Rachunkowość budżetowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Rachunkowość budżetowa
Polecane artykuły


Rachunkowość budżetowa- jest to dział rachunkowości obejmujący rachunkowość rządów, samorządów lokalnych i instytucji budżetowych. Jej zadaniem jest przekazanie informacji o wykonaniu budżetu, planów finansowych, sytuacji majątkowej jednostek budżetowych i innych form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych. [1]

Zakres

Rachunkowość budżetowa obejmuje:

 • rachunkowość wykonywania budżetu państwa, budżetu środków europejskich i budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rachunkowość wykonywania budżetu państwa, budżetu środków europejskich i budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje: procesy gromadzenia i wydawania środków pieniężnych, ewidencję księgową wykonywania budżetów. [2]

 • rachunkowość jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych funduszy celowych

Rachunkowość jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz państwowych funduszy celowych to przede wszystkim: “ewidencja gromadzenia i wydawania środków pieniężnych, ewidencja rozrachunków, ewidencja aktywów trwałych i obrotowych, ewidencja dochodów, przychodów, wydatków i kosztów, ewidencja funduszy i wyniku finansowego.” [3]

 • rachunkowość podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych

Rachunkowość podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych zajmuje się: “ewidencją księgowych należnych i pobranych podatków i opłat, kontrolą terminowych realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat.” [4]

Zadania rachunkowości budżetowej

Zadaniem rachunkowości budżetowej jest zadanie informacyjne, zadanie kontrolne oraz zadanie sprawozdawczo-analityczne.

Zadanie informacyjne polega na przekazywaniu informacji o realizacji budżetu określonym organom, które wynikają z ewidencji rachunkowej oraz ze sprawozdania z wykonania budżetu.

Zadanie kontrolne realizowane jest przez dobrze sporządzoną dokumentację, ewidencję oraz inwentaryzację. Polega ona na przeciwstawieniu stanu księgowego stanowi faktycznemu.

Zadanie sprawozdawczo-analityczne polega na sporządzaniu sprawozdań oraz poddawaniu ich analizie. [5]

Plan kont w rachunkowości budżetowej

“Plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że:

 1. dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
 2. ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków;
 3. odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału;
 4. wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału.” [6]

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa polega na grupowaniu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów publicznych według jednakowych kryteriów dla wszystkich jednostek sektora publicznego, które muszą ją stosować. [7]

Klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, czyli między innymi z Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, dzieli się na:

 • działy- są oznaczona symbolem trzycyfrowym np. 630 Turystyka, 730 Nauka, 851 Ochrona zdrowia
 • rozdziały- mają one symbol pięciocyfrowy. Są takie same jak przy jednostkach lub rodzajach działalności zawartej w Polskiej Klasyfikacji Działalności np. w dziale turystyka mamy 63001 Ośrodki informacji turystycznej, 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.
 • paragrafy- jest to podstawowa i najniższa jednostka klasyfikacji budżetowej. Mają one symbol czterocyfrowy. [8]

Bibliografia

Autor: Małgorzata Sołtys

Przypisy

 1. Nowak E. (red.) (1996) Leksykon rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 175
 2. Winarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011) Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 47
 3. Winarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011) Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 48
 4. Winarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011) Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 48
 5. Winarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011) Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 48-49
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
 7. Kiziukiewicz T. (red.) (2014) Rachunkowość sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 31-38
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U. 2010 nr 38 poz. 207
Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.