EQUAL

Z Encyklopedia Zarządzania

EQUAL (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) [1] był częścią strategii Unii Europejskiej mającej na celu tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienia, by nikogo nie pozbawiono do nich dostępu. Program ten realizowany był od 2001 do 2011 roku w 25 krajach Unii Europejskiej, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz z budżetów państw biorących udział. Dostarczał przykłady dobrej praktyki w zakresie nowatorskich podejść, kładąc nacisk na aktywną współpracę między Państwami Członkowskimi, zapewniając tym samym stosowanie oraz upowszechnianie na terenie Unii Europejskiej najbardziej pozytywnych rozwiązań.

TL;DR

Program EQUAL był częścią strategii Unii Europejskiej mającej na celu tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zapewnienie równego dostępu do nich. Program ten działał w latach 2001-2011 w 25 krajach UE i finansował inicjatywy dotyczące m.in. integracji na rynku pracy, zwalczania dyskryminacji, tworzenia przedsiębiorczości i równości płci. Przedstawiono kilka przykładów rezultatów programu, takich jak usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych, model szkolenia zawodowego dla długotrwale bezrobotnych oraz kompleksowe wsparcie dla rzemiosła.

Zakres Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

EQUAL obejmował swoim zakresem dziewięć obszarów tematycznych, takich jak: [2]

 1. Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy dla tych, którzy mają problemy z integracją i ponowną integracją na tym rynku, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
 2. Zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy.
 3. Zapewnienie powszechnego dostępu do tworzenia przedsiębiorczości poprzez dostarczenie narzędzi niezbędnych dla utworzenia własnej firmy oraz dla identyfikacji i wykorzystania nowych możliwości tworzenia zatrudnienia na obszarach miejskich i wiejskich.
 4. Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy.
 5. Wspieranie kształcenia się przez całe życie i integracyjnych form organizacji pracy sprzyjających zatrudnianiu i utrzymywaniu zatrudnienia osób doświadczających dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.
 6. Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.
 7. Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja mężczyzn i kobiet, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz usług towarzyszących.
 8. Ograniczenie nierówności w traktowaniu płci i przeciwdziałanie segregacji zawodowej.
 9. Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.

Etapy wdrażania programu EQUAL

Program EQUAL finansował działania, podejmowane przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju. Składały się z trzech etapów wdrożeniowych: [3]

 • faza wstępna - budowanie Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa Ponadnarodowego
 • wdrażanie programu Partnerstwa na rzecz Rozwoju
 • współpraca tematyczna oraz upowszechnianie dobrych praktyk

Rezultaty Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

W celu prezentacji efektów programu wydany został Katalog rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL[4] przygotowany został na początku 2007 roku i opublikowano go wyłącznie w wersji elektronicznej w portalu Krajowej Struktury Wsparcia. Przykładowymi rezultatami są:

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Usługi asystenta osobistego umożliwiają osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i intelektualną funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym (bez konieczności angażowania członków rodziny). Istotnymi cechami takiego asystenta są sprawność i umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Opis rezultatu obejmuje charakterystykę funkcji asystenta osobistego, pełny zakres jego obowiązków, a także rekomendacje dotyczące uzupełnień obowiązujących uregulowań prawnych, mających podstawowy wpływ na upowszechnienie usług asysty osobistej. Opracowano także testy kompetencji pozwalające zbadać predyspozycje kandydatów na asystentów osób niepełnosprawnych.
 • Dualny model szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin - Model powstał jako rezultat projektu "Odziedzicz pracę", realizowanego na terenach dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Głównym elementem dualnego modelu szkolenia zawodowo-aktywizującego jest ścieżka zawodowa dla osób bezrobotnych. Obejmuje ona nabywanie bądź aktualizację kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie ich o umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, elementy treningu motywacyjnego oraz nabywanie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Równolegle realizowana była ścieżka aktywizująca dla rodzin beneficjentów, ponieważ przywracanie osób długotrwale bezrobotnych do aktywności powinno być wspierane przez najbliższe otoczenie. W ramach modelu opracowano programy szkoleniowe dla dziesięciu kategorii zawodowych (wraz z materiałami dydaktyczno-metodycznymi), system rekrutacji beneficjentów oraz zasady zarządzania procesem szkoleniowym.
 • Kompleksowy model wsparcia dla rzemiosła - Zakłady rzemieślnicze, które nie korzystają z technologii teleinformatycznych tracą potencjalne rynki zbytu oraz nie są wystarczająco dostosowane do specyfiki i wymagań nowoczesnej gospodarki. Wypracowany rezultat umożliwia wsparcie firm rzemieślniczych w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii telekomunikacyjnych i korzystania z oferty edukacyjnej, a ponadto ułatwia nawiązywanie współpracy między rzemieślnikami. W skład kompleksowego modelu wsparcia dla rzemiosła wchodzi kilka uzupełniających się elementów takich jak: szkolenia z zakresu technologii teleinformatycznych, zarządzania oraz wykorzystania komputerów w procesie produkcyjnym, doradztwo prowadzone w ramach Centrum Doradztwa Biznesowo-Personalnego, model sieci rozbudowanej współpracy sektora rzemieślniczego. Wszystkie części modelu współdziałają w ramach platformy internetowej, zawierającej: wirtualny e-warsztat pracy, e-społeczność rzemieślnicza, e-marketing rzemieślniczy, e-nauczyciel w rzemiośle. Produktami pomocniczymi są programy szkoleniowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych oraz procedury doradztwa, a także podręcznik metodologii tworzenia klastrów rzemieślniczych.


EQUALartykuły polecane
Program Operacyjny Kapitał LudzkiAssociation for Project ManagementNetworkingEuropejski Fundusz SpołecznyPolityka innowacyjnaPark technologicznyZarządzanie kompetencjamiAktywizacja zawodowaSzkoła zawodowaPersonel wspierający akwizytorów

Przypisy

 1. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, s. 5
 3. EQUAL-przewodnik współpracy ponadnarodowej (2004-2008)
 4. Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 2008

Bibliografia

Autor: Elżbieta Skubisz