Agencja rozwoju przemysłu

Z Encyklopedia Zarządzania

"Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 roku, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. ARP jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki" (ARP, 2020).

Strategia ARP polega na trzech równorzędnych filarach. Są to (ARP, 2020):

 • Innowacje - Opiera się na wspieraniu rozwoju gospodarki, konkurencyjności i polskiego przemysłu w celu zwiększenia inwestycji w innowacje.
 • Restrukturyzacja - Ma na celu zwiększenie zdolności do konkurowania na rynku, wspiera procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw.
 • Inwestycje - Jego celem jest zwiększanie wartości portfela spółek i nieruchomości, zarządzanych przez ARP.

TL;DR

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) to spółka Skarbu Państwa utworzona w 1991 roku, z siedzibą w Warszawie. Pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów, ARP wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności oraz w procesach restrukturyzacji. Strategia ARP opiera się na trzech filarach: innowacji, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP jest również właścicielem dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych: EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN. Składa się z Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Struktura własnościowa i status prawny

Agencja Rozwoju Przemysłu została utworzona 25 stycznia 1991 roku na podstawie upoważnienia udzielonego przez Sejm RP w ustawie z 14.12.1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy. Jest ona jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (Biuletyn ARP, 2020).

Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Oddziały ARP znajdują się w Tarnobrzegu, Katowicach i Mielcu. Agencja jest również właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która kieruje zespołem zamkowo-parkowym w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim (ARP, 2020).

ARP zarządza dwiema Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi:

 • EURO-PARK MIELEC
 • EURO-PARK WISŁOSAN

Cele Spółki

Statut ARP stanowi, że celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która ma być nastawiona na realizację misji i strategi utworzonej przez Grupę Kapitałową Spółki. Oraz wypełnianie misji publicznej Spółki, obejmującą wykonywanie odrębnych zadań publicznych powierzonych Spółce. Strategia przyjęta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1572) jest podstawą do opracowania przez Spółkę swoich planów strategicznych, planów finansowych, planów operacyjnych lub innych podobnych dokumentów" (Statut ARP, 2020).

Prawa i obowiązki akcjonariusza

1. Akcjonariuszowi Skarbu Państwa, który jest reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów lub inny podmiot z upoważnieniem do wykonywania praw z akcji Spółki, przyznaje się zakres uprawnień oraz obowiązków wynikających ze Statutu oraz innych przepisów.

2. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje prawo do:

 • uzyskiwania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego oraz wszystkich poważnych transformacjach w finansowej, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Spółki.,
 • otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej, a także protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych w Statucie, Podmiot uprawniony ma obowiązek pilnie podejmować działania mające na celu odwołanie tego członka (Statut ARP, 2020).

Organy Agencji Rozwoju Przemysłu

Organy Spółki (Statut ARP, 2020):

 • Zarząd - Prowadzi sprawy Spółki jest zobowiązany do jej reprezentacji we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 osób. Kadencja trwa 3 lata, jest ona wspólna dla wszystkich powołanych członków. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
 • Rada Nadzorcza - Sprawuje ciągły nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na 3 letnią, wspólną kadencję.
 • Walne zgromadzenie - Jest zwoływane przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma możliwość zwołania Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w określonym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli go uzna za zasadne.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (2020)

Zarząd ARP S.A.

 • Cezariusz Lesisz - Prezes Zarządu
 • Mateusz Berger - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu
 • Paweł Kolczyński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza ARP SA

 • Mateusz Berger - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu
 • Kamil Mroczka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Pełka - Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Węgrzyn - Członek Rady Nadzorczej

Odpowiedniki ARP na świecie oraz Instytucje pokrewne

Na świecie istnieje wiele instytucji, które realizują zadania tożsame (lub niektóre z nich) do działań ARP. Są to m.in.:

 • IDA Ireland - Irlandia
 • Philippine Fiber Industry Development Authority - Filipiny
 • Centre for the Development of Industrial Technology - Hiszpania
 • Innovation, Science and Economic Development Canada - Kanada
 • Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments - Chorwacja
 • Tekes - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation - Finlandia
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny - Unia Europejska


Agencja rozwoju przemysłuartykuły polecane
Związek banków polskichKrajowy Depozyt Papierów WartościowychKomisja Nadzoru FinansowegoKomisja Papierów Wartościowych i GiełdPrzedsiębiorstwo państwoweIzba gospodarczaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaSpółdzielniaBankowy Fundusz Gwarancyjny

Bibliografia


Autor: Daniel Kusak