Oferta pracy

Oferta pracy
Polecane artykuły


Oferta pracy to propozycja zatrudnienia, którą pracodawca kieruje do osób zainteresowanych podjęciem pracy. Celem jej stosowania jest pozyskanie kandydatów do pracy. Wystosowanie oferty pracy jest jednym z etapów procesu rekrutacji. Oferta jest wolnym od wymagań ogłoszeniem, który pracodawca może zgłosić do powiatowego urzędu pracy, dotyczącym co najmniej jednego wolnego stanowiska pracy, które potrzebuje obsadzić. Ma to na celu zwiększenie potencjalnego zainteresowania społeczeństwa. Oferta pracy jest ostatnim krokiem procesu rekrutacji, a pierwszym selekcji. Spełnia dwie funkcje: selekcyjną i motywacyjną. Obie te funkcję ujawniają się w treści i języku oferty. Selekcyjna ma za zadanie zniechęcić nieodpowiednich kandydatów poprzez zawarcie, np. odpowiednich kwalifikacji. Natomiast motywacyjna w swojej treści ma przedstawić ofertę w samych zaletach.

Mówiąc o ofercie pracy, możemy również wyróżnić:

Ofertę odpowiedniej pracy, która jest formą zatrudnienia lub rodzajem innej pracy przynoszącej korzyści materialne, podlegająca ubezpieczeniu społecznemu. Bezrobotny może takową otrzymać pod warunkiem, iż spełnia wymogi kwalifikacyjne i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe. Może także się jej podjąć, gdy weźmie udział w odpowiednich szkoleniach oraz stan jego zdrowia pozwala na wykonywanie jej. Miejsce pracy, musi także nie być oddalone o więcej niż 3 godziny łącznej drogi środkami komunikacji miejskiej od miejsca jego zamieszkania. Za wykonywaną pracę otrzymuje się wynagrodzenie brutto, które jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w pełnym wymiarze etatowym. [1]

Oferta innej pracy zarobkowej - jest to taka oferta, która nie spełnia chociaż jednego z warunków oferty odpowiedniej pracy.

Rodzaje ofert pracy

Oferta otwarta - to rodzaj oferty, w której pracodawca wyraża zgodę na upowszechnienie jej oraz podanie swoich danych kontaktowych. Na taką ofertę zainteresowany może zgłosić się samodzielnie.

Oferta zamknięta - to rodzaj oferty, w której pracodawca podaje swoje dane tylko i wyłącznie urzędowi, w którym się ogłasza oraz osobom w nim zarejestrowanym. Na taką ofertę zainteresowanego kieruje doradca klienta. [2]

Zasady

Prawidłowo przygotowana oferta pracy powinna zawierać:

 • Tytuł - nazwa stanowiska pracy, na które poszukiwany jest pracownik,
 • określenie pracodawcy w kilku zdaniach, np. można napisać na jakim rynku działa dana firma,
 • opis czynności wykonywany na stanowisku pracy, które będzie musiał wykonywać nowo zatrudniony pracownik,
 • wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia oraz kwalifikacji pożądanych na danym stanowisku pracy,
 • wysokość proponowanego wynagrodzenia oraz jeśli takowe istnieją formy premiowania pracowników,
 • określenie miejsca wykonywania pracy,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • sposób i termin składania aplikacji oraz jakie dokumenty są wymagane.
 • można również przypomnieć o zamieszczeniu w CV odpowiedniej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych." [3]

Przygotowaną ofertę pracy należy upublicznić, w taki sposób aby dotarła do jak największej liczby kandydatów spełniających wymagania w niej zawarte. W praktyce gospodarczej często zdarza się, że oferty pracy są kierowane do niewłaściwych odbiorców. Nieprawidłowe określenie grupy docelowej dla danej oferty - podczas jej publikowania - znacznie utrudnia i wydłuża czas trwania procesu rekrutacji. Dlatego głównym celem i zadaniem pracodawcy jest napisanie odpowiedniej oferty, która trafi do odpowiedniego grona odbiorców. Pisząc taką ofertę nie można w prost napisać, jaka osoba jest potrzebna na dane stanowisko. Mogłoby to wówczas zostać uznane za nietolerancyjne. Jednak częstym i delikatniejszym zwrotem jest dodanie, że mile widziana (...) osoba, na podane stanowisko.

Agenecje pośrednictwa pracy

Aby szybko znaleźć odpowiedniego pracownika przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług specjalistycznych agencji pośrednictwa pracy. Przedsiębiorca chcący zatrudnić nowego pracownika przesyła swoją ofertę do agencji. Następnie pracownicy agencji przeszukują swoje bazy danych w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. Jeśli takiego nie ma w bazie rozpoczyna się poszukiwanie kandydatów "na zewnątrz" (ogłoszenia na stronie www i w prasie, współpraca z innymi agencjami). Agencja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przedstawia kilku kandydatów pracodawcy, to on ostatecznie decyduje kogo zatrudnić.

Metody oferty pracy

Do metod skutecznego zamieszczenia oferty pracy zalicza się:

 • ogłoszenia w prasie,
 • ogłoszenia w internecie,
 • ogłoszenia w telewizji,
 • ogłoszenia na portalach społecznościowych,
 • ogłoszenia na stronach internetowych,
 • ogłoszenia zewnętrzne i wewnętrzne w firmie,
 • przekaz ustny.

Do tych form, potencjalny pracodawca nie potrzebuje agencji pracy czy różnego typu biur kariery. Sam może umieścić ogłoszenie w miejscach wcześniej wspomnianych.

Bibliografia

Przypisy

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) - § 5 – 21[1]
 2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 16 i 16 a, art. 33 ust. 4 i art. 36
 3. Dz. U. z 2002 r. nr 101., poz. 926

Autor: Jakub Kowalewski, Justyna Pindel