Baza konkurencyjności

Z Encyklopedia Zarządzania

Baza konkurencyjności jest to powstała 1 stycznia 2015 r. platforma internetowa, na której znajduje się baza ofert/ ogłoszeń publikowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Strona internetowa prowadzona jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W bazie zamieszczane są zapytania ofertowe składane przez beneficjentów funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020, do których należy zaliczyć (U. Kobza, K. Saks 2021, s. 25):

Celem prowadzenia bazy jest zapewnienie jednolitego dostępu dla jak największej grupy potencjalnych dostawców lub usługodawców do beneficjentów zgłaszających zapotrzebowanie na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub usługi niezbędne do zrealizowania danego projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Natomiast beneficjent uzyskuje dostęp do wyboru najkorzystniejszej oferty spośród zgłaszanych przez zainteresowanych oferentów, spełniającej określone w ogłoszeniu wymagania. W ten sposób realizowana jest priorytetowa zasada konkurencji, zapewniając jednakowy i powszechny dostęp do zawarcia transakcji przez zainteresowane strony umowy (Regulamin Bazy Konkurencyjności 2015, s. 1-2).

Właściwości ogłoszeń zamieszczanych w Bazie Konkurencyjności

Na platformie dostęp do publikacji ogłoszeń oraz składania ofert mają jedynie osoby zalogowanie, to znaczy tylko beneficjenci (osoby posiadające dofinansowanie ze środków unijnych), wnioskodawcy (podmioty, które złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych) i oferenci (podmioty oferujące realizację danego zamówienia), którzy uzyskali autoryzację. Każda oferta powstaje na bazie indywidualnego numeru projektu, który musi być podany w następującej formule AAAA.00.00.00-00-0000/00-00. Następnie automatycznie generowany jest unikalny numer ogłoszenia, działający w obrębie systemu. Ponadto publikowane ogłoszenia muszą posiadać następujące oznaczenia (Baza konkurencyjności 2022):

 1. nazwa zamówienia,
 2. status ogłoszenia,
 3. kategoria ogłoszenia (do wyboru dostępne są trzy kategorie: usługi, roboty budowlane, dostawy)
 4. podkategoria zamówienia (w zależności od wcześniej wybranej kategorii, zamawiający może ją uszczegółowić, poprzez wybranie z listy pasującej podkategorii),
 5. data publikacji ogłoszenia,
 6. termin składania ofert przez zainteresowane podmioty,
 7. obszar realizacji zamówienia (kraj, województwo, miejscowość),
 8. dane podmiotu składającego ofertę (nazwa, adres, NIP),
 9. dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, dane kontaktowe),
 10. oznaczenie dopuszczalności oferty częściowej,
 11. opis części zamówienia (należy w opisie wybrać kod CPV - Wspólny Słownik Zamówień, umożliwiający skategoryzowanie przedmiotu zamówienia), zawierający następujące dane:
 • informacja o celu zamówienia (informacje o planowanych celach, osiągniętych poprzez wybór potencjalnej oferty),
 • opis przedmiotu zamówienia (szczegółowo, zrozumiale i wystarczająco),
 • harmonogram realizacji (daty realizacji poszczególnych etapów związanych z realizacją projektu),
 • wymagania względem potencjalnego oferenta (lista kryteriów wraz z opisami, które powinni spełniać zainteresowani oferenci np. posiadane usprawnienia, wiedza, czy doświadczenie),
 • miejsce i sposoby składania ofert (np. elektroniczny lub pocztowy sposób składania ofert),
 • kryteria oceny i sposobu punktowania napływających ofert (szczegółowy opis przyznawania punktów wśród wskazanych kryteriów),
 • niektórzy beneficjenci zawierają również informację o dostępnym budżecie oraz możliwości dopuszczania ofert wariantowych.

Warto zaznaczyć, że część danych zawartych w publikowanych ogłoszeniach jest pobierania automatycznie z aplikacji Centralnego Systemu Teleinformatycznego - SL2014, gdzie beneficjent obligatoryjnie musi zgłosić projekt i na bieżąco aktualizować dane związane z jego realizacją (G. Żmuda i in. 2020, s. 38).

Zakup materiałów lub usług za pośrednictwem ogłoszenia złożonego w bazie konkurencyjności jest warunkiem wystarczającym do spełnienia zasady konkurencyjności, która jest niezbędna do uznania danego wydatku za kwalifikowalny, to znaczy pozwalającego na jego rozliczenie lub refundację z środków unijnych (M. Kleinowski 2016, s. 125-145). Dzięki temu działaniu, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego ma pewność, że racjonalnie dysponuje środkami przeznaczonymi na cele publiczne (G. Żmuda i in. 2020, s. 6).

Dostęp do platformy dla użytkowników jest powszechny i darmowy. Nowa wersja Bazy Konkurencyjności obowiązująca od 18 sierpnia 2020 r. znajduje się w Internecie pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Baza konkurencyjnościartykuły polecane
Archiwizacja dokumentacjiE-GovernmentZasada konkurencyjnościDomena internetowaE-urządPodpis elektronicznyDeklaracja intrastatEpłatnościCrowdfundingPrognoza długoterminowa

Bibliografia


Autor: Klaudia Szyrszeń

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.