Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Z Encyklopedia Zarządzania

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w styczniu 1994 r. na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działa na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2018 r. poz. 1669, 2073 i 2212) oraz statutu ARiMR" (Statut ARiMR, 2007).

Agencja jest wykonawcą polityki rolnej w rezultacie ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega zarówno nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

TL;DR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została założona w 1994 roku w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. ARiMR jest odpowiedzialna za wdrażanie instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych. Agencja jest kierowana przez Prezesa, powoływanego przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. ARiMR realizuje pomoc finansową z funduszy unijnych, prowadzi programy rozwoju obszarów wiejskich oraz rybołówstwa. Jest też odpowiedzialna za ewidencjonowanie oznakowanych zwierząt gospodarskich i identyfikację działek rolnych.

Struktura organizacyjna

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest kierowana przez Prezesa, który zostaje powołany przez Premiera RP na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. W ARiMR obowiązuje trzypoziomowa struktura organizacyjna - Centrala, 16 Oddziałów Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych. Największymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela również pomocy podmiotom z sektora rybackiego (Biuletyn ARiMR, 2020).

Zakres działania

ARiMR realizuje pomoc finansową z funduszy unijnych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020 (ARiMR, 2020):

 • Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) - w ramach tego funduszu Agencja realizuje elementy pomocy z I filara WPR: płatności bezpośrednie, wspólna organizacja rynków owoców i warzyw.
 • Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - finansuje pomoc w rozwoju i wzroście konkurencyjności polskiego rolnictwa, przetwórstwa żywności i obszarów wiejskich (II filar WPR).
 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) - wspiera działania tworzące zrównoważone oraz konkurencyjne rybołówstwo i akwakultury, społecznego rozwoju terytorialnego obszarów rybackich.

ARiMR w zakresie pomocy krajowej prowadzi także czynności, których koszt pokrywany jest ze środków budżetu państwa. Jest to instytucja, która ewidencjonuje oznakowane zwierzęta gospodarskie (System IRZ) oraz identyfikację działek rolnych (LPIS), (ARiMR, 2020).

Realizowane zadania (ARiMR, 2020):

 • Płatności bezpośrednie - są przodującym elementem wspierania dochodów rolników w Unii Europejskiej. Polscy rolnicy zostali objęci uproszczony systemem dopłat. Dofinansowanie jest udzielane proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad zwierząt.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - jest to drugi siedmioletni program unijny przeprowadzany przez ARiMR. Pozwala na kontynuowanie przebiegu doskonalenia oraz rozbudowy polskiej gospodarki żywnościowej i terenów wiejskich zapoczątkowanego w ubiegłych latach.
 • Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - zapewnia kontynuację programu rozbudowy sektora rybołówstwa, akwakultury i przetwórstwa ryb w Polsce, a także wytycza nowy kurs działań.

Przychody ARiMR

Jak podaje P. Małecki zgodnie z art. 21 ustawy o ARiMR, do przychodów Agencji należą:

 • Środki budżetowe wyznaczane każdego roku w ustawie budżetowej w postaci dofinansowań podmiotowych oraz dotacji celowych,
 • Odsetki od środków wolnych, które zostały przekazane w depozyt według przepisów o finansach publicznych,
 • Inne przychody

Wszystkie wymienione wyżej dochody są zwolnione z podatku od osób prawnych. Agencja jest podmiotowo zwolniona z obowiązku jego płacenia (P. Małecki 2014, s.144).

ARiMR w sferze cywilnoprawnej

J. Bieluk przedstawia, że ARiMR jest różnym od Skarbu Państwa podmiotem prawa. Nie jest on odpowiedzialny za zobowiązania Skarbu Państwa, a ten nie jest rozliczany za obowiązki Agencji. ARiMR będąc osobą prawną posiada zdolność do czynności prawnych, sprecyzowaną strukturę organizacyjną, a także majątek. Jest zatem uprawniony do samodzielnego uczestniczenia w obrocie oraz zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania. Zarządza przyznanymi składnikami majątku Skarbu Państwa, na podstawie konstrukcji powiernictwa. Agencja funkcjonuje nie tylko w imieniu własnym, ale także w interesie publicznym (J. Bieluk 2008, s.56).

Prezes ARiMR

Jak podaje J. Bieluk agencja jest kierowana i reprezentowana przez Prezesa, który jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów. Prezes kieruje Agencją za pomocą trójszczeblowej organizacji: na szczeblu centralnym, na szczeblu 16 oddziałów regionalnych (wojewódzkich) oraz na szczeblu biur powiatowych (J. Bieluk 2008, s.57).

Prezes Agencji, działa przy pomocy (Statut ARiMR, 2007):

 • nie więcej niż pięciu zastępców Prezesa,
 • dyrektorów oddziałów regionalnych,
 • kierowników biur powiatowych.

Podczas nieobecności Prezesa lub w sytuacji kiedy czasowo nie może on pełnić swoich obowiązków, Agencją kieruje i reprezentuje ją zastępca wyznaczony przez Prezesa.

Instytucje tożsame lub podobne do ARiMR na świecie

Są to m.in.:

 • Agricultural Development Institute (INDAP) - Food and Agriculture Organization - prowadzona przez ONZ
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD) - prowadzona przez ONZ
 • European Innovation Partnership (EIP) - partnerstwo państw członkowskich EU
 • The European Network for Rural Development - partnerstwo państw członkowskich UE


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwaartykuły polecane
Bankowy Fundusz GwarancyjnyKrajowa Administracja SkarbowaUrząd wojewódzkiAgencja rozwoju przemysłuZwiązek banków polskichOpłata skarbowaKonfederacja LewiatanInstytucje nadzorujące (ochrona środowiska)Izba gospodarcza

Bibliografia


Autor: Daniel Kusak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.