Związek banków polskich

Z Encyklopedia Zarządzania

"Związek Banków Polskich (ZBP) jest dobrowolną, samorządową organizacją banków, powołaną do życia w styczniu w 1991 roku. Jego siedzibą jest miasto Warszawa. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U.Nr 35, poz. 195 z późn. zm.). Związek prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Związek może być członkiem organizacji krajowych oraz międzynarodowych" (Wiktor Cwynar 2010, s. 142).

TL;DR

Związek Banków Polskich to organizacja banków działająca na terenie Polski i za granicą. Celem ZBP jest reprezentowanie i zabezpieczanie interesów członków, rozwój polskiej gospodarki oraz udział w dialogu społecznym. ZBP realizuje swoje zadania m.in. poprzez przedstawianie poglądów, dialog z organami państwa, uczestnictwo w tworzeniu prawa, reprezentację w organach administracji państwowej i innych instytucjach. Członkowie ZBP mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zarząd ZBP składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa, którego można odwołać na wniosek Rady. Członkowie Zarządu nie mogą pracować na tym samym stanowisku w innych bankach ani podmiotach konkurencyjnych. Mandat członka Zarządu wygasa po upływie kadencji, złożeniu rezygnacji lub odwołaniu przez Walne Zgromadzenie.

Organy Związku

Organami związku są:

 • walne zgromadzenie
 • rada związku
 • zarząd

Status Związku Banków stanowi, że postanowienia organów kolegialnych Związku a także dobór członków Zarządu wykonywany jest poprzez Walne Zgromadzenie większością głosów. Kandydatów na członków Zarządu przedstawia Rada Związku. W tajnym głosowaniu jest przeprowadzana elekcja na członków organów Związku (Status Związku Banków 2010, s. 5)

Członkostwo w Związku Banków Polskich

Jak podaje Z. Ofiarski członkostwo ZBP mogą uzyskać banki, które funkcjonują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone na podstawie przepisów prawa polskiego. Członkostwo uzyskać mogą także oddziały instytucji kredytowych, bądź oddziały zagranicznych banków, które na podstawie prawa polskiego, prowadzą działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Z. Ofiarski 2011, s. 107)

Członkowie ZBP tworzą następujące sekcje

 • sekcja banków dużych;
 • sekcja banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych;
 • sekcja banków spółdzielczych i zrzeszających banki spółdzielcze.

Cele ZBP

Z. Ofiarski podaje, że celami Związku Banków Polskich są:

 • Reprezentowanie oraz zabezpieczenie łącznych interesów członków związku;
 • Podejmowanie oraz asystę działań na rzecz rozbudowy polskiej gospodarki w ramach Unii Europejskiej tudzież współpracy międzynarodowej;
 • Udział w dialogu społecznym poprzez dostarczanie kompetentnej erudycji na temat pracy banków i ich powinności w statecznym rozwoju gospodarczym kraju.

(Z. Ofiarski 2011, s. 107)

Zadania Związku

Jak stanowi Status Związku Banków do zadań Związku należy w szczególności (Status Związku Banków 2010, s. 8):

Kreowanie dogodnych warunków organizacyjnych oraz legislacyjnych rozwoju działu bankowego przez kooperację z organami Państwa;

Inicjowanie kooperacji instytucji bankowych ku rozwojowi sektora bankowego oraz infrastruktury międzybankowej, w szczególności w zakresie:

 • rozliczeń finansowych, obrotu czekowego oraz kartowego,
 • gromadzenia, przetwarzania a także obrotu informacji bankowej oraz gospodarczej,
 • szkolenia kadr bankowych oraz upowszechniania erudycji bankowej,
 • ochrony banków oraz zapobiegania wykorzystywaniu banków w działalności przestępczej,
 • kierowania działań informacyjnych oraz promocyjnych, kreowania forum polemiki a także zebrań kręgu bankowego,
 • modelowania reguł dobrej praktyki bankowej,

Wyznaczanie koncepcji w celu kreowania oraz rozwijania instytucji, które obsługują sektor bankowy, zwłaszcza w zakresie:

 • rozliczeń finansowych,
 • koordynowanie izb rozliczeniowych,
 • bankowego oraz gospodarczego obrotu informacji,
 • certyfikowania i podpisu elektronicznego,
 • orzekanie na korzyść konsumentów.

Swoje zadania ZBP realizuje przez (Z. Ofiarski 2011, s. 108):

 • przedstawianie poglądów oraz stanowisk związanych z bankowością, a także z ekonomią gospodarki;
 • prowadzenie dialogu z organami państwa oraz uczestniczenie w procesie ustanawiania prawa w Sejmie i Senacie RP;
 • powołanie własnych reprezentantów do organów administracji państwowej oraz innych instytucji, w których ZBP ma prawnie przyznaną możliwość bycia reprezentowanym, przede wszystkim do KNF i Rady BFG;
 • uczestnictwo delegatów ZBP w organach podmiotów obsługujących dział bankowy;
 • tworzenie protokółów odnoszących się do stanu bankowości;

Związek Banków Polskich może prowadzić działalność gospodarczą

Przedmiotem działalności gospodarczej może być:

 • pozaszkolne formy szkolenia i kształcenia;
 • aktywność związana z bazami danych;
 • obróbka danych;
 • wydawanie książek, a także czasopism i periodyków.

Członkowie ZBP mają prawo do zakładania własnych instytucji oraz bycia udziałowcem lub akcjonariuszem w innych podmiotach. Rady i komitety powołane w ZBP nie mogą naruszać interesów pozostałych członków związku (Z. Ofiarski 2011, s. 108).

Zarząd ZBP

Przepisy zawarte w Statucie stanowią, że Zarząd związku składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Związku. Pozostali członkowie pełnią funkcję Wiceprezesów. Członek Zarządu może zostać odwołany w rezultacie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie czynu karalnego lub w przypadku długotrwałej choroby, która uniemożliwiła mu wykonywanie obowiązków członka ZBP. Walne Zgromadzenie ma prawo odwołać Prezesa i Wiceprezesów Związku w każdej chwili na wniosek Rady. Czas trwania wspólnej kadencji członków Zarządu wynosi 3 lata. Członkowie Zarządu w czasie trwania kadencji nie mogą pracować na tym samym stanowisku w innych bankach ani podmiotach konkurencyjnych względem innych członków. Obowiązkiem Członków Zarządu jest reprezentowanie interesów całego sektora bankowego (Status Związku Banków 2010, s. 8).

Mandat członka Zarządu wygasa:

 • z upływem kadencji Zarządu,
 • z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
 • z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie".


Związek banków polskichartykuły polecane
Agencja rozwoju przemysłuIzba gospodarczaKomisja Nadzoru FinansowegoKonfederacja LewiatanDoradztwo podatkoweInstytucje nadzorujące (ochrona środowiska)Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaKomisja EuropejskaKomisja Papierów Wartościowych i GiełdMarketing w jednostkach samorządu terytorialnego

Bibliografia

 • Cwynar W., Patena W. (2010), Podręcznik do bankowości, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Mikos-Sitek A., Zapadka P. (2011), Polskie prawo bankowe: Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ofiarski Z. (2017), Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195
 • ZBP (2010), Status Związku Banków Polskich, Związek Banków Polskich


Autor: Daniel Kusak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.