Agent nieruchomości

Z Encyklopedia Zarządzania

Agent nieruchomości - to pośrednik i koordynator transakcji nieruchomościami.

TL;DR

Artykuł opisuje rolę i obowiązki agenta nieruchomości. Agent nieruchomości to pośrednik w transakcjach nieruchomościami, który pomaga klientom w znalezieniu najlepszego rozwiązania i zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Osoba chcąca zostać agentem musi spełniać określone kryteria, takie jak posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, zdolności do czynności prawnych, ukończenie kursu kwalifikacyjnego oraz zdanie egzaminu na licencję zawodową. Artykuł omawia również różne typy nieruchomości oraz zalety i wady korzystania z usług agenta, takie jak oszczędność czasu i pieniędzy, ale także potencjalne konflikty interesów i brak profesjonalizmu niektórych pośredników.

Zawód pośrednika - specyfikacje prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741).

Według E. Kucharskiej - Stasiak Funkcja pośrednika nie ogranicza się wyłącznie do kojarzenia stron transakcji. Poszukuje on dla klienta najlepszego rozwiązania, zapewnia stronom bezpieczeństwo, dbając o sprawdzenie wszelkich okoliczności prawnych i faktycznych związanych z transakcją i jej przedmiotem (E. Kucharska-Stasiak 2006, s. 56).

Pośrednictwo zatem jest zawodową działalnością, która polega na stosowaniu działań prowadzących do uzgodnienia i podpisania umów przez osoby trzecie. Ściśle określone kontrakty, jakie może zawierać pośrednik nieruchomości zawarte są w Ustawie. Między innymi są to:

 1. nabycie praw do nieruchomości
 2. zbycie praw do nieruchomości
 3. najem lub dzierżawa nieruchomości
 4. nabycie lub zbycie spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu
 5. inne niż wyżej wymienione pozycje, posiadające prawa do nieruchomości lub ich części

Możliwe jest aby pośrednictwo było prowadzone przez przedsiębiorców. Jedynym ważnym wymogiem, który obowiązuje każdego przedsiębiorcę jest korzystanie z usług licencjonowanego pośrednika. Zdaniem Zbigniewa Brzezińskiego pośrednik może wykonywać zawód, prowadząc jako przedsiębiorca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa lub w ramach stosunku pracy, lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Z. Brzeziński i in. 2008, s. 15). Zabronione jest łączenie form w tym samym czasie. Człowiek, który zawodowo świadczy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami baz wymaganych dokumentów i licencji ulega karze aresztu lub grzywny do wysokości pięciu tysięcy złotych.

Osoba, która chce wykonywać zadania ściśle połączone z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami powinna spełnić następujące kryteria:

 • dysponować co najmniej średnim wykształceniem
 • mieć nieograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • posiadać wiedzę z odbytego kursu kwalifikacyjnego
 • osoba ta nie powinna być karana, w związku ze specyfiką wykonywanej profesji
 • ukończyć praktyki zawodowe w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • zdać egzamin, który umożliwi uzyskanie licencji zawodowej

"O nadanie licencji może się ubiegać również osoba nie mająca obywatelstwa polskiego, z tym że oprócz spełnienia powyższych warunków musi się wykazać dodatkowo biegłą znajomością języka polskiego". (Z. Brzeziński i in. 2008, s. 16)

Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami

Zdaniem J. Lisieckiego zadaniem pośrednika w obrocie nieruchomościami jest dostarczenie informacji niezbędnych i wspomagających podjęcie optymalnych decyzji, przez osoby reprezentujące podaż i popyt na rynku nieruchomości (J. Lisiecki 2008, s. 119). Głównym i najważniejszym celem decyzji jest zagwarantowanie konkretnemu klientowi spełnienia potrzeb dotyczących konkretnej nieruchomości. Skutkiem decyzji jest czynność prawna, w wyniku której według J. Lisieckiego osoba reprezentująca popyt nabywa od osoby reprezentującej podaż prawo do korzystania z nieruchomości (J. Lisiecki 2008, s. 119).

Rolą pośrednika jest dostarczenie odpowiednich informacji poszczególnym klientom. Informacje te mogą dotyczyć:

 • nieruchomości wraz z kartami opisu obiektu, a także stanem prawnym będących dostępnych w obrocie
 • rozeznania terenu i infrastruktury danego obiektu
 • szans i kosztów związanych z uzyskaniem środków finansowych
 • sytuacji prawnej
 • prawdopodobieństwa przyszłych dochodów z najmu nieruchomości
 • wiedzy odnośnie ewaluowania cen na rynku
 • obecnych i przeszłych wiadomości o specyfice transakcji

Wymagania dotyczące pośrednika

Pośrednikiem może zostać osoba, posiadająca takie cechy charakteru jak otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami, wzbudzanie zaufania. Kluczowa jest umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz działania pod wpływem presji czasu. Wymaga to opanowania i spokoju. Każdy pośrednik powinien jasno i precyzyjnie wyrażać swoje myśli a także formułować wypowiedzi. Spostrzegawczość, inteligencja, samodzielność, organizacja pracy własnej, to cechy, dzięki którym agent nieruchomości będzie działał sprawnie i będzie w stanie szybko podjąć jak najbardziej racjonalną decyzję dotyczącą nieruchomości.

Podział nieruchomości

"Nieruchomości mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, np. form własności, funkcji użytkowych, sposobu wznoszenia obiektów, celów (oczekiwań) właściciela, sposobu wytwarzania dochodów itp". (A. Nalepka 2006, s. 9). Jednym z ważnych kryteriów wywierających wpływ na obszar funkcjonalny całego procesu zarządzania jest funkcja użytkowa nieruchomości. Dlatego też wyróżnia się następujące typy nieruchomości:

 1. mieszkalne - gruntowe, lokalowe, budynkowe (mieszkalne)
 2. przemysłowe - kopalnie, porty, obszary infrastruktury technicznej, wartość produkcyjna przedsiębiorstwa
 3. handlowo - usługowe - należą do nich nieruchomości handlowo - usługowe, w tym biura, garaże, parkingi czy magazyny
 4. rolne i grunty leśne - grunty rolne, pastwiska, sady, lasy, stawy, jeziora czy tereny ogrodnicze
 5. rekreacyjno - wypoczynkowe - centra rozrywki, między innymi parki wodne, pola golfowe, hotele
 6. o zastosowaniu specjalnym - obiekty sakralne, cmentarze, obiekty ochronne

Kolejną kategorią podziału nieruchomości jest sposób osiągania dochodu. Można wyróżnić nieruchomości:

 • komercyjne - to takie nieruchomości, które przynoszą stałe przychody
 • kapitałowe - gdy zostaną nabyte, w długoterminowym wymiarze inwestorzy oczekują wzrostu wartości kapitałowej a także ochrony kapitału przed zjawiskiem inflacji
 • rozwojowe - kupowane najczęściej przez inwestorów, chcących osiągnąć jak najlepsze źródło inwestycji
 • spekulacyjne - przynoszące bardzo szybki zwrot z kupna wraz z wysoką nadwyżką

Wady i zalety korzystania z usług pośrednictwa

Zalety korzystania z usług pośrednictwa, w tym biur nieruchomości, zdaniem I. Ostrowskiej:

 • oszczędność czasu
 • wygoda
 • doradztwo w sprawach formalno - prawnych
 • szeroki wybór ofert
 • bezpieczeństwo transakcji
 • wypromowanie oferty
 • fachowa pomoc w wyborze najlepszej oferty
 • pomoc w negocjacjach dotyczących ceny
 • pomoc przy procesie wydania nieruchomości
 • pomoc w znalezieniu najlepszej opcji finansowania zakupu
 • oszczędność pieniędzy

(I. Ostrowska, 2014, s. 163)

Wady korzystania z usług pośrednictwa, według I. Ostrowskiej:

 • wysoka cena za pośredniczenie
 • brak rzetelności w sposobie przedstawiania ofert
 • pośrednicy często są ukierunkowani na sprzedaż ofert na wyłączność
 • brak profesjonalizmu
 • trudność w procesie negocjacji ceny
 • nieruchomości niezgodne z przedstawianą ofertą
 • konflikt interesów - reprezentowanie obu stron kontraktu
 • trudności podczas próby kontaktu ze sprzedającym lub kupującym

(I. Ostrowska, 2014, s. 166)

Agent nieruchomościartykuły polecane
Agent turystycznyJakość w biurze podróżyWykonawcaWindykatorPilot wycieczekDoradca kredytowyTouroperatorFranczyzodawcaPrzedsiębiorca

Bibliografia


Autor: Katarzyna Rak