Finanse publiczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia, oraz podziału środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Środki te pochodzą głównie z danin publicznych, majątku publicznego, oraz z przychodów zwrotnych tj. kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ze środków publicznych realizowane są cele i zadania publiczne. Według ustawy o finansach publicznych, gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z m.in. sprawozdaniami z wykonania budżetu państwa jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Finanse publiczne dzielą się na:

TL;DR

Finanse publiczne to gromadzenie i podział środków pieniężnych przez władze publiczne, głównie z danin publicznych i pożyczek. Dzielą się na finanse państwa, jednostek samorządu terytorialnego i systemu ubezpieczeń społecznych. Zadania związane z finansami publicznymi to gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków, finansowanie potrzeb pożyczkowych, zarządzanie środkami i rozliczenia z budżetem UE. Sektor finansów publicznych obejmuje różne instytucje, takie jak organy władzy publicznej i jednostki samorządu terytorialnego. Funkcje finansów publicznych to alokacyjna, redystrybucyjna i stabilizacyjna. Środki publiczne to środki finansowe przeznaczone na finansowanie wydatków publicznych. Wydatki i rozchody publiczne obejmują różne kategorie wydatków, takie jak dotacje, świadczenia, wydatki bieżące i majątkowe. Rozchodami publicznymi są spłaty pożyczek, wykup papierów wartościowych i inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym.

Zadania związane z finansami publicznymi

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

 • gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
 • wydatkowanie środków publicznych,
 • finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
 • zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne,
 • zarządzanie środkami publicznymi,
 • zarządzanie długiem publicznym,
 • rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. (art. 3 u.f.p.)

Sektor finansów publicznych

Finanse publiczne są wykorzystywane przez instytucje sektora finansów publicznych, do których należą:

 • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki (związki metropolitalne),
 • jednostki budżetowe,
 • samorządowe zakłady budżetowe,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • państwowe fundusze celowe,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury. (art. 9 u.f.p.)

Funkcje finansów publicznych

Podstawowe funkcje finansów publicznych:

 • alokacyjna - związana z pobieraniem i gromadzeniem środków pieniężnych w celu ich wykorzystania w realizacji zadań publicznych,
 • redystrybucyjna - związana ze zmianami w podziale dochodów finansów publicznych. Wydatki redystrybucyjne to m.in. zasiłki, renty, emerytury (redystrybucja społeczna), wsparcie finansowe na badania i rozwój (redystrybucja gospodarcza).
 • stabilizacyjna - służy łagodzeniu skutków, jakie powstają w wyniku realizowania funkcji alokacyjnej i redystrybucyjnej finansów publicznych. Służy do łagodzenia wahań cyklu koniunkturalnego za pomocą odpowiednich instrumentów.

Środki publiczne

Środki publiczne to szczególna kategoria środków finansowych występująca w obrocie gospodarczym.

Środki publiczne mogą być przeznaczone wyłącznie na:

 • sfinansowanie wydatków publicznych,
 • sfinansowanie rozchodów budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Według art. 5 ustawy o finansach publicznych, środki publiczne obejmują:

 • dochody publiczne np. dochody z mienia, podatki, składki, darowizny, spadki na rzecz sektora publicznego),
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w grupie 2,
 • przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
 1. ze sprzedaży papierów wartościowych, oraz z innych operacji finansowych,
 2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego,
 3. ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
 4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
 • przychody jednostek sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.

Wydatki i rozchody publiczne

Wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy wydatków:

 • dotacje i subwencje,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych (wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych, zakup towarów i usług)
 • wydatki majątkowe (zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe),
 • wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych),
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich,
 • środki własne. (art. 124 u.f.p.)

Rozchodami publicznymi są:

 • spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
 • wykup papierów wartościowych,
 • udzielone pożyczki i kredyty,
 • płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa,
 • inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością,
 • płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych. (art. 6 u.f.p)


Finanse publiczneartykuły polecane
System finansów publicznychFundusze celoweDochody budżetoweAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaSektor publicznyOpłata skarbowaObowiązki informacyjne względem GUSKasa oszczędnościowaRachunkowość budżetowa

Bibliografia

 • Alińska A., Woźniak B. (2015), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa
 • Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Zalasiński A. (2006), Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora, Toruń
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. (2006), Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Warszawa
 • Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Sawulski J. (2015), Audyt (nie)przejrzystości finansów publicznych w Polsce, Instytut badań strukturalnych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
 • Wójtowicz W. (red) (2014), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Agata Migdał, Beata Zaucha

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.