Lider zespołu

Z Encyklopedia Zarządzania
Lider zespołu
Polecane artykuły

Lider zespołu to osoba, która swoimi działaniami, wspiera oraz pomaga w rozwoju zespołu. Jego główną rolą jest przewodzenie zespołowi, pomoc w codziennych zadaniach oraz dbanie o zwiększenie umiejętności pracowników. Lider inspiruje również każdego do ciągłego doskonalenia.

Nie należy jednak zapominać o tym, że zespół wykonuje zadania pod czujnym okiem lidera zespołu. Jednakże, każda jednostka jest odpowiedzialna za swoją część projektu, a każde potknięcia bądź nieodpowiedzialności mają wpływ na efekty końcowe. Lider oraz zespół muszą współpracować, aby osiągnąć założone cele.

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego lider to

 • przywódca partii politycznej, związku zawodowego lub innych organizacji społecznych
 • zawodnik lub zespół zawodników, który wysunął się na czoło wyścigu lub tabeli rozgrywek
 • czołowy członek zespołu muzycznego, piszący teksty i muzykę do piosenek
 • przedsiębiorstwo zajmujące czołowe miejsce w produkcji i sprzedaży wyrobów z danej dziedziny (SJP PWN)

Cechy lidera

Dobry lider to taki, który docenia i szanuje swoich współpracowników. Motywuje ich do efektywnej pracy oraz ma wszelkie predyspozycje do efektywnego zarządzania zespołem. Jako żródło sukcesu lidera wyznacza się zestaw cech, dzięki którym jest on w stanie pełnić swoją rolę lepiej:

 • Asertywność
 • Budowanie relacji
 • Dobra organizacja
 • Doświadczenie
 • Empatia
 • Entuzjazm
 • Komunikacja
 • Kreatywność
 • Odpowiedzialność
 • Otwartość
 • Pokora
 • Uczciwość
 • Wiedza (W. Główienka)

"Lider, który posiada wszelkie kwalifikacje do zarządzania projektem, ale nie potrafi komunikować się z grupą nie osiągnie sukcesu" (P. Kopacka).

Zadania lidera zespołu w literaturze

Smith, Katzenbach (1993)

 • podtrzymywanie znaczenia i aktualności celów oraz podejścia do działania
 • budowanie zaangażowania i wzajemnego zaufania
 • rozwijanie umiejętności członków zespołu, troska o różnorodność
 • utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym i eliminowanie przeszkód
 • zapewnienie swobody działania
 • wykonywanie realnej pracy (K. Gadomska-Lila)

Hackman (red.) (2002)

 • tworzenie warunków do efektywnej pracy zespołu (jasne zadania i zasoby niezbędne do ich wykonania)
 • tworzenie i utrzymanie zespołu jako jednostki organizacji osiągającej wyniki (dobór osób o odpowiednich umiejętnościach i potencjale, troska o różnorodność zespołu)
 • wspieranie zespołu w drodze do sukcesu (coaching, mentoring) (K. Gadomska-Lila)

Gellert, Nowak (2008)

 • moderowanie współpracy w zespole
 • odpowiedzialność za osiągnięcie celu
 • odpowiedzialność za „przedsiębiorczą” realizację projektu, poszukiwanie wraz z zespołem rozwiązań, w których jest najlepszy stosunek nakładu do korzyści
 • zarządzanie realizacją konkretnego projektu (K. Gadomska-Lila)

Adler, Heckscher, Prusak (2012)

 • zdefiniowanie wspólnego celu i wypracowanie go
 • przestrzeganie etyki kontrybucji
 • tworzenie procesów, które pozwalają ludziom realizować wspólnie elastyczne, ale uporządkowane projekty
 • zbudowanie systemu, w którym współpraca jest ceniona i nagradzana (K. Gadomska-Lila)

Lider a manager

Lider a manager
Zarządzanie managera Przywództwo lidera
 • Tworzenie struktury pracowniczej – delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, dostarczanie procedur pomagających w realizacji zamierzonych celów, a także wprowadzanie systemów monitorujących zmiany
 • Budżetowanie – alokacja zasobów przy wprowadzaniu nowych systemów
 • Planowanie – tworzenie określonych etapów zmian
 • Kontrola i rozwiązywanie problemów – ocena sytuacji, a następnie planowanie oraz organizowanie, aby rozwiązać zaistniałe problemy
 • Określanie kierunku zmian – tworzenie wizji przyszłości w kwestii organizacji, tworzenie strategii organizacji
 • Obsadzanie pracowników – komunikacja bezpośrednia, tworzenie grupy osób, która będzie działała na rzecz wizji stworzonej przez lidera
 • Motywowanie i inspirowanie do zmian – zachęcanie pracowników do podejmowania indywidualnych decyzji, bez myślenia w odniesieniu do procedur i reguł dopasowanych pod całą organizację

Źródło: Balcerek A., (2008)

Współczesne przedsiębiorstwo, aby skutecznie radzić sobie ze zmianami, musi posiadać w swoich szeregach lidera zespołu. Lider inspiruje i motywuje pracowników do spełnienia określonej wizji zmiany (A. Balcerek, s. 52).

Bibliografia

Autor: Katarzyna Michalczyk