Agent turystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

TL;DR

Agent turystyczny to pośrednik między organizatorami turystyki a klientami, kierując oferty turystyczne na rynek i uzgadniając szczegóły umów. Agent ma obowiązek działać tylko na rzecz zarejestrowanych organizatorów turystyki i wskazywać ich w umowach z klientami. Jeżeli naruszy te obowiązki, może zostać wykreślony z rejestru na trzy lata. Przy wykonywaniu swojej pracy, agent turystyczny musi wykazywać się umiejętnościami interpersonalnymi, wiedzą na temat turystyki, geografii i ekonomii oraz umiejętnością korzystania z narzędzi biurowych i księgowych. Wymaga się od niego znajomości języków obcych i wykształcenia co najmniej średniego.

Charakterystyka

Agent turystyczny to przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Z tytułu pośrednictwa w zawieraniu umowy otrzymuje odpowiednią prowizję od usługodawcy lub turoperatora, która jest już wliczona w cenę usługi lub wycieczki. Agenta turystycznego z organizatorem turystyki lub innym usługodawcą łączy stała umowa - umowa agencyjna. Może podpisać jedną lub kilka umów agencyjnych z różnymi organizatorami lub usługodawcami. Agenci podróży pośredniczą w sprzedaży między producentami usług i turoperatorami z jednej strony a konsumentami z drugiej strony.

Funkcje, zadania i obowiązki

Funkcje i zadania agenta turystycznego:

 • Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację handlowych i eksploatacyjnych zasad obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, które reprezentuje,
 • Bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych,
 • Analizuje rynek turystyczny i zgodnie z prognozami przekazuje do sprzedaży imprezy turystyczne i paraturystyczne,
 • Zbiera i selekcjonuje oferty usługodawców, kierując je następnie na rynek,
 • Promuje różne formy usług turystycznych, przygotowuje umowy i kontrakty,
 • Zleca nadzór nad realizacją imprez pilotom, przewodnikom lub przedstawicielom organizatora,
 • Zbiera informacje o dostępności, kosztach, różnych typach transportu i zakwaterowania,
 • Przekazuje niezbędne dane personalne klienta,
 • Jest w stałym kontakcie z organizatorem w celu sprawnego przepływu informacji dotyczących ewentualnych zmian bądź rezygnacji,
 • Odpowiada za wszechstronne udzielanie informacji oraz podpisanie umowy i przyjęcia należności.

Obowiązkami agenta turystycznego według Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r są:

 • wykonywanie działalności tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru,
 • wskazywanie w umowie zawieranej z klientem jednoznacznie właściwego organizatora turystyki,
 • działanie na podstawie ważnej umowy agencyjnej.

Jeżeli agent turystyczny nie stosuje się do co najmniej jednego z wyżej wymienionych obowiązków marszałek województwa wykreśla go w drodze decyzji z rejestru. Uzyskanie ponownego wpisu do rejestru nie jest możliwe przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru zaczęła obowiązywać. Jeśli agent turystyczny nie stosuje się do tych obowiązków to wtedy też odpowiada wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych tak jak organizator turystyki.

Wymagania wobec pracowników

Praca agenta usług turystycznych wymaga kontaktu z ludźmi, dlatego ważne są jego warunki psychofizyczne. Należą do nich: szerokie zainteresowania, cechy intelektualne, uzdolnienia i wiedza, właściwa samoocena. Agent turystyczny musi wykazywać się wysoką kulturą osobistą i umiejętnościami w prowadzeniu negocjacji, w przekazywaniu informacji o ofercie turystycznej. Agent turystyczny powinien być życzliwy, uprzejmy, odpowiedzialny, otwarty i uczciwy. Powinien posiadać umiejętność prowadzenia rozmów z klientami oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Powinien dostarczać rzetelne informacje klientowi, umieć obsłużyć klienta tak, aby zapewnić mu optymalny rodzaj usług. W tym zawodzie ważna jest także odporność na stres, elastyczność w podejściu do zaistniałego problemu oraz asertywność. Bardzo ważna jest znajomość technik pracy biurowej oraz znajomość zagadnień geograficznych i społeczno-gospodarczych. Codziennym elementem agenta turystycznego jest praca "w świecie liczb" i łączy się z pobieraniem należności za usługi oraz z przeprowadzaniem kalkulacji. Ważnym elementem jest praca z komputerem - z edytorami tekstu oraz programami kalkulacyjnymi i księgowymi. Korzystna jest znajomość podstaw rachunkowości, rachunku ekonomicznego, analizy kosztów. Agent turystyczny musi posiadać również podstawową wiedzę z zakresu marketingu, prawa, podatków i zarządzania.

Wymagania

Agentem usług turystycznych może zostać osoba z wykształceniem średnim lub wyższym. Do wykonywania zawodu przygotowują szkoły policealne oraz wyższe uczelnie. Mile widziane są ukończone kursy specjalistyczne (pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, kasjer walutowy, operator rezerwacji walutowych na linie lotnicze itp.). Niezbędna w zawodzie jest znajomość języków obcych (angielski, niemiecki, francuski).


Agent turystycznyartykuły polecane
Agent nieruchomościDystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerówRezydent turystycznyWindykatorSprzedaż bezpośredniaPilot wycieczekAnalityk finansowyTouroperatorAgencja pośrednictwa pracy

Bibliografia


Autor: Magdalena Lobermajer, Natalia Hawryluk