Rzeczoznawca

Z Encyklopedia Zarządzania

Rzeczoznawca - tytuł przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów szczególnych, osobom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalności zawodowej.

Rzeczoznawca to osoba fizyczna kwalifikująca się umiejętnościami z zakresu wyceny i szacowania rzeczy, zjawisk, zachowań oraz zdarzeń, które później udostępnia m.in. sądom, inwestorom, firmom ubezpieczeniowym, osobom fizycznym itp.

Rzeczoznawca - osoba powoływana do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jej kwalifikacji" czytamy w słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego.

TL;DR

Rzeczoznawca to osoba o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w określonej dziedzinie, która wykonuje wyceny i szacowania dla różnych klientów. Istnieje wiele specjalizacji w zawodzie, takich jak rzeczoznawca majątkowy, budowlany, samochodowy, jubilerski, do spraw jakości produktów rolno-spożywczych itp. Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy, trzeba spełnić określone wymagania, takie jak ukończenie studiów wyższych, niekaralność, udokumentowana praktyka zawodowa i pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. Dla rzeczoznawcy majątkowego istnieją dodatkowe wymagania, takie jak ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki u licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego.

Specjalizacje w zawodzie Rzeczoznawcy

 • Rzeczoznawca majątkowy- “Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, to znaczy mająca prawo do określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomościami (art. 174 ust.2 i 3 u.g.n.)". (D.Wilkowska-Kołakowska 2012, s. 132). Rzeczoznawca zajmuje się również sporządzaniem opinii oraz ekspertyzy w danej dziedzinie. Posiada wysokie kwalifikacje oraz odpowiednio duże, udokumentowane doświadczenie (przynajmniej 6 miesięcy praktyki przed podjęciem pracy zawodowej).
 • Rzeczoznawca budowlany - zajmuje się tworzeniem opinii technicznych
 • Rzeczoznawca samochodowy - jest odpowiedzialny za wydawanie opinii oraz przygotowywanie ekspertyz samochodowych
 • Rzeczoznawca jubilerski - wycenia biżuterię oraz kamienie szlachetne
 • Rzeczoznawca do spraw jakości produktów rolno-spożywczych
 • Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych
 • Rzeczoznawca do spraw kryminalistyki - tej specjalności wyróżnia się również podspecjalności takie jak:
 1. mechanoskopię - badanie śladów zostawionych przez narzędzia np. porównanie tych narzędzi ze śladami z miejsca zdarzenia
 2. fizykochemię - badanie cieczy, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, narkotyków, rozpoznawaniem cieczy niewiadomego pochodzenia
 3. daktyloskopię - pobieranie i badanie śladów z miejsca przestępstwa
 4. fonoskopię - określanie autentyczności nagrania, identyfikację osoby na podstawie analizy zapisu mowy, odczytywanie zapisów mowy złej jakości, identyfikację urządzeń nagrywających.
 5. badania dokumentów - przeciwdziałanie fałszowaniu dokumentów oraz identyfikacja pisma odręcznego
 6. badania fotograficzne
 7. badania broni i amunicji
 8. badania biologiczne

Przyznanie tytułu Rzeczoznawcy

Warunki, które trzeba spełniać, aby zostać Rzeczoznawcą różnią się między specjalnościami. Jednak są kryteria, które musi spełniać każdy kandydat na to stanowisko.

Do podstawowych wymogów należą najczęściej:

 • Ukończenie studiów wyższych oraz zdobycia tytuł magistra, w niektórych przypadkach potrzebne są również studia podyplomowe.
 • Niekaralność
 • Udokumentowana praktyka zawodowa, która powinna trwać nie krócej niż jak stanowią przepisy prawne, potwierdzona przez odpowiednią instytucję lub osobę, która nadzorowała praktyki. Praktyka musi spełniać wymogi programowe.
 • Kandydat przeszedł z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne (egzamin państwowy nadający tytuł rzeczoznawcy).

("Rzeczoznawca" Wikipedia)

Przyznanie tytułu Rzeczoznawca majątkowy

Zasady, dotyczące nadania tytułu Rzeczoznawcy majątkowego reguluje art. 174-178 ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Kandydat na Rzeczoznawcę, musi spełniać kilka warunków. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia. Do 2014 roku wymagany był tytuł Magistra, jednak aktualnie wystarczy tytuł Licencjata. Uprawnienia zawodowe do wykonywania tego zawodu może otrzymać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która nie była karana za przestępstwo:

 • gospodarcze
 • skarbowe
 • fałszowania pieniędzy
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

(Art 177 u.g.n.).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje wymóg ukończenia studiów podyplomowych jednak nie dotyczy on osób, które ukończyły studia wyższe i których program studiów uwzględnia minimalne wymogi programowe w zakresie wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę powinien również odbyć praktykę zawodową u licencjonowanego Rzeczoznawcy majątkowego (przynajmniej 6 miesięcy) oraz przejść egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości z wynikiem pozytywnym (R. Krupa-Dąbrowska, 2014, Rzeczpospolita) Z obowiązku odbycia praktyk są osoby, które odbyły praktyki udokumentowane umową zawartą z Uczelnią, bądź też osoby z 2 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. (Artykuł “Rzeczoznawca majątkowy", Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie)


Rzeczoznawcaartykuły polecane
Radca prawnyRzecznik patentowyRzeczoznawca majątkowyKierownik budowyBiegły rewidentZarządca nieruchomościNotariuszBadania psychotechniczneKomornik

Bibliografia


Autor: Gabriela Słabniak

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.