Agencja pośrednictwa pracy

Z Encyklopedia Zarządzania

Agencje pośrednictwa pracy (agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy) zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami. Z reguły agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat za poszukiwanie pracy, wyjątkiem są jednak zawody związane z rozrywką, jak np. modele, aktorzy.

Biura pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty jedynie za faktycznie poniesione koszty związane ze skierowaniem do pracy za granicą tj: koszty transportu, wydanie wizy, badania lekarskie, koszty tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Ponadto agencje pośrednictwa pracy uprawnione są do pobierania opłat za swoje usługi od pracodawców. Nie mogą natomiast pobierać opłat za znalezienie pracodawcy zagranicznego. Nie mogą pobierać tez opłat z tytułu wynagrodzeń pracowników biura, wyjazdów pracowników agencji, opłat rekrutacyjnych, najmu lokalu, reklamy, usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych. W przypadku agencji pośrednictwa pracy pracownik dostaje pensje jedynie od pracodawcy.

TL;DR

Artykuł opisuje różne typy agencji pośrednictwa pracy, w tym prywatne, internetowe i państwowe biura, jak również agencje tymczasowe. Agencje te pomagają osobom szukającym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w rekrutacji kandydatów. Koszty usług są zazwyczaj pokrywane przez pracodawców, chociaż niektóre usługi, takie jak transport czy tłumaczenie dokumentów, mogą być dodatkowo opłacane przez pracowników. Agencje internetowe stają się coraz bardziej popularne ze względu na łatwość dostępu do informacji i brak ograniczeń geograficznych, ale mogą także narażać użytkowników na ryzyko wyłudzenia danych osobowych. Państwowe biura pracy skupiają się na obsłudze bezrobotnych i współpracują z lokalnymi przedsiębiorstwami. Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników i podnajmują ich innym pracodawcom.

Rodzaje biur pośrednictwa pracy

Prywatne biura pracy - Agencje pośrednictwa pracy mogą działać w ramach urzędów pracy, wojewódzkich i rejonowych biur pracy oraz funkcjonować jako jednostki prywatne. Prywatne agencje pośrednictwa pracy to wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które są niezależne od władz publicznych i świadczą określone usługi na rynku pracy. Agencjami działającymi legalnie są tylko te, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem. Fakt ten można sprawdzić na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Najpierw wydaje się tzw certyfikat wstępny na okres jednego roku, aby taka agencja mogła otrzymać certyfikat bezterminowy, musi spełnić określone warunki: złożyć wniosek o wydanie certyfikatu co najmniej 7 dni przed upływem termu ważności certyfikatu wstępnego, oraz złożyć dwa oświadczenia, jedno dotyczące potwierdzenia, że w tym czasie wykonywał działalność pośrednictwa pracy, oraz drugie, które potwierdza wykonywanie działalności zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa.

Internetowe biura pracy - Coraz popularniejsze staja się również internetowe biura pośrednictwa pracy. Posiadają one wszystkie zalety Internetu: łatwy i szybki dostęp do informacji, aktualne dane i wygodę pracy z nimi, brak ograniczeń geograficznych, ponieważ portale te przedstawiają oferty pracy z całej Polski. Istnieją również serwisy z ofertami pracy na różnych kontynentach. Z kolei dla pracodawców jednokrotnie jest to ekonomiczniejszy i wygodniejszy sposób składania ofert pracy. ponadto wirtualne biura pośrednictwa pracy oprócz pomocy w zdobyciu pracy, oferują również pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Znalezienie jednak odpowiedniego portalu z ofertami pracy nie jest wcale takie proste, gdyż duży procent z nich to amatorskie strony wykorzystujące naiwność ich użytkowników. Tak naprawdę liczy się więc kilka serwisów będących często przedstawicielami międzynarodowych biur. Często założenie konta w takim serwisie jest płatne, tylko kilka nielicznych agencji nie posiada opłaty za założenie konta, ale jednocześnie są profesjonalnymi agencjami. nagminnie zdarzają się przypadki fałszywych biur pośrednictwa pracy, których jedynym celem jest wyłudzenie danych osobowych potencjalnych pracowników. Dlatego trzeba bardzo uważać udostępniając swoje dane w internecie.

Państwowe biura pracy - Pośrednictwo pracy jest głównym celem obok poradnictwa zawodowego i obsługi bezrobotnych wojewódzkich i rejonowych biur pracy. Działania tych biur bezpośrednio dotyczą osób niezatrudnionych, znajdujących się na terenie działalności poszczególnych biur pracy. Biura te ściśle współpracują z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w danym regionie, które zgłaszają swoje zapotrzebowania kadrowe. Zakłady pracy są zainteresowane współpracą z biurami dzięki możliwościom korzystania ze środków Funduszu pracy, które to do dyspozycji maja biura. Biura pracy z jednej strony zmniejszają skutki zwolnień dla pracowników, a z drugiej strony maja za zadanie tworzenie spośród nich siły roboczej poszukiwanej przez zakłady pracy. Dzięki możliwości wykorzystania funduszy europejskich urzędy pracy oferują bezrobotnym szeroką gamę szkoleń, aby ci mogli podnosić swoje kwalifikacje i posiadać większe szanse w znalezieniu pracy.

Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną biur, to istnieje tu duża dowolność. Jednak na czele wojewódzkiego biura pracy stoi zawsze dyrektor. Często powołuje się również jego zastępcę.Ich zadania dzielone są najczęściej na dwie części i każdej ze stron przydziela się jedną z nich. Przy dyrektorze powoływana jest również Rada zatrudnienia jako organ opiniodawczo-doradczy.

Agencje pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej różnią się od agencji pośrednictwa pracy tym, że to one zatrudniają pracowników i podnajmują ich innym pracodawcą. W takim wypadku agencja ma podpisaną umowę z pracownikiem, oraz pracodawcą któremu udostępnia pracownika. Pensję wtedy wypłaca agencja, a nie bezpośrednio pracodawca u którego dany pracownik wykonuje pracę. Jest to o tyle lepsze, że pracownik dostaje pensję za wykonaną pracę niezależnie od tego, czy pracodawca u którego wykonywał zlecenie zapłacił już za nie agencji. Stosunkiem pracy pracownik związany jest tylko z agencją, do pracodawcy zostaje on niejako oddelegowany. Kodeks pracy reguluje dokładnie, jakie podmioty mogą zostać agencją pracy tymczasowej. Większość agencji pośrednictwa pracy prowadzi obie działalności, a więc możliwe jest zatrudnienie w agencji lub zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy. Zapis taki powinien znaleźć się w umowie, należy więc dokładnie wiedzieć, jakiego rodzaju pośrednictwa oczekuje się od danej agencji. (informacje własne)


Agencja pośrednictwa pracyartykuły polecane
Wirtualne biuroOferta pracyPraca w domuFreelancerStażystaUbezpieczenie assistancePro BonoRola związków zawodowych w firmieAgent turystyczny

Bibliografia

  • Krzyśków B. (2009), Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy, Bezpieczeństwo Pracy, Nr 5
  • Marek E. (2008), Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej, Polityka Społeczna, Nr 11-12
  • Pichla J. (2008), Komplementarna rola agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia na rynku pracy, Polityka Społeczna, Nr 2
  • Strona internetowa: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  • Szałkowski A. (red.) (1992), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
  • Szewczyk A. (2004), Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Magdalena Kolańczyk, Anna Urbaniak