Zarządca nieruchomości

Z Encyklopedia Zarządzania
Zarządca nieruchomości
Polecane artykuły


Zarządca nieruchomościamiosoba fizyczna prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko.

Charakterystyka

Zarządca nieruchomości działa w oparciu o umowę zawartą z:

 • właścicielem nieruchomości,
 • wspólnotą mieszkaniową,
 • bądź każdą inną jednostką organizacyjną, która ma pełne prawa co do danej nieruchomości [1].

Podstawą prawną która reguluje zawód zarządcy nieruchomościami jest ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Uprawnienia

Zarządcy nieruchomości na przestrzeni lat nieco się zmieniły. Do 31.12.2013r. funkcję zarządcy mogła spełniać jedynie osoba dysponująca odpowiednią licencją zawodową, co wiązało się m.in. z posiadaniem wykształcenia wyższego oraz dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny zarządzania nieruchomościami przez osobę aplikującą na to stanowisko. Zarządca nieruchomości był zobowiązany do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Przejawia się to uczestnictwem w różnego rodzaju szkoleniach kursach tematycznych dotyczących zarządzania nieruchomościami[2].

Obecnie kandydaci na stanowisko zarządcy nieruchomościami muszą być jedynie ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych z tytułu zarządzania nieruchomością, ponadto jeśli osoba pełniąca funkcję zarządcy zleca wykonywanie tych prac innym osobom musi być ubezpieczona również od szkód wyrządzonych przez te osoby [3]. Zmiany wprowadzone w 2013roku spowodowały wzrost konkurencji z racji zniesienia wymogów co do posiadania formalnych uprawnień jednocześnie zmniejszyła się jakość wykonywanych usług. Organizacje zawodowe zrzeszają zarządców nieruchomości. Trzema największymi organizacjami zawodowymi zarządców nieruchomości są:

 1. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,
 2. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości,
 3. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości[4].

Obowiązki

Obowiązki jakie spoczywają na zarządcy nieruchomości sprowadzają się do realizacji zarań narzuconych przez właściciela nieruchomości. Według zasad panujących w Polsce rola zarządcy rozpoczyna się w momencie oddania gotowej nieruchomość do użytkowania [5].

Zarządca nieruchomości ma wyznaczony szeroki zakres czynności zawodowych. Osoba pełniąca to stanowisko powinna:

 1. prowadzić dokumentację finansową,
 2. prowadzić dokumentację eksploatacyjną,
 3. ponadto spoczywa na nim dbałość o stan techniczny czy obsługa formalno prawna, polegająca na umiejętności wykorzystywania zarówno urzędowych rejestrów jak i ewidencji nieruchomości [6] [7].

Zawód zarządcy polega również na podejmowaniu różnego rodzaju decyzji dotyczących danej nieruchomości co wiąże się z zatwierdzaniem i podpisywaniem dokumentów [8]. Zarządcę nieruchomościami powinna cechować uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność a także komunikatywność. Podsumowując zarządca nieruchomości musi się stosować do przepisów prawa, postępować zgodnie z zasadami etyki a także stale pracować nad udoskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych [9]. Za wykonywanie swoich obowiązków zarządca nieruchomości powinien otrzymać godziwe wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia formułuje umowa o zarządzaniu nieruchomościami, podpisana na początku współpracy przyszłego zarządcy nieruchomością a właścicielem nieruchomości.

Jeżeli umowa nie wskazuje możliwości na dodatkowe czerpanie korzyści majątkowych z tytułu zarządzania nieruchomością to nie ma od tego odstępstw. ponadto wykluczone jest wykorzystywanie środków finansowych danego właściciela na działania przysparzające korzyść innemu właścicielowi nieruchomości, środki finansowe powinny być przechowywane na rachunku bankowym dotyczącym danej nieruchomości[10].

Bibliografia

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz.U. 2013 poz. 829 Art. 8 pkt 12b
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2008r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości rozdział 2 §3 pkt.1 Dz.U. 2008 nr 80 poz.475
 3. Ustawa z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Dz.U. 2013 poz. 829 Art. 13 pkt 13b
 4. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (2014) Dyplomowany Zarządca Nieruchomości
 5. Najbar K. (2010) Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce Zeszyty Naukowe nr 822 s. 103
 6. Turbaczewska A. i in. (2013) Zarządca nieruchomościKrajowy standard kompetencji zawodowych, str6
 7. Ustawa z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.2010 nr102 poz.651, art. 186a
 8. Koreń D. (2014) "Program certyfikacji kompetencji osób w zawodzie Zarządca Nieruchomości", Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami str 10
 9. Wieteska S. (2015) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości w PolsceZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 892, str. 148
 10. Sacha P. (2012) Istota i cele zarządzania nieruchomościami Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie s. 33

Autor: Aneta Mikuła