Model PERFORM

Z Encyklopedia Zarządzania

Zespół definiowany jest jako dwie lub więcej osób, jednak ich liczba powinna być tak dobrana, aby nie utrudniała możliwości bezpośredniego kontaktu. Główną cechą zespołu jest posiadanie interakcji przez dłuższy okres, a jego członkowie posiadają chęć współdziałania i poczucie przynależności do zespołu (J.D. Antoszkiewicz, 1997, s. 198). Zespół musi posiadać wspólny cel, który jest jasno określony i odpowiednio rozumiany przez wszystkich jego członków a pracownicy czują się odpowiedzialni za osiągane wyniki (K. Blanchard i in., 2007, s. 144).

TL;DR

Artykuł opisuje model PERFORM, który określa siedem kluczowych elementów efektywnych zespołów. Są to: wspólny cel i wartości, umożliwienie, relacje i komunikacja, elastyczność, optymalna produktywność, uznawanie i docenianie oraz morale. Model ten jest oparty na współpracy, zaangażowaniu i zrozumieniu między członkami zespołu. Efektywny zespół musi mieć jasno określony cel, otwartą komunikację, elastyczność w podejmowaniu decyzji i zdolność do doceniania i motywowania innych. Morale zespołu jest wynikiem spełnienia tych elementów. Model PERFORM jest przydatny w organizacjach, gdzie pracownicy, zespół, kierownik zespołu i organizacja współpracują, aby osiągnąć sukces.

Model PERFORM

Efektywność zespołu bezpośrednio wynika z konkretnych cech posiadanych przez ich członków. Model PERFORM opisuje siedem głównych elementów najbardziej efektywnych zespołów. Akronim nazwy modelu odnosi się do nazw poszczególnych elementów (K. Blanchard i in., 2007, s. 145-146):

  • Purpose and values (cel i wartości) - członkowie zespołu powinni mieć jeden wspólny cel oraz system wartości. Zazwyczaj efektywnie pracującemu zespołowi przyświeca wizja, która jest interesująca i ważna dla wszystkich. Odpowiedni cel i wartości są pomocne podczas tworzenia planów, ustalania ról w zespole oraz budowania strategii. Cel i wartości są spoiwem dla zespołu i umożliwiają zwiększanie efektywności pracy.
  • Empowerment - wydajny zespół cechuje się utwierdzeniem jego członków w tym, że wszelkie napotkane przeciwności i przeszkody są możliwe do ich pokonania. Pracownicy z chęcią dzielą się posiadaną przez nich wiedzą i informacjami oraz pomagają sobie wzajemnie. Wykonywanie obowiązków bezproblemowo powinno być oparte na prawidłowych procedurach, normach i zasadach w organizacji oraz dostępem do informacji. Pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności lub możliwość do ich zdobycia, a ich rozwój jest ważny dla kadry zarządzającej. Ich działania i decyzje mogą odbywać się swobodnie w ramach dokładnie określonych granic. Dzięki wysokiej autonomii w działaniu posiadają odczucie zarówno indywidualnego jak i zbiorczego potencjału zespołu.
  • Relationships and communication (relacje i komunikacja) - otwarta komunikacja w zespole sprzyja jego wydajności. Członkowie zespołu potrafią podejmować ryzyko, swobodnie dzielić się swoimi opiniami i odczuciami. Cechuje ich wzajemny szacunek, dbałość o innych oraz umiejętność doceniania pracy swoich współpracowników. Różnorodność zespołu jest traktowana jako jego atut oraz powszechne jest przekonanie, że jest ona źródłem kreatywności. Zespół potrafi również prawidłowo reagować na konflikty, które z tych różnic wynikają, zachowując się przy tym z szacunkiem do innych. W efektywnie działających zespołach bardzo ważnym elementem jest szczere i życzliwe udzielanie wiadomości zwrotnych, które umożliwiają zauważenie mocnych i słabych stron oraz wpływu wywieranego na współpracowników co pomaga w budowaniu zaufania oraz wzajemnej akceptacji. Spójność w zespole powinna być na wysokim poziomie, a relacje szczere i oddane z zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej.
  • Flexibility (elastyczność) - wydajne zespoły cechują się świadomością wzajemnej zależności oraz grupowej odpowiedzialności zarówno za wyniki, ale również za rozwój i przywództwo. Problemem w zespole może być chęć ustalenia jednego lidera, ponieważ przywództwo powinno elastycznie zmieniać się w zależności od danej sytuacji i aktualnych potrzeb. Członkowie zespołu zdają sobie sprawę z możliwości pojawienia się zmian, ale potrafią je zaakceptować i dostosować się do obecnych, dynamicznych warunków środowiska zewnętrznego.
  • Optimal productivity (optymalny poziom wydajności) - ilość i jakość pracy wykonywanej przez zespół wyraża optymalny poziom wydajności. Członkowie zespołu wykazują się wysokim poziomem zaangażowania i wspólnie chcą osiągać dobre wyniki. Wydajność pracowników, a także wysoka jakość i standard pracy odgrywają bardzo ważną rolę. Pracownicy zawsze dotrzymują zobowiązań, osiągają wyznaczone cele, a swoją pracę wykonują bardzo rzetelnie. Współpracownicy motywują się nawzajem, a ich celem jest ciągłe ulepszanie wyników ich pracy. Koniecznym jest stworzenie optymalnych systemów podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, które będą zwiększać kreatywność oraz partycypację.
  • Recognition and appreciation (uznanie i wdzięczność) - dla efektywności zespołów i ich prawidłowego funkcjonowania konieczne jest, aby członkowie otrzymywali systematycznie pozytywne informacje zwrotne, zarówno ze strony osób z nimi współpracującymi, ale również ze strony przełożonych oraz całej organizacji. Odpowiednie wyrażanie wdzięczności oraz uznania jest jednym z bardziej skutecznych narzędzi motywowania członków zespołów oraz poprawy ich wydajności. Takie działanie rozwija odpowiednie postawy, wpływa w sposób pozytywny na samoocenę pracowników oraz daje poczucie spełnienia. Liderzy powinni wyrażać uznanie indywidualnie oraz zespołowo.
  • Morale - można uznać, że morale jest pochodną wcześniej wymienionych elementów. Morale zespołu będzie na wysokim poziomie, gdy pozostałe czynniki będą spełnione. Efektywny zespół cechuje się tym, że jego członkowie entuzjastycznie podchodzą do swoich obowiązków, odczuwają dumę ze wspólnie zrealizowanych celów, cieszą się, że mogą być częścią zespołu, cechują się wysokim zaufaniem oraz optymistycznie patrzą w przyszłość. W takich zespołach duch zespołu i poczucie zjednoczenia są mocno odczuwane.

Model PERFORM w organizacji

- stosowanie się do wartości zespołu - zaangażowanie we wspólne realizowanie celu zespołu - umiejętność precyzyjnego wyznaczenie celów operacyjnych i standardów pracy - umiejętne tworzenie wspólnego systemu wartości - odpowiednie przekazywanie informacji podwładnym w celu połączenia codziennych obowiązków z celami organizacji - umiejętność kreowania nowych pomysłów i rozwiązań - poszukiwanie odpowiednich zasobów - dbałość o zasoby - szkolenie pracowników - umiejętność nagradzania za prawidłowo podjęte ryzyko i kreatywność - wsparcie dla zespołu poprzez dobrze dobrane procedury i normy - działanie na podstawie wcześniej ustalonego kierunku - wsparcie kadry zarządzającej w ciągłym rozwoju pracowników zespołu - zwiększenie dostępu do szkoleń - wykazywanie się zainteresowaniem i chęcią zrozumienia współpracowników - docenianie różnic wśród członków zespołu - dbałość o dobre samopoczucie innych - wspieranie udzielania informacji zwrotnej - omawianie w zespole sposobu jego funkcjonowania - budowanie zaufania - dzielenie się ważnymi informacjami z zespołem - dbanie o otwartą komunikację - szacunek wobec różnorodności pracowników - rozwój systemów otwartej komunikacji - traktowanie pracy w sposób wieloaspektowy - koncentracja na zespole, jego zadaniach i rozwoju - umożliwianie przejmowania przywództwa przez członków zespołu - zachęcanie do szkoleń - rozwój elastyczności w firmie - przywództwo, które jest odpowiednie dla zespołu o silnej kulturze - motywacja do podejmowania nowych działań - łatwość dostosowywania się i tworzenie systemów reagowania - chęć do poddawania się ocenie - umiejętne stosowanie metod rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - stosowanie się do zasad rozwiązywania problemów - monitorowanie postępu pracy - wsparcie wobec decyzji, które są podejmowane przez zespół - odpowiednie wyznaczanie granic - umożliwienie łatwego dostępu do zasobów - łączenie systemów i procedur z misją i wizją organizacji - wyznaczanie standardów pracy - otwarte wyrażanie uznania wobec innych - wsparcie dla pracy zespołowej - entuzjastyczne podejście do zespołu - poczucie dumy ze swojego wkładu w pracę zespołu - chęć doskonalenia swoich umiejętności - poszukiwanie nowych możliwości udoskonalania się - zadowolenie z osiągnięć - wspieranie doskonalenia się
Model perform w organizacji
Pracownik Zespół Kierownik zespołu Organizacja
P (Purpose and values
E (Empowerment)
R (Relationships and communication)
F (Flexibility)
O (Optimal productivity)
R (Recognition and appreciation)
M (Morale)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Blanchard i in., 2007, s. 147.


Model PERFORMartykuły polecane
Zdolność do pracy w zespoleZarządzanie ludźmi w zespole projektowymPrzywództwoMotywowanie w projekcieKultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakościąWymagane kwalifikacje kierownikaLider zespołuMotywacja pracowników w zespole projektowymAtmosfera w pracy

Bibliografia

Autor: Joanna Dudzik