Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Polecane artykuły


Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 - to jeden z programów realizujący Narodową Strategię Spójności na lata 2007-2013. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowej Strategii Spójności. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans [1].

Program Operacyjny Pomoc Techniczna obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSS, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce. Program 2007-2013 będzie w całości finansowany ze środków publicznych. Na realizację Programu z funduszy strukturalnych i środków krajowych przeznaczone zostanie 607,88 mln euro. Priorytety Programu będą w całości współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom krajowego współfinansowaniu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wyniesie natomiast 15%. Kwota środków krajowych na współfinansowane ww. programu w latach 2007-2013 wyniesie 91,18 mln euro. Źródłem finansowania krajowego, wraz z prefinansowaniem realizacji poszczególnych projektów, będzie budżet państwa. Środki finansowe krajowe pochodzić będą z części budżetów właściwych ministrów [2].

Celem głównym programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013. Celami szczegółowymi natomiast: zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych oraz skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.

Bibliografia

  1. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej, Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006, wybrane zagadnienia, Warszawa 2007
  2. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Skrzypka, Projekty współfinansowane ze środków UE - od pomysłu do studium wykonalności, Warszawa 2007

Autor: Piotr Jarosz