Windykator

Z Encyklopedia Zarządzania

Windykator to osoba, której zadaniem jest odzyskanie należności przysługującej firmie pożyczkowej, czyli wierzycielowi. Jest zatrudniony na podstawie umowy przez konkretne przedsiębiorstwo, działające na rzecz kredytodawcy, jest to zawód usługowy. Najważniejszym celem pracy windykatora jest pozyskanie, zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązań pieniężnych od podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych, w możliwie jak najszybszym czasie - tak by sprostać żądaniom wierzyciela. Do codziennych obowiązków w pracy windykatora możemy zaliczyć: ponaglanie drogą telefoniczną, pocztową bądź osobiście danego dłużnika, bezpośrednie rozmowy z pożyczającym odnośnie sposobu zwrócenia należności (tzw. windykacja polubowna), a także podejmowanie działań mających na celu użycie środka egzekucji komorniczej, zgodnie z pozyskaną zgodą wierzyciela (Biesiacka K. i in. 2013, s. 6).

TL;DR

Windykator to osoba zatrudniona przez firmę pożyczkową do odzyskiwania należności. Praca jest wymagająca, obciążająca psychicznie i bez stałego czasu pracy. Windykatorzy mają wiele zadań, takich jak negocjowanie spłaty, przygotowywanie ugód, wysyłanie wezwań do zapłaty i przygotowywanie dokumentów do egzekucji sądowej. Wiedza z zakresu prawa polskiego i wykształcenie średnie są wymagane, a dodatkowe certyfikaty i szkolenia są mile widziane. Praca windykatora ma pewne obostrzenia, takie jak zakaz nachodzenia dłużników w miejscu zamieszkania lub pracy oraz nękania i zastraszania.

Środowisko pracy

Praca windykatora jest pracą samodzielną, która składa się ze stałych, z góry zaplanowanych działań. Bardzo często jest to praca dwuzmianowa lub o charakterze zadaniowym, bez normowanego czasu pracy. Środowisku pracy windykatora jest bardzo wymagające, obarczone jednocześnie dużym stresem oraz trudnościami w wykonywaniu powierzonych zadań i realizacji celów (unikanie kontaktu przez dłużnika, kłamstwa). Nierzadko zdarza się także, że osoby zadłużone stosują przemoc słowną i zachowują się w sposób agresywny. Windykator do skutecznego działania potrzebuje sprawnego komputera, łącza internetowego, telefonu oraz drukarki. Bardzo przydatny jest także samochód służbowy, gdyż niektóre zadania związane są z wyjazdem poza biuro - kontakt z dłużnikiem, wierzycielem, sądem. Windykatorzy zwykle zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę bądź pracują zakładając własną działalność gospodarczą (Biesiacka K. i in. 2013, s. 7).

Zadania windykatora

Jak podaje publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do zadań wykonywanych w codziennej pracy przez windykatora możemy zaliczyć (Biesiacka K. i in. 2013, s. 8):

 • "Analizowanie spraw przekazanych z działu obsługi kont dłużnika,
 • Negocjowanie z dłużnikiem warunków dobrowolnej spłaty; wybór właściwego sposobu postępowania,
 • Przygotowywanie projektu ugody z dłużnikiem,
 • Monitorowanie bazy dłużników i bazy spłat pod kątem terminowości podejmowanych czynności windykacyjnych,
 • Kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
 • Sporządzanie dokumentów i bieżące raportowanie prowadzonych czynności,
 • Ustalanie dodatkowych informacji i dokonywanie niezbędnych uzgodnień ze stronami postępowania windykacyjnego niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji,
 • Przygotowywanie dokumentów w celu skierowania egzekucji do sądu,
 • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii".

Wykształcenie i wiedza dobrego windykatora

Windykator to zawód bardzo pracochłonny i często obciążający pod względem psychicznym, a przy tym wymagający dużej dawki wiedzy w kilku obszarach. Kluczem do dobrej pracy w tym zawodzie okaże się wiedza z zakresu prawa polskiego - w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa upadłościowego, Kodeksu karnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz wiedzy kodeksowej przydatna jest także znajomość w sprawach sporów i przestępstw gospodarczych oraz kar umownych. Uzupełnieniem tak dużego obszaru pozostaje szeroko pojęte orzecznictwo sądowe (Turaliński 2013, s. 19-20). Jeżeli chodzi o wykształcenie konieczne w tym zawodzie to wymaganym minimum jest wykształcenie średnie, z naciskiem na wykształcenie o profilu ogólnym bądź humanistycznym. idealny kandydat posiada wykształcenie wyższe w obszarze prawa bądź administracji oraz duże doświadczenie zawodowe, poparte szkoleniami, kursami oraz certyfikatami. Niezbędne może okazać się także prawo jazdy - kategoria B (Biesiacka K. i in. 2013, s. 7).

Obostrzenia w pracy windykatora

Windykator podobnie jak reszta społeczeństwa nie jest ponad prawem. Prawo polskie nakłada na ten zawód określone zakazy. Windykator nie może żądać od dłużnika wyjawienia majątku, nachodzić go w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy, rozmawiać o problemach finansowych dłużnika z jego rodziną oraz wprowadzać go w błąd, na przykład podając mu błędne informację o prawach mu przysługujących. Surowo zabronione jest także nękanie, zastraszanie oraz stosowanie gróźb w celu wyegzekwowania spłaty długu (Ustawa - kodeks karny 1997, s. 70-71).


Windykatorartykuły polecane
Doradca podatkowyLikwidacja szkódRadca prawnyLikwidatorAgent nieruchomościZarządca nieruchomościPilot wycieczekDoradcaAgent turystycznyAnaliza opłacalności eksportu

Bibliografia

 • Bekas M. (2013), Windykacja należności w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Matela K. (2006), Windykacja w praktyce. Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
 • Rebizant R. (2013), Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon, Helion
 • Turaliński K. (2013), Windykacja gospodarcza, Media Polskie
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
 • Biesiacka K., Madaj J., Kubik Z., Szyndler M. (2013), Krajowy standard kompetencji zawodowych. Windykator (421403), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego


Autor: Paweł Łącki

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.