Touroperator

Z Encyklopedia Zarządzania

Touroperator, (organizator turystyki) - jest to osoba lub organizacja sprzedająca konsumentom lub pośrednikom turystycznym (agentom) zestaw usług turystycznych (tzw. package tours) po zryczałtowanej cenie. W tym celu touroperator poszukuje, sprawdza i wykupuje pojedyncze usługi turystyczne, bezpośrednio od producentów dóbr i usług turystycznych ( dostawców), a następnie łącząc je ze sobą tworzy pakiet turystyczny. Jakość pakietu turystycznego zależy szczególnie od wykonanej pracy przez touroperatora, a więc jego profesjonalizmu, dbałości o szczegóły, wiedzy i orientacji w aktualnej sytuacji na rynkowej [1]. Organizator turystyki oferuje pakiet turystyczny we własnym imieniu, z własnej inicjatywy, na własne ryzyko oraz na własny rachunek. Gotowym pakietem usług jest połączenie minimum dwóch pojedynczych usług jednak touroperator najczęściej oferuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb turystów, tworząc np. zorganizowany pobyt turystyczny, wycieczka, pielgrzymka, wyjazd na szkolenia i konferencje. Touroperator działa w miejscu zamieszkania klientów oraz w miejscu rozpoczynania się podróży turystycznej. W celu prowadzenia omawianej działalności przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie. Działalność polegająca na organizowaniu usług turystycznych, w Polsce zaliczana jest do działalności regulowanej. Przedsiębiorca musi uzyskać wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, który prowadzi marszałek województwa.

TL;DR

Touroperator to osoba lub organizacja, która tworzy i sprzedaje pakiety turystyczne. Mają oni wiele zadań, m.in. planowanie, organizowanie i sprzedaż imprez turystycznych, zawieranie umów z klientami i dostawcami usług, oraz zapewnienie szerokiej sieci dystrybucji. Mają też pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy turystycznej. Na rynku polskim działa wiele touroperatorów, z których część specjalizuje się w określonych kierunkach lub rynkach. Duża konkurencja sprawia, że coraz więcej biur podróży zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży.

Miejsce touroperatorów na rynku turystycznym

Rysunek. Touroperatorzy na rynku turystycznym[2].

Na rysunku przedstawione jest miejsce touroperatora na rynku turystycznym według J. Ch. Hollowaya. Według niego touroperatorzy są ogniwem łączącym producentów cząstkowych usług turystycznych ze sferą konsumentów usług turystycznych w sposób bezpośredni, gdy sami sprzedają zorganizowane pakiety podróży lub pośrednio, gdy pakiety te sprzedają za pośrednictwem agentów podróży. Natomiast agenci podróży pośredniczą w sprzedaży pomiędzy producentami usług cząstkowych i touroperatorami z jednej strony, a konsumentami z drugiej strony.

Zadania touroperatora - organizatora turystyki

 • planuje, organizuje i sprzedaje swoje imprezy bezpośrednio turystom (we własnych punktach sprzedaży) lub poprzez agentów w ich lokalach oraz usługi im towarzyszące i/lub komplementarne,
 • we własnym imieniu zawiera z klientem umowy o świadczenie usługi turystycznej,
 • zawiera różne umowy, np.umowę allotmentu, zlecenie, o dzieło, a także umowę o świadczeniu usług turystycznych, np. umowę o wycieczkę,
 • zatrudnia pilotów,
 • organizuje zgodny z programem transport,
 • realizuje i rozlicza zamówione usługi.

Odpowiedzialność organizatora turystyki

Według ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884) i jej znowelizowaniu w 2000 roku, zgodnie z ustaleniami dyrektywy 90/314EWG organizator turystyki ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy turystycznej. Z tej odpowiedzialności touroperatora zwalnia jedynie zaistnienie, co najmniej jednego czynnika, do których zaliczamy m.in. działanie lub zaniechanie klienta, siła wyższa. Odpowiedzialność ta jest narzucona na organizatora turystki i nie podlega wyłączeniu, ani ograniczeniu przez wybór obcego prawa. Touroperator może zastrzec w umowie górną granice swojej odpowiedzialności, jednak nie może ona być mniejsza niż dwukrotność ceny jaką klient poniósł wykupując daną imprezę turystyczną. Ograniczenie to nie może dotyczyć szkód na osobie, a jedynie obejmuje szkody na mieniu [3].

Elementy pracy

W pracy touroperatora można wyróżnić cztery elementy składowe:

1. Określenie idei produktu - pomysłu na program imprezy turystycznej. Na tym etapie touroperator projektuje ramowy program wycieczki tj. z jakich elementów będzie się składać, kiedy i gdzie będą świadczone usługi dla klientów. Obecnie coraz częściej warunki rynkowe wymuszają na organizatorach turystyki zmożoną aktywność na tym etapie pracy. Rynek turystyczny od kilkunastu lat ciągle wzrasta i rozwija się. Turyści oczekują coraz lepszych atrakcji, wywoływania emocji, chcą doświadczać nowych rzeczy. naprzeciw tym oczekiwaniom touroperatorzy muszą wychodzić ze swoją ofertą, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo turystów. Pomysł na plan imprezy turystycznej jest własnością organizatora turystyki.

2. Przygotowanie produktu - na tym etapie touroperator organizuje wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanej przez siebie imprezy turystycznej. Poszukuje usługodawców, którzy spełniają ustalone wcześniej wymogi oraz kontaktuje się z nimi w celu wykupienia usług. Następnie kontroluje czy wszystkie usługi zostały zarezerwowane oraz czy plan imprezy nie wymaga dodatkowych modyfikacji. Jest to etap bardzo złożony i nierzadko najdłuższy ze wszystkich etapów pracy touroperatora. Dodatkowymi zadaniami na tym etapie jest zaplanowanie transportu tak, aby przebiegł on bezpiecznie dla turystów, a także zgodnie z przepisami prawa.

3. Kreowanie produktów w świadomości nabywców - ten etap polega na popularyzowaniu pomysłu touroperatora u konsumentów. W celu uzyskania dobrej sprzedaży produktu organizator turystyki musi zadbać o to by samo istnienie produktu zostało odnotowane u konsumentów. Touroperator musi również zadbać o fakt dobrego postrzegania swojego produktu przez klientów. W tym celu używa różnych strategii promocji na przykład za pomocą e-maili, wiadomości SMS czy mediów społecznościowych.

4. Zapewnienie możliwie szerokiej sieci dystrybucji - touroperator musi również zadbać o znalezienie takich miejsc dystrybucji swojego produktu, aby jego oferta dotarła do jak najszerszego grona odbiorców potencjalnie zainteresowanych takimi produktami. Doświadczenie rynkowe pokazuje, że najczęściej organizatorzy turystyki przedstawiają swoje oferty agentom turystycznym, aby ci sprzedawali je bezpośrednio konsumentom. Za swoją pracę otrzymują prowizję za sprzedane pakiety wycieczkowe.

Touroperatorzy na rynku polskim

Według Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych do 27 stycznia 2011 roku wpisano 3070 podmiotów turystycznych. Najwięcej biur podróży zgodnie ze stanem na dzień 17 września 2012 roku znajdowało się w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim. Obecnie biura podróży zaczynają się specjalizować na określonych rynkach lub w określonych kierunkach, ale także tworzą sieć sprzedaży własnych imprez. Mniejsze biura zrezygnowały z organizacji własnych imprez i coraz częściej ich działalność polega na pośredniczeniu w sprzedaży, czyli typowych usługach agencyjnych, a ich pośrednictwo nie sprowadza się do sprzedawania oferty wyłącznie jednego organizatora. Duża konkurencja na rynkach zagranicznych wyjazdów turystycznych oraz wysokie koszty organizacji i promocji powodują, że organizacją imprez wyjazdowych coraz częściej zajmują się wyspecjalizowane biura podróży czy też konsorcja biur podróży, takie jak: TUI Polska, Rainbow Tours, Nowa Itaka, Triada, Neckermann Polska i inne.


Touroperatorartykuły polecane
Handel detalicznyPośrednik turystycznyDystrybutorProducentKonferencjaAgencja nieruchomościAgent nieruchomościAgent turystycznyImpreza turystyczna

Przypisy

 1. J Kaczmarek 2002 Produkt turystyczny, "Turystyka i Hotelarstwo - 1", Nr 1, s. 33
 2. A Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 20-21
 3. B. Meyer i in. 2006, s. 66

Bibliografia

 • Cavelzani A. (2003), Emotional Intelligence and Tourist Services The Tour Operator as a Mediator Between Tourists and Residents, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Vol. 4 Nr 4
 • Grosspietsch M. (2006), Perceived and projected images of Rwanda: visitor and international tour operator perspectives, Tourism Management, Vol. 27, Nr 2
 • Guo X. (2012), Tourism Supply-Chain Coordination: The Cooperation between Tourism Hotel and Tour Operator, Tourism Economics Vol. 18 Nr 6
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny, Turystyka i Hotelarstwo, nr1
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt Turystyczny, PWE, Warszawa
 • Kruczek Z. (red.) (2011), Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków
 • Kruczek Z. (red.) (2012), Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków
 • Meyer B. (red.) (2006), Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Różycki P. (2009), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884


Autor: Magdalena Bodzioch, Adrianna Piechnik, Mariusz Kaczor

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.