Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Z Encyklopedia Zarządzania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Został zaakceptowany przez Komisję Europejska (KE) w dniu 12 lutego 2015 decyzją C (2015) 855. Celem głównym programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Działania podejmowane w ramach programu skoncentrowane są głównie na wzmocnieniu powiązań między biznesem a nauką. Prowadzi to do wsparcia innowacyjności firmy, zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników B+R oraz ich praktycznego wykorzystania w gospodarce.

Na podstawie przepisów rozporządzenia ogólnego, ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie trybów wyboru projektu na lata 2014-2020 zostały opracowane procedury wyboru i zatwierdzania projektów w ramach POIR. W zdecydowanej większości działań i poddziałań Programu stosowany jest tryb konkursowy. Instytucja zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy.

Całkowita alokacja na program z funduszy europejskich wynosi 8 613 929 014 EUR.

W ramach Programu wnioski o dofinansowanie mogą składać przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności mikro, małe i średnie),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Każdorazowo w dokumentacji konkursu na stronie Portalu Funduszy Europejskich znajdują się szczegółowe informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania oraz szczegóły konkursów.

TL;DR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to krajowy program finansujący badania, rozwój i innowacje w Polsce. Celem głównym programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wzmocnienie powiązań między biznesem a nauką. Program obejmuje różne formy finansowania projektów, takie jak refundacja lub zaliczka. Dofinansowanie dotyczy tylko kosztów kwalifikowanych. Program składa się z pięciu priorytetów, które obejmują wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, innowacji, otoczenia biznesowego, potencjału naukowo-badawczego oraz pomocy technicznej. Całkowita alokacja na program wynosi 8 613 929 014 EUR.

Formy finansowania przedsięwzięć w ramach projektu

Rys. 1 Podział środków POIR wg osi priorytetowych

W ramach POIR wyróżnia się dwie formy finansowania przedsięwzięć:

 1. refundacja - wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego środków własnych,
 2. zaliczka - wypłacana jest na poczet planowanych wydatków. Ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących prawidłowo poniesione wydatki zgodne z założonym budżetem.

Dofinansowanie dotyczy jedynie kosztów kwalifikowanych. W każdym ogłoszeniu konkursu znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów. Jeżeli w ramach projektu wystąpi potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, beneficjent musi sfinansować je ze środków własnych. W zdecydowanej większości działań w ramach POIR wymagane jest wniesienie tzw. wkładu własnego. Jego wielkość jest uzależniona m.in. od rodzaju konkursu, podejmowanych działań, wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji.

Priorytety Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 • Oś Priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe
 • Oś Priorytetowa II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • Oś Priorytetowa III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Oś Priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • Oś Priorytetowa V. Pomoc techniczna

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIR

Numer i nazwa Działania/Poddziałania Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Instytucja pośrednicząca
Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

- badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ew. prace przedwdrożeniowe
 • prace rozwojowe oraz ew. prace przedwdrożeniowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Poddziałanie 1.1.2

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

- prace rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
Działanie 1.2

Sektorowe programy B+R

- badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ew. prace przedwdrożeniowe
 • prace rozwojowe oraz ew. prace przedwdrożeniowe
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1

Wsparcie projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa

Wsparcie mikro - i małych przedsiębiorców przyjmujących postać Funduszy BRIdge Alfa, których zadaniem jest weryfikacja i walidacja projektów B+R w fazie PoP a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off i prowadzenie fazy PoC Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Poddziałanie 1.3.2

Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC

Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług MR
Działanie 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Działanie 2.2

Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

I komponent: budowanie kompleksowego systemu wsparcia procesu transferu technologii do przedsiębiorstw w formule otwartych innowacji

II komponent: dokapitalizowanie funduszy venture capital, wspierających inwestycje rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oparte o zastosowania technologii

nie dotyczy
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Usługi proinnowacyjne (dotyczące aktywności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej MŚP), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poddziałanie 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

Usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego (etap usługowy) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poddziałanie 2.3.3

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych:
 • wspomagające internacjonalizację oferty klastra (wspierające dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie)
 • związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poddziałanie 2.3.4

Ochrona własności przemysłowej

Działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1

Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Projekt pozakonkursowy obejmujący:
 • analizy i badania
 • testy i pilotaże instrumentów wsparcia (konkursowe)
 • działania animacyjne i integrujące narodowy system wsparcia (w tym konkursowe)
nie dotyczy
Poddziałanie 2.4.2

Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

Stworzenie i funkcjonowanie systemu, który będzie monitorował postęp prac nad wdrożeniem strategii inteligentnych specjalizacji, a także umożliwiał weryfikowanie i aktualizację inteligentnych specjalizacji, jak również ich ewaluację nie dotyczy
Priorytet III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.1

Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter

Wybór i zasilenie kapitałowe funduszy typu seed capital i venture capital, realizujących projekty polegające na poszukiwaniu i ocenie innowacyjnych pomysłów, potencjalnych przedsiębiorców lub przedsiębiorców, prac pre-inwestycyjnych oraz inwestycji kapitałowych nie dotyczy
Poddziałanie 3.1.2

Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - BizNest

Wybór i zasilenie kapitałowe sieci aniołów biznesu, które będą realizowały grupowe inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa działające w oparciu o innowacyjne pomysły nie dotyczy
Poddziałanie 3.1.3

Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Utworzenie i zasilenie funduszu pożyczkowego w celu wsparcia przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym nie dotyczy
Poddziałanie 3.1.4

KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych

Utworzenie i zasilenie funduszu funduszy, realizującego inwestycje w instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe funduszy venture capital, w celu inwestowania w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych oraz prowadzących działalność B+R nie dotyczy
Poddziałanie 3.1.5

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock

Projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez MŚP dostępu do rynków kapitałowych (GPW, NewConnect, Catalyst, zagraniczne rynki regulowane) i pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek

Wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie lub zakupionych) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poddziałanie 3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

Wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) Bank Gospodarstwa Krajowego
Poddziałanie 3.2.3

Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw

Wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) nie dotyczy
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.1

Polskie Mosty Technologiczne

Projekt pozakonkursowy obejmujący w szczególności następujące wsparcie dla przedsiębiorców:
 • specjalistyczne warsztaty i indywidualne wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające przedsiębiorcom opracowanie strategii marketingowej skierowanej na zagraniczny rynek docelowy wybrany w ramach projektu,
 • wsparcie mentorów na rynkach docelowych
nie dotyczy
Poddziałanie 3.3.2

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand

Projekt pozakonkursowy obejmujący w szczególności:
 • opracowanie i organizację programów promocji polskiej gospodarki na perspektywicznych rynkach zagranicznych,
 • organizację programów promocji związanych z najważniejszymi wydarzeniami społeczno-gospodarczymi
nie dotyczy
Poddziałanie 3.3.3

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań promocyjnych określonych w programach promocji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Priorytet IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe związane z rozwiązaniem problemu technologicznego zgłoszonego przez przedsiębiorcę lub podmiot publiczny oraz ew. prace przedwdrożeniowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Poddziałanie 4.1.2

Regionalne agendy naukowo-badawcze

Badania przemysłowe i prace rozwojowe, wpisujące się w regionalne agendy naukowo-badawcze oraz ew. prace przedwdrożeniowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Poddziałanie 4.1.3

Innowacyjne metody zarządzania badaniami

Projekty pozakonkursowe dotyczące wdrożenia modelu problem-driven research nie dotyczy
Poddziałanie 4.1.4

Projekty aplikacyjne

Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/ przedsiębiorcami oraz ew. prace przedwdrożeniowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Działanie 4.2

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

Utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze
Działanie 4.3

Międzynarodowe Agendy Badawcze

Realizacja Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB), prowadzonych w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R
Działanie 4.4

Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Projekty wybrane w trybie pozakonkursowym zapewniające wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Priorytet V. Pomoc Techniczna
Działanie 5.1: Pomoc techniczna
Działanie 5.1

Pomoc techniczna

Projekty w zakresie:
 • Podnoszenia kompetencji pracowników oraz funkcjonowanie instytucji,
 • Skutecznego i projakościowego systemu wdrażania programu,
 • Efektywnego systemu informacji i promocji
nie dotyczy


Program Operacyjny Inteligentny Rozwójartykuły polecane
Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaFundusz zalążkowyCentrum transferu technologiiKrakowski Park TechnologicznyProgram operacyjnyInstytucje otoczenia biznesuPolityka innowacyjnaRegionalny System InnowacjiEQUAL

Bibliografia

 • MIiR(2014), Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Document 32013R1303
 • Strona internetowa: Portal Funduszy Europejskich
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Dz.U. 2014 poz. 1146


Autor: Joanna Chanek