Dolina lotnicza

Z Encyklopedia Zarządzania
Dolina lotnicza
Polecane artykuły


Dolina Lotnicza - to stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorców sektora lotniczego z województwa podkarpackiego, których głównym założeniem jest rozwój oraz promocja polskiego lotnictwa; zwana również klastrem polskiego sektora lotniczego (M. A. Weresa i in. 2017, s. 136-137).

Jak podaje T. Dobczyński - Dolina Lotnicza powstała 11 kwietnia 2003 r. jako "Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza (ang. Aviation Valley)" (E. Radomska, 2011, s. 11).

Miejscem rozwoju Doliny Lotniczej jest południowo - wschodnia część Polski ze względu na:

 • wieloletnią tradycję i historię lotnictwa
 • dużą liczebność zakładów ukierunkowanych na produkcję lotniczą
 • rozwój ośrodków badawczych.

"Stolicą" polskiej Doliny Lotniczej jest Rzeszów (M. Bialic - Dravendra i in. 2014, s. 94-95).

Historia

Region południowo - wschodniej Polski od zarania był kojarzony z przemysłem lotniczym. Przed II wojną światową głównym ośrodkiem rozwoju przemysłu ciężkiego był Centralny Okręg Przemysłowy, którego produkcja ukierunkowana była na intensyfikację lotnictwa wojskowego. Okres powojenny w dalszym ciągu dynamicznie wpływał na przemysł lotniczy choć już pod auspicjami ZSRR. Rok 1989 oraz kolejne lata transformacji polskiego systemu gospodarczego wywołały odpływ radzieckich kontrachentów i zmusiła firmy do zaangażowania i przystosowania się do (nowego) wolnorynkowego systemu. Wówczas w Polsce zbawiennym rozwiązaniem dla rozwoju przemysłu lotniczego okazali się zagraniczni inwestorzy, czego przykładem jest właśnie Dolina Lotnicza.

Stowarzyszenie powstało dzięki finansowemu wsparciu Pratt & Whitney - amerykańskiemu przedsiębiorstwu produkującemu napędy oraz części lotnicze na skalę światową. później wspomagane finansowo również ze środków Unii Europejskiej oraz składek członkowskich.

Na dzień dzisiejszy przemysł lotniczy jest zaliczany do jednego z najbardziej innowacyjnego oraz najlepiej rozwijającego się sektora gospodarczego (M. A. Weresa i in. 2017, s. 133-136).

Cele

Nadrzędną ideą przyświecającą twórcom całej inicjatywy jest stworzenie w południowo - wschodniej części Polski kolebki przemysłu lotniczego, rozwoju tegoż regionu (niegdyś utożsamianego głównie z rolnictwem), a tym samym wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce.

Niemniej równie ważne dla członków organizacji są takie idee jak:

 • dążenie do coraz lepszego, szybszego i tańszego przepływu transportu, produktów i produkcji
 • budowanie optymalnego środowiska dla potencjalnych, przyszłych przedsiębiorców
 • ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, dążenie do lepszych standardów w rozwoju strategii
 • korelacja ze szkolnictwem wyższym, w której głównym filarem będą procesy badawcze
 • wyjście z inicjatywą poza rodzimy kraj i propagowanie przemysłu lotniczego
 • ścisła współpraca z władzami państwa (W. Czakon, 2012, s. 224).

Działalność

Stowarzyszenie Dolina Lotnicza współpracuje nie tylko z przedsiębiorcami czy inwestorami. Kolejną, dominującą aktywnością stowarzyszenia jest działalność edukacyjna zarówno na poziomie podstawowym jaki i uniwersyteckim, którego celem jest pozyskanie fachowych oraz kompetentnych pracowników w przyszłości. Na dowód tego w 2009 roku powstał Uniwersytet Technologii dla Dzieci. Ponadto Dolina Lotnicza od wielu lat z powodzeniem współpracuje z Politechnika Rzeszowską, która kształci przyszłych pilotów, a także konstruktorów samolotów. Stowarzyszenie jest organizatorem kilku projektów, w tym:

 • projekt CESKO - którego celem było wyposażenie szkół średnich w nowoczesny sprzęt wykorzystywany w przemyśle lotniczym, na którym uczniowie mogą szlifować nowe umiejętności, między innymi przy obsłudze obrabiarek wieloosiowych, tak aby w przyszłości zasilić szeregi firm Doliny Lotniczej.

Co więcej uczniowie mogą odbywać praktyki oraz staże w wybranych przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej.

 • AERONET - centrum gromadzące instytuty badawcze, labolatoria, w których testowana jest zaawansowana technologia.

Dolina Lotnicza stwarza możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej organizując rokrocznie targi, w których mogą wziąć udział przedsiębiorstwa oraz firmy związane z branżą lotniczą (M. A. Weresa i in. 2017, s. 138-144).

Członkostwo

Początkowo stowarzyszenie nie miało wypracowanych szczególnych wymogów odnośnie członkostwa, jedynym zaleceniem było prowadzenie działalności związanej z przemysłem lotniczym. Z czasem wypracowano pewne standardy...

Aby zasłużyć na miano członka Doliny Lotniczej potencjalny kandydat (przedsiębiorstwo) musi spełniać dwa kluczowe kryteria:

 • musi być skonsolidowany z sektorem lotniczym na terenie województwa podkarpackiego
 • musi uzyskać pozytywną opinię minimum jednego pełnoprawnego członka stowarzyszenia Dolina Lotnicza.

Wszyscy członkowie spotykają się na corocznych zjazdach, podczas których są omawiane i podejmowane kluczowe decyzje dotyczące stowarzyszenia. Obecnie Dolina Lotnicza to aglomerat firm usługowych oraz produkcyjnych zarówno małych jak i dużych (W. Czakon, 2012, s. 224-225).

Korzyści

Dolina Lotnicza jest przykładem niezwykłej współpracy, która w niebywale krótkim czasie osiągnęła tak wysokie rezultaty. Dzięki tak sprawnemu rozwojowi oraz stosowaniu zaawansowanych technologii stowarzyszenie stało się bardziej "zauważane" przez zagranicznych inwestorów. Ponadto prężnie rozwijający się przemysł lotniczy stanowi wizytówkę dla rządu oraz polskiej gospodarki. Szczególnie biorąc pod uwagę wzrastającą liczbę nowych firm, które są żródłem dodatkoych miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników. Należy również dodać, iż ożywienie zaplecza naukowo - badawczego Doliny Lotniczej daje przedsiębiorcom i inwestorom gwarancję ciągłego przeistaczania oraz możliwości konkurowania z światowymi liderami tej branży, przyczyniając się w ten sposób do umocnienia pozycji rodzimego rynku, w tym samego województwa (M. A. Weresa i in. 2017, s. 134 - 145).

Bibliografia

 • Bialic - Dravendra M. (red.) (2014). The Clusters Phenomenon in the Selected Central European Countries, Cambridge Scholars Publishing
 • Czakon W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Grycuk A. (2010). Klastry jako instrument polityki regionalnej, Infos Biuro Analiz Sejmowych, nr 13
 • Radomska E. (2011). Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza, Zarządzanie zmianami: zeszyty naukowe, nr 1
 • Stepaniuk W. (2012). Polski przemysł, DOLINA LOTNICZA - polski przykład centrum biznesu na światową skalę, nr 4, s. 29-32
 • Weresa M. A. (red.) (2017). Rozwój klastrów i metody ewaluacji, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

Autor: Marzena Szaraj