Fundusz zalążkowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Fundusz zalążkowy tzw (Start Money) fundusz inwestycyjny ten inwestuje w przedsiębiorstwa oraz ich pomysły, które są w początkowej fazie rozwoju. Jest on idealny, dla firm dopiero co rozwijających się.

Fundusz zalążkowy korzysta z technik, które stosowane są przez NASA oraz przez Uniwersytet Teksański. Na ich podstawie oceniany jest potencjał rynkowy (K. Mikołajczyk, D.Nawojczyk, s. 49)

Mają oni własne zaplecze jeżeli chodzi o ekspertów ze świata nauki oraz biznesu. Skala inwestycji, która jest preferowana to od kilkuset tysięcy aż do kilku milionów złotych. Można także uzyskać dodatkowy kapitał poprzez współpracę z funduszami venture capital oraz tak zwanymi aniołami biznesu. Fundusz dostępny jest jedynie dla naukowców i zespołów badawczych, którzy chcą wprowadzać wyniki badań, które prowadzone są na uczelniach bądź też w instytucjach naukowych, ale także pomysłodawcy różnych ciekawych biznesów oraz przedsiębiorstwa z całej Polski. Każda branża jest w centrum zainteresowania (K. Mikołajczyk, D.Nawojczyk, s. 49)

Według K. Lityńskiego "fundusze kapitału zalążkowego (FKZ) należą do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka (Venture Capital).Dostarczają one kapitału pomysłodawcom lub początkującym przedsiębiorcom w zamian za udziały w spółce utworzonej w celu komercjalizacji rozwiązania. W odróżnieniu od kredytu lub pożyczki udzielanej przez bank, FKZ angażując się finansowo w przedsięwzięcie, nie wymaga od pomysłodawcy zabezpieczenia majątkowego, ani wiarygodności wynikającej z  wieloletniego prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusz w zamian za zainwestowany kapitał obejmuje znaczący (często większościowy) pakiet udziałów w spółce i zachowuje kontrolę finansową nad jej działalnością, a jego przedstawiciele we władzach spółki posiadają decydujący wpływ na proces zarządzania przedsięwzięciem. Inwestycje FKZ stanowią mechanizm finansowy, który początkującym, innowacyjnym przedsiębiorcom oferuje kapitał operacyjny, praktycznie niedostępny w tej wysokości z innych źródeł".(K.Lityński, s. 101)

Dodatkowo fundusz oferuje także wsparcie ze strony analiz, doradztwa, ekspertyz, promocji produktu oraz jego wprowadzania na rynku krajowym bądź też zagranicznym. Oferuje także pozyskanie partnerów biznesowych (K. Mikołajczyk, D.Nawojczyk, s. 49)

TL;DR

Fundusz zalążkowy to inwestycyjny fundusz, który inwestuje w przedsiębiorstwa i ich pomysły w początkowej fazie rozwoju. Korzysta z technik oceny potencjału rynkowego stosowanych przez NASA i Uniwersytet Teksański. Jest dostępny dla naukowców, zespołów badawczych, pomysłodawców biznesów i przedsiębiorstw z całej Polski. Oferuje wsparcie, analizy, doradztwo, ekspertyzy i promocję produktu. Największym udziałowcem jest kapitał publiczny, a głównym źródłem środków publicznych jest Krajowy Fundusz Kapitałowy. Rozwój sektora inwestycji kapitału zalążkowego w Polsce jest rozwijany w ramach programów wsparcia publicznego. Zadaniem kapitału zalążkowego jest identyfikowanie i wybór innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju oraz inwestycje kapitałowe jako inwestor mniejszościowy.

Struktura kapitałowa

Według K. Lityńskiego "największym udziałowcem FKZ jest kapitał pochodzący ze środków publicznych. Stanowi on ok. 57% całości pozostającego w dyspozycji funduszy kapitału. Natomiast głównym źródłem środków publicznych jest Krajowy Fundusz Kapitałowy - jego udział w FKZ stanowi ok. 35% całego zainwestowanego kapitału oraz ok. 61,5% kapitału publicznego. Brak jest danych o  zaangażowaniu w  FKZ środków pochodzących z  funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych".(K.Lityński, s. 103)

Sektor instytucji funduszu zalążkowego w Polsce

Zdaniem M. Gajewskiego "Rozwój sektora inwestycji kapitału zalążkowego w Polsce - "młody" sektor instytucji finansowania pozabankowego, rozwijany w oparciu o programy wsparcia publicznego:

  • (pierwsze próby) w istotnej skali po raz pierwszy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" 2006-2008, Poddziałanie 1.2.3 (fundusze kapitału zalążkowego) (M. Gajewski, s. 7)
  • (później) w okresie programowania funduszy strukturalnych 20107-2013: o Krajowy Fundusz Kapitałowy (wspieranie wczesnych faz rozwojowych) - instrument umocowany ustawowo (ustawa z 4 marca 2005 r. o Krajowym 7 Funduszu Kapitałowym), o Wspieranie inkubacji (faz zalążkowych) działalności gospodarczej. Uznanie zasadności wspierania przedsięwzięć w fazach zalążkowych (ogólnie wczesnych) - odzwierciedlenie w ramach programów wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: (M. Gajewski, s. 7)
  • Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej (6 konkursów o wsparcie - w 2008 i 2009 r., dwa konkursy w 2010 r i dwa w 2013 r.). W rezultacie wspartych zostało 78 projektów (69 pośredników), formujących system instytucji kapitału zalążkowego w Polsce. Kwota alokowanego wsparcia w wysokości ok. 855 mln zł. KFK - blisko 500 mln zł wsparcia na wspomaganie funduszy inwestycyjnych". (M. Gajewski, s. 7)

Zadaniem kapitału zalążkowego jest

  • identyfikacja oraz wybór najlepiej rokujących innowacyjnych projektów, które są na wczesnych etapach rozwoju,
  • przygotowanie projektów do etapu, w którym są one gotowe do tego, aby były przedmiotem inwestycji kapitałowej,
  • inwestycje kapitałowe będące na poziomie inwestora mniejszościowego (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)


Fundusz zalążkowyartykuły polecane
Program Operacyjny Inteligentny RozwójSeed capitalPolBANPrivate EquityAnioł biznesuInkubator przedsiębiorczościCentrum transferu technologiiVenture capitalPark technologiczny

Bibliografia

  • Bąkowski A., Mażewska M. (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polse
  • Gajewski M. (2015), Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw
  • Mikołajczyk K., Nawojczyk D. (2013), Startup po polsku. Jak założyć i rozwinąć dochodowy ebiznes. Helion, Gliwice
  • Strona internetowa: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Autor: Paulina Wicherek