowalności wydatku oparta jest na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, decyzją w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego na rzecz dużego projektu, umową o dofinansowanie i wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.

2) Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest głównie podczas realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności przyszłych wydatków. Akceptacja realizacji danego projektu i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent ujawni we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego; punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji projektu jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie).Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona również po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.

3) Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający równocześnie następujące warunki:

 • został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem wszystkich warunków,(M.Morawiecki,2017, s. 23-27)
 • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeżeli mają zastosowanie,
 • jest zgodny z PO i SZOOP,
 • został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 8.3 Wytycznych, lub – w przypadku projektów finansowanych z FS i EFRR – w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,(M.Morawiecki,2017, s. 110)
 • został poniesiony zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie,
 • jest konieczny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
 • został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem reguł pozyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • został odpowiednio udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym obszarze określonymi w Wytycznych, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ PO (M.Morawiecki,2017, s. 16)
 • został ujęty we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej,
 • dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4,(M.Morawiecki,2017, s. 34)
 • jest zgodny z innymi warunkami przyjęcia go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2, lub określonymi przez IZ PO w SZOOP, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym (M.Morawiecki,2017, s. 16)

4)IZ PO może ustalić wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług w ramach PO w regulaminie konkursu lub w dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. Wymagania te zawierają potencjalną (prognozowaną) inflację oraz stawki cenowe produktów i usług świadczonych z zachowaniem wymogów środowiskowych, zielonych i społecznie odpowiedzialnych zamówień (np. produkty Sprawiedliwego Handlu, usługi świadczone przez podmioty realizujące zamówienie zatrudniające osoby na podstawie umowy o pracę z zachowaniem płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej – w przypadku zatrudniania osób na podstawie umowy zlecenie.)

Zasięg geograficzny kwalifikowalności

Zgodnie z art. 70 ust 1. rozporządzenia 1303/2013, (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, art. 70 ust1. 1303/2013) granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w ramach którego jest realizowany tj. w przypadku programów regionalnych – w regionie, którego dotyczy dany program.(Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,2017, s. 16)

Bibliografia

Autor: Adriana Patro