Konfederacja Lewiatan

Z Encyklopedia Zarządzania

Konfederacja Lewiatan (Polish Confederation Lewiatan) - organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie, powstała w 1999 roku pod nazwą Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (obecna nazwa funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku), zrzesza związki pracodawców. Głównym zadaniem organizacji jest reprezentowanie przedsiębiorców prywatnych oraz pracodawców działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

TL;DR

Konfederacja Lewiatan to organizacja zrzeszająca polskich pracodawców, która działa na rzecz reprezentacji przedsiębiorców przed organami państwa. Organizacja ma wpływ na decyzje legislacyjne i dąży do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Konfederacja przyznaje coroczne nagrody dla osób zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Aktualnym prezydentem jest Henryka Bochniarz.

Zakres działalności organizacji

Działalność organizacji skupia się na reprezentacji przedsiębiorców polskich przed organami państwa. Głównym postulatem Konfederacji Lewiatan jest aktywizacja przedsiębiorczości w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 1 milion pracowników z około 4100 firm polskich.

Przedstawiciele delegowani przez Konfederację Lewiatan są członkami Rady Dialogu Społecznego. Na arenie międzynarodowej przedstawicielstwo tej organizacji jest obecne w BusinessEurope, czyli organizacji pokrewnej Konfederacji, ale działającej na terenie Unii Europejskiej i reprezentującej interesy przedsiębiorców wobec instytucji unijnych. Jest to jedyne stałe przedstawicielstwo z polskich stowarzyszeń zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców w Brukseli. Ogólnie przedstawiciele Konfederacji są obecni w 450 radach, grupach i innych ośrodkach decyzyjnych w tym w Komisji Europejskiej, BIAC, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, PFRONie, Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan w założeniach programowych chce dbać o trwały wzrost gospodarczy, sprawiedliwe i nowoczesne prawo dla przedsiębiorców oraz pracodawców, zdrową konkurencję między nimi, oraz ogólny rozwój rynku pracy z jednoczesną walką z bezrobociem. Od 2001 roku, Konfederacja zajmuje się cyklicznym badaniem sektora MŚP, innowacyjności tychże przedsiębiorstw i barier dla przedsiębiorczości. Zebrane dane są wykorzystywane do systematycznych analiz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, opracowania ekspertyz i wskazywania obecnych barier w biznesie, które są ogłaszane co roku w ramach "Czarnej listy barier dla rozwoju przedsiębiorczości".

Poprzez obecność swoich przedstawicieli w wielu instytucjach, Lewiatan dąży do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej m.in. przez udział w działaniach legislacyjnych. Dzięki staraniom Konfederacji doprowadzono m.in. do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w kodeksie spółek handlowych (Lewiatan złożył własny projekt), zniesiono akcyzę na kosmetyki, zablokowano nowelizację ustawy zakładającej całkowite wyłączenie Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli spod zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, obniżenie składki rentowej, nowelizację prawa własności przemysłowej i wiele innych (Danel L., 2012, s.347).

Przy Konfederacji działa Lewiatan Business Angels - największa sieć Aniołów Biznesu w Polsce, która ma na celu ułatwić inwestorom dostęp do ciekawych projektów, a przedsiębiorcom pozyskiwać fundusze na rozwój własnych firm (Popović M. 2009, s.59).

Władze Konfederacji Lewiatan

Na organy Konfederacji składają się:

 • Zgromadzenie ogólne
 • Rada Główna
 • Rada Konsultacyjna
 • Zarząd
 • Prezydium Zarządu
 • Prezydent

Najwyższym organem jest Zgromadzenie Ogólne. Jej prace nadzoruje Rada Główna, która powołuje Prezydenta Konfederacji. Rada Konsultacyjna jest powoływana przez Prezydenta Konfederacji oraz stanowi centrum doradcze dla niego. Rada Główna również nadzoruje działalność Zarządu, który spośród swoich członków wyłania Prezydium wraz Prezydentem Konfederacji na czele. Obecnym prezydentem Konfederacji Lewiatan jest Henryka Bochniarz (2018).

Coroczne nagrody przyznawane przez Konfederację

 • Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego - jest przyznawana od 2004 roku dla przedsiębiorców, którzy są zaangażowani w działania na rzecz rozwoju środowisk przedsiębiorców np. poprzez wspieranie dobrych rozwiązań i wdrażanie ich. Nagradzane są osoby zasłużone dla rozwoju podmiotów dużych oraz dla rozwoju mikropodmiotów i podmiotów z sektora MŚP.
 • Nagroda im. Władysława Grabskiego - jest przyznawana od 2004 roku osobom publicznym, które angażują się w rozwój polskiej przedsiębiorczości.
 • Nagroda Specjalna Zarządu - jest przeznaczona osobistościom zasłużonym ze świata kultury, polityki, nauki, ekonomii. Przyznawana od 2005 roku.
 • Nagroda Za Odważne Myślenie - przyznawana jest przez Zarząd oraz Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi. Przyznawana od 2012 roku.


Konfederacja Lewiatanartykuły polecane
Związek banków polskichIzba gospodarczaInstytucje nadzorujące (ochrona środowiska)Organizacje regulujące ruch turystycznyInstytucje otoczenia biznesuIzba rzemieślniczaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPrzedsiębiorstwo społeczneAgencja rozwoju przemysłuModel PERFORM

Bibliografia

 • Danel Ł. (2012), Dylematy polskiej demokracji, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków
 • Popović M. (2009), Trendy ekonomiczne na polskim rynku, Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych IM-Tech, Łódź
 • Solska J. (2008), Biznes szuka Twarzy, Polityka
 • Strona internetowa: Oficjalna strona Konfederacji Lewiatan
 • Strona internetowa: Statut Konfederacji Lewiatan

Autor: Piotr Wyżga