Refundacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Refundacja
Polecane artykuły


Refundacja to zwrot całości lub części poniesionych kosztów. Inaczej nazywana kompensatą. W większości najczęściej kojarzy się z refundacją leków i sektorem medycznym jednak dotyczy ona także m.in. [1]:

 • kosztów doposażenia miejsc pracy lub też ich wyposażenia,
 • kosztów zakwaterowania pracownika czy też jego dojazdu do pracy,
 • kosztów opieki nad nieletnim do lat 7 lub osobą zależną,
 • kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,
 • refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy jako bezrobotnej,
 • refundacji za przygotowanie osoby młodocianej do pracy w wykształcanym zawodzie.

Refundacja a dotacja

Jak podaje P. Czerski dotacja to forma pomocy finansowej, która jest bezzwrotna i nieodpłatna. Jest to jeden z elementów dochodów gmin, powiatów i województw samorządowych. Może ona pochodzić z różnych źródeł np. [2]:

 • budżetu państwa
 • budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
 • funduszów celowych
 • źródeł leżących poza granicami państwa

Udzielana jest "jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych, osobie prawnej pozostającej poza sektorem finansów publicznych lub jednostce samorządu terytorialnego w celu popierania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych." Dotacje przekazywane na rzecz samorządu terytorialnego są wydatkiem budżetu państwa, który jest sfinansowaniem lub dofinansowaniem jakiegoś zadanie realizowanego przez te jednostki[3].

Refundacja także jest formą wsparcia finansowego ale możliwą do uzyskania dopiero po okazaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, co oznacza, że "koszt został definitywnie poniesiony i będzie on stanowił koszt uzyskania przychodu, a sama refundacja wygeneruje przychód podatkowy" natomiast w przypadku, gdy "podatnik w ogóle nie poniesie kosztu, ponieważ za otrzymaną fakturę z góry płaci refundator, nie pojawi się też koszt podatkowy (wydatek nie został definitywnie poniesiony z majątku podatnika." O sytuacji, kiedy koszt podatkowy nie powstanie mówimy także w momencie, kiedy koszt jest zafakturowany, natomiast dana osoba nie jest zobligowana do dokonania płatności za fakturę[4].

Refundacja opieki zdrowotnej

Jak pisze T. Zimna o refundacje kosztów leczenia z ubezpieczenia mogą ubiegać się osoby, których leczenie było prowadzone przez lekarzy lub placówki służby zdrowia, z którymi Fundusz zawarł odpowiednią umowę. Wyjątkiem są finansowania świadczeń zaistniałych w przypadkach nagłych. W ten sposób państwo spełnia jeden z obowiązków jakim jest zapewnienie ochrony zdrowia obywatelom[5].

Obowiązek zwrotu refundacji na przykładzie sektora farmaceutycznego

B. Michalski w swojej książce za podstawowe cztery przesłanki do zwrotu refundacji podaje sytuacje, w których [6]:

 1. "dojdzie do przekroczenia całkowitego budżetu NFZ na refundacje,
 2. dojdzie do przekroczenia wydatków w danej grupie limitowej,
 3. określony produkt ma udział w przekroczeniu danej grupie limitowej,
 4. dla takiego produktu nie został ustalony instrument dzielenia ryzyka"

W momencie, w którym dochodzi do przekroczenia całkowitego budżetu, który jest przeznaczony na refundację dla danej grupy limitowej wyznaczana jest kwota tegoż przekroczenia. Osoba, która uzyskała administracyjną decyzję o objęciu refundacją do Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca "kwotę proporcjonalną do udziału kosztów refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego tą decyzją, w tym przekroczeniu w danej grupie limitowej." [7] Kwotę tą można obliczyć według wzoru [8]:

KP= Wr'- Wr, gdzie:

 • "KP- kwota przekroczenia
 • Wr'- kwota refundacji w roku rozliczeniowym w danej grupie limitowej
 • Wr- planowana kwota refundacji w danej grupie limitowej wyliczona jako iloczyn planowanej kwoty refundacji w tej grupie w roku poprzedzającym i współczynnika wzrostu stanowiącego iloraz całkowitego budżetu na refundację w roku rozliczeniowym pomniejszonego o rezerwę oraz budżetu na refundację w roku poprzedzającym." [9]

Bibliografia

Przypisy

 1. Ustawa o promocji zatrudnienia... 2004, r.13
 2. P. Czerski, 2008, s. 241
 3. P. Czerski, 2008, s. 241
 4. P. Małecki, 2014, s. 399
 5. T. Zimna, 2007, s. 27
 6. B. Michalski, 2013, s. 196
 7. B. Michalski, 2013, s. 197
 8. B. Michalski, 2013, s. 197
 9. B. Michalski, 2013, s. 197

Autor: Aleksandra Brózda