Badania psychotechniczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Badania psychotechniczne to specjalistyczne procedury, które mają na celu ocenę psychicznych i fizycznych zdolności człowieka w kontekście wykonywanej pracy. Są to testy, które pozwalają na obiektywną ocenę umiejętności, predyspozycji oraz potencjału pracowników. Badania psychotechniczne wykorzystują różne techniki i narzędzia, takie jak testy psychologiczne, testy umiejętności manualnych, testy sprawności fizycznej czy testy inteligencji.

Cel i znaczenie badań psychotechnicznych

Głównym celem badań psychotechnicznych jest dokładna ocena kompetencji i predyspozycji pracowników w celu dobrania odpowiednich osób do odpowiednich stanowisk pracy. Dzięki nim można zidentyfikować indywidualne mocne strony i słabości pracowników, co pozwala na lepsze dopasowanie ich do wymagań i oczekiwań danego stanowiska. Badania psychotechniczne pozwalają również na ocenę zdolności adaptacyjnych i uczenia się, co jest istotne w kontekście rozwoju kariery zawodowej.

Badania psychotechniczne mają również znaczenie dla bezpieczeństwa i efektywności pracy. Pracownicy dobrani na podstawie wyników tych badań są bardziej skłonni do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Dodatkowo, badania psychotechniczne mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy poprzez lepsze dopasowanie pracowników do ich stanowisk, co przekłada się na większą produktywność i satysfakcję z pracy.

Warto również zaznaczyć, że badania psychotechniczne są istotne nie tylko w kontekście rekrutacji i selekcji pracowników, ale również w procesie oceny pracowników już zatrudnionych. Regularne badania psychotechniczne pozwalają na monitorowanie rozwoju pracowników, identyfikację ich mocnych i słabych stron oraz podejmowanie działań mających na celu ich dalszy rozwój i doskonalenie.

Zakres badań psychotechnicznych

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest jednym z kluczowych czynników badanych w ramach badań psychotechnicznych. Obejmuje ona zdolność jednostki do skoordynowanego działania wzrokowego i ruchowego. Badania w tym obszarze oceniają umiejętność śledzenia ruchomych obiektów wzrokiem, precyzję ruchów, zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje, a także zdolność do dokładnego oceniania odległości i przestrzeni. Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest szczególnie istotna w wielu zawodach, takich jak piloci, kierowcy samochodów czy chirurdzy, gdzie precyzja ruchów i szybka reakcja mają kluczowe znaczenie.
 • Cechy osobowości. Badania psychotechniczne skupiają się również na ocenie cech osobowości jednostki. Cechy takie jak ekstrawersja, introwersja, stabilność emocjonalna czy poziom agresywności mogą mieć wpływ na zdolności zawodowe i efektywność pracy. Badania w tym obszarze zazwyczaj wykorzystują różne metody, takie jak testy psychologiczne, ankiety czy wywiady, aby ocenić charakterystyczne cechy osobowości jednostki. Wyniki tych badań mogą być pomocne w doborze odpowiednich zawodów, a także w identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju i umiejętności interpersonalnych.
 • Umiejętność logicznego myślenia. Badania psychotechniczne często obejmują ocenę umiejętności logicznego myślenia. Zdolność do rozwiązywania problemów, dedukcji, wnioskowania czy analizy logicznej jest kluczowa w wielu zawodach, takich jak programiści, inżynierowie czy analitycy. Badania w tym obszarze mogą obejmować testy logiczne, zagadki czy zadania wymagające logicznego myślenia. Ocena umiejętności logicznego myślenia pozwala na identyfikację jednostek o wysokim potencjale intelektualnym, które mogą wykazywać się kreatywnością i elastycznością w rozwiązywaniu problemów.
 • Radzenie sobie ze stresem. Badania psychotechniczne często biorą pod uwagę zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresem. Wymagania zawodowe, takie jak praca pod presją czasu, sytuacje kryzysowe czy konieczność podejmowania szybkich decyzji, mogą prowadzić do wystąpienia stresu. Badania w tym obszarze oceniają zdolność jednostki do skutecznego radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i utrzymania koncentracji w trudnych sytuacjach. Wyniki tych badań mogą być szczególnie przydatne w zawodach związanych z zarządzaniem, takich jak menedżerowie, liderzy czy przedsiębiorcy.
 • Czas reakcji na bodźce. Czas reakcji na bodźce jest kolejnym aspektem badanym w ramach badań psychotechnicznych. Obejmuje on ocenę szybkości, z jaką jednostka reaguje na bodźce wzrokowe, słuchowe czy dotykowe. Badania w tym obszarze mogą wykorzystywać różne narzędzia i techniki, takie jak testy reakcji czasowej czy symulacje sytuacji, aby ocenić szybkość reakcji jednostki. Czas reakcji ma szczególne znaczenie w zawodach, gdzie szybka reakcja jest kluczowa, na przykład w zawodach związanych z bezpieczeństwem publicznym czy sportowcach.
 • Pamięć. Ostatnim aspektem badanym w ramach badań psychotechnicznych jest ocena pamięci jednostki. Pamięć odgrywa ważną rolę w wielu aspektach naszego życia, w tym w środowisku zawodowym. Badania w tym obszarze oceniają zarówno pamięć krótkotrwałą, jak i długotrwałą, a także zdolność do zapamiętywania i odtwarzania informacji. Ocena pamięci może być szczególnie istotna w zawodach, w których wymagana jest zapamiętywanie dużej ilości informacji, takich jak lekarze, prawnicy czy nauczyciele.

Zastosowanie badań psychotechnicznych

 • Osoby ubiegające się o prawo jazdy. Badania psychotechniczne odgrywają istotną rolę w procesie uzyskiwania prawa jazdy. Ich celem jest ocena zdolności kandydata do bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia pojazdu. Badania te pozwalają określić poziom umiejętności motorycznych, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz reakcji na sytuacje stresowe. Dzięki nim można ocenić, czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy jest odpowiednio przygotowana do prowadzenia pojazdu i zminimalizować ryzyko wypadków drogowych.
 • Osoby uczestniczące w wypadkach drogowych. Badania psychotechniczne są również stosowane w celu analizy przyczyn wypadków drogowych. Dzięki nim można ocenić, czy uczestnicy wypadków byli w pełni przygotowani do prowadzenia pojazdu, czy mieli odpowiednie umiejętności i zdolności psychofizyczne. Analiza wyników badań psychotechnicznych może dostarczyć cennych informacji na temat czynników, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku, takich jak np. zmęczenie, nieuwaga, czy problemy z koncentracją.
 • Osoby popełniające wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Badania psychotechniczne są także wykorzystywane w przypadku osób, które popełniły wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Mają one na celu ocenę zdolności psychofizycznych takich osób oraz ustalenie, czy są one nadal odpowiednie do prowadzenia pojazdów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, takie osoby mogą być poddane dodatkowym badaniom i procedurom mającym na celu poprawę ich zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
 • Selekcja kandydatów na studia i do pracy w służbach mundurowych. Badania psychotechniczne są szeroko stosowane przy selekcji kandydatów na studia oraz do pracy w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna czy wojsko. Pozwalają one ocenić umiejętności psychofizyczne, inteligencję, zdolności interpersonalne oraz potencjał adaptacyjny kandydatów. Dzięki nim można zwiększyć efektywność procesu rekrutacji oraz wybrać osoby, które będą najlepiej odpowiadać wymaganiom tych specyficznych zawodów.
 • Praca w branży lotniczej i służbach ratowniczych. Badania psychotechniczne odgrywają również kluczową rolę przy zatrudnianiu pracowników w branży lotniczej oraz służbach ratowniczych, takich jak pogotowie ratunkowe czy ratownictwo górskie. W tych zawodach istotne są zdolności psychofizyczne, koncentracja, umiejętność podejmowania szybkich decyzji oraz radzenie sobie ze stresem. Badania te pozwalają ocenić, czy kandydaci mają odpowiednie predyspozycje do pracy w tych wymagających i odpowiedzialnych zawodach.
 • Procesy rehabilitacji zawodowej. Badania psychotechniczne mają również zastosowanie w procesach rehabilitacji zawodowej. Służą one ocenie zdolności psychofizycznych osób, które na skutek wypadku lub choroby straciły lub ograniczyły swoje dotychczasowe umiejętności. Badania te pomagają określić, jakie zawody i jakie zadania mogą być odpowiednie dla danej osoby, uwzględniając jej aktualne możliwości i ograniczenia.
 • Wykorzystanie badań psychotechnicznych w kontekście oceny ryzyka w miejscu pracy. Badania psychotechniczne mają także zastosowanie w ocenie ryzyka w miejscu pracy. Pozwalają ocenić, czy dana osoba jest odpowiednio przystosowana do wykonywania określonych zadań, czy posiada odpowiednie umiejętności, zdolności i predyspozycje. Dzięki nim można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy oraz poprawić efektywność i bezpieczeństwo wykonywanych czynności.
 • Badania psychotechniczne w procesach sądowych. Badania psychotechniczne mogą mieć znaczenie także w procesach sądowych. Pozwalają na ocenę zdolności psychofizycznych oskarżonych lub ofiar przestępstw oraz ich wpływu na przebieg zdarzeń. Badania te mogą dostarczyć cennych informacji dla sądu, które mogą wpływać na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
 • Badania psychotechniczne w diagnozie i ocenie dzieci i młodzieży. Badania psychotechniczne są również stosowane w diagnozie i ocenie dzieci i młodzieży. Pozwalają na ocenę zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwoju psychofizycznego. Badania te mogą dostarczyć informacji na temat umiejętności poznawczych, zachowania i funkcjonowania społecznego dzieci, co może być istotne w procesie ich edukacji i wsparcia.
 • Badania psychotechniczne a osoby z niepełnosprawnościami. Badania psychotechniczne mają także zastosowanie w obszarze osób z niepełnosprawnościami. Pomagają ocenić ich zdolności psychofizyczne oraz określić, jakie zadania i czynności mogą być dla nich odpowiednie. Badania te mogą dostarczyć informacji na temat umiejętności, które można rozwijać w celu poprawy funkcjonowania tych osób oraz zwiększenia ich niezależności i samodzielności.

Metody i narzędzia stosowane w badaniach psychotechnicznych

 • Testy psychometryczne. W badaniach psychotechnicznych wykorzystuje się różnego rodzaju testy psychometryczne, które pomagają ocenić umiejętności i cechy osobowości badanych osób. Przykładowe testy psychometryczne to m.in. testy inteligencji, testy osobowości, testy umiejętności interpersonalnych, testy kompetencji zawodowych, testy motywacyjne i wiele innych. Każdy test psychometryczny ma swoje unikalne cechy i zastosowanie, co pozwala na dokładną analizę badanych aspektów.
 • Testy percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. W badaniach psychotechnicznych istotne jest również zbadanie percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej badanych osób. Testy tego rodzaju mają na celu ocenę zdolności percepcyjnych i koordynacji ruchowej, które są istotne w wielu dziedzinach życia, takich jak kierowanie pojazdami, praca w zawodach wymagających precyzji manualnej, czy też wykonywanie czynności sportowych. Przykładowe testy percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej obejmują testy szybkości reakcji, testy precyzji ruchowej czy testy koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Testy umiejętności logicznego myślenia. Umiejętność logicznego myślenia jest kluczowa w wielu dziedzinach, takich jak nauka, matematyka, informatyka czy też rozwiązywanie problemów. W badaniach psychotechnicznych stosuje się testy umiejętności logicznego myślenia, które pozwalają ocenić zdolności badanych osób w tym zakresie. Przykłady testów umiejętności logicznego myślenia to m.in. testy zadań logicznych, testy rozwiązywania problemów czy testy dedukcji.
 • Testy radzenia sobie ze stresem. Radzenie sobie ze stresem jest ważnym aspektem funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych. W badaniach psychotechnicznych stosuje się testy, które pozwalają ocenić umiejętności badanej osoby w radzeniu sobie ze stresem. Przykładowe testy radzenia sobie ze stresem obejmują testy oceny reakcji na stresujące sytuacje, testy oceny zdolności do relaksacji czy też testy oceny sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Testy czasu reakcji. Czas reakcji jest ważnym wskaźnikiem w wielu dziedzinach, takich jak sport, jazda samochodem czy też praca w sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji. W badaniach psychotechnicznych stosuje się testy czasu reakcji, które pozwalają ocenić, jak szybko badana osoba reaguje na bodźce. Przykłady testów czasu reakcji to m.in. testy reakcji na bodźce dźwiękowe, testy reakcji na bodźce wzrokowe czy testy reakcji na bodźce dotykowe.
 • Testy pamięci. Pamięć jest jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania ludzkiego umysłu. W badaniach psychotechnicznych stosuje się testy pamięci, które pozwalają ocenić zdolności pamięciowe badanych osób. Przykładowe testy pamięci obejmują testy zapamiętywania słów, testy rozpoznawania obrazów czy testy zapamiętywania sekwencji liczb.
 • Wywiad bezpośredni. Wywiad bezpośredni jest jedną z metod stosowanych w badaniach psychotechnicznych. Polega na przeprowadzeniu rozmowy z badaną osobą, podczas której zadaje się pytania dotyczące różnych aspektów jej życia. Wywiad bezpośredni pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat osobowości, umiejętności, doświadczenia czy też zachowań badanej osoby.
 • Obserwacja. Obserwacja jest kolejną metodą wykorzystywaną w badaniach psychotechnicznych. Polega na dokładnym obserwowaniu zachowania badanej osoby w różnych sytuacjach. Obserwacja pozwala na uzyskanie informacji na temat cech osobowości, umiejętności czy też reakcji na bodźce zewnętrzne.
 • Aparatura diagnostyczna. W badaniach psychotechnicznych często wykorzystuje się specjalistyczną aparaturę diagnostyczną, która pozwala na dokładne pomiarowanie różnych parametrów. Przykłady aparatury diagnostycznej to m.in. elektroencefalograf (EEG), elektrokardiograf (EKG), elektromiograf (EMG) czy też eye tracker.
 • Skale oceny i kwestionariusze. Skale oceny i kwestionariusze są narzędziami, które umożliwiają badaczom zbieranie danych na temat różnych aspektów badanej osoby. Skale oceny są często wykorzystywane do oceny cech osobowości, umiejętności czy też preferencji, natomiast kwestionariusze pozwalają na zebranie szczegółowych informacji na temat różnych aspektów życia badanej osoby.

Wpływ wyników badań psychotechnicznych na decyzje

Zatrudnienie i stanowiska wymagające wysokiej koncentracji i odpowiedzialności. Wyniki badań psychotechnicznych odgrywają kluczową rolę w procesie zatrudniania na stanowiska wymagające wysokiej koncentracji i odpowiedzialności. Firmy, które zatrudniają pracowników do takich stanowisk, często korzystają z testów psychotechnicznych, aby ocenić umiejętności i kompetencje kandydatów. Badania te pozwalają na ocenę zdolności poznawczych, takich jak inteligencja, pamięć, percepcja i koncentracja, które są niezwykle istotne dla wykonywania pracy na takich stanowiskach.

Wyniki badań psychotechnicznych mogą pomóc pracodawcom w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia. Jeśli kandydat uzyska wysokie wyniki w tych testach, może to wskazywać na jego zdolność do skupienia uwagi, szybkiego podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Pracodawcy mogą również używać wyników tych testów do porównywania kandydatów i wybierania najlepiej pasujących do stanowiska.

Bezpieczeństwo pasażerów w branży lotniczej i transportu publicznym. W branży lotniczej i transportu publicznym bezpieczeństwo pasażerów jest najwyższym priorytetem. Wyniki badań psychotechnicznych mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące zatrudnienia pilotów, kontrolerów lotu i innych pracowników, których praca ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podróżujących.

Badania psychotechniczne pozwalają na ocenę umiejętności pilotażu, reakcji na sytuacje awaryjne, zdolności do pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem. Wyniki tych badań mogą być podstawą do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata. Pracownicy, którzy nie spełniają określonych wymagań psychotechnicznych, mogą zostać odrzuceni lub poddani dodatkowym badaniom.

Ocena ryzyka w miejscu pracy. Wyniki badań psychotechnicznych mogą być również wykorzystywane do oceny ryzyka w miejscu pracy. Pracownicy zajmujący stanowiska, na których występuje duże ryzyko wypadków lub błędów, mogą być poddawani badaniom psychotechnicznym w celu oceny ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Badania te pozwalają na ocenę cech osobowości, takich jak stabilność emocjonalna, skłonność do ryzyka i umiejętność pracy pod presją. Na podstawie wyników tych badań można podejmować decyzje dotyczące dalszego szkolenia pracowników, wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa lub zmiany stanowiska pracy w celu minimalizowania ryzyka wypadków.

Procesy rehabilitacji zawodowej. Wyniki badań psychotechnicznych mogą również mieć istotne znaczenie w procesach rehabilitacji zawodowej. Osoby, które doznały urazów fizycznych lub psychicznych, często muszą przejść badania psychotechniczne, aby ocenić ich zdolność do powrotu do pracy.

Badania te pozwalają na ocenę zdolności funkcjonowania po urazie, dostosowania się do nowych warunków pracy i radzenia sobie z ewentualnymi trudnościami. Wyniki tych badań mogą wpływać na decyzje dotyczące dalszego leczenia, rehabilitacji i możliwości powrotu do pracy.

Procesy selekcji kandydatów. Wyniki badań psychotechnicznych mają również duże znaczenie w procesach selekcji kandydatów. Firmy często korzystają z testów psychotechnicznych, aby ocenić kompetencje i predyspozycje kandydatów do wykonywania określonych zawodów.

Badania te pozwalają na ocenę umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, zdolności analitycznych i innych cech, które są istotne dla wykonywania określonych zawodów. Wyniki tych badań mogą być wykorzystywane do porównywania kandydatów i wyboru najlepiej pasujących do danej roli.

Procesy sądowe. Wyniki badań psychotechnicznych mogą być również wykorzystywane w procesach sądowych. W niektórych przypadkach sądy mogą żądać przeprowadzenia badań psychotechnicznych w celu oceny zdolności oskarżonego lub świadka do złożenia wiarygodnego zeznania. Wyniki tych badań mogą mieć wpływ na decyzje sądu dotyczące winy, kary lub wiarygodności zeznań.

Badania psychotechniczne w procesach sądowych mogą pomóc w ocenie zdolności umysłowych, emocjonalnych i psychologicznych oskarżonego lub świadka. Wyniki tych badań mogą być brane pod uwagę przez sędziów i adwokatów podczas rozpatrywania sprawy i podejmowania decyzji.

Wyzwania i perspektywy badań psychotechnicznych

Wymagane przygotowanie psychologów. Badania psychotechniczne to dziedzina, która wymaga specjalistycznego przygotowania psychologów. W celu przeprowadzenia skutecznych badań, psycholodzy muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii, statystyki oraz metod badawczych. Muszą również być zaznajomieni z narzędziami i testami psychotechnicznymi, które są wykorzystywane do oceny różnych aspektów funkcjonowania człowieka. Wiedza na temat teorii i praktyki badań psychotechnicznych jest kluczowa, aby psycholog mógł odpowiednio interpretować wyniki badań i wyciągać trafne wnioski.

W dzisiejszym świecie, gdzie rozwija się wiele nowych technologii i metod badawczych, psycholodzy muszą być również otwarci na ciągłe doskonalenie i aktualizację swojej wiedzy. Wymagane jest śledzenie najnowszych osiągnięć naukowych, uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach oraz korzystanie z dostępnych narzędzi i technik. Tylko w ten sposób mogą być pewni, że ich badania są zgodne z najnowszymi standardami i przynoszą wiarygodne wyniki.

Konieczność zachowania obiektywności i standardów badań. Badania psychotechniczne mają na celu dostarczenie obiektywnych informacji na temat różnych aspektów funkcjonowania człowieka. Dlatego też, psycholodzy muszą zachować wysoki poziom obiektywizmu i unikać jakiejkolwiek stronniczości czy uprzedzeń. Konieczne jest zastosowanie standardowych procedur badawczych, aby zapewnić wiarygodność i powtarzalność wyników.

Ważne jest również, aby badania psychotechniczne były przeprowadzane zgodnie z etycznymi standardami. Psycholodzy muszą dbać o dobro osób badanych, zapewniać im poufność i informować ich o celu i przebiegu badań. Wszystkie wyniki badań powinny być traktowane jako poufne i wykorzystywane tylko w celach naukowych lub diagnostycznych, zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Badania psychotechniczne w badaniach naukowych. Badania psychotechniczne mają ważne miejsce w badaniach naukowych, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Dzięki nim, naukowcy mogą zgłębiać różne aspekty funkcjonowania człowieka, takie jak pamięć, uwaga, percepcja czy zdolności intelektualne. Badania te dostarczają również podstawowych informacji na temat różnic indywidualnych między ludźmi oraz wpływu różnych czynników, takich jak wiek, płeć, edukacja czy środowisko, na nasze umiejętności i zdolności.

W dzisiejszych czasach, badania psychotechniczne są również wykorzystywane w praktyce, na przykład w rekrutacji i selekcji pracowników, diagnozie zaburzeń psychicznych czy ocenie ryzyka w różnych dziedzinach, takich jak transport czy medycyna. Dzięki nim, można dokonywać bardziej trafnych prognoz dotyczących zachowań i osiągnięć człowieka, co ma ogromne znaczenie zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Rozwój badań psychotechnicznych i ich rola w społeczeństwie. Badania psychotechniczne stale się rozwijają, zarówno pod względem metodologicznym, jak i technologicznym. Nowe technologie, takie jak neuroobrazowanie czy sztuczna inteligencja, umożliwiają nam lepsze zrozumienie procesów poznawczych i behawioralnych człowieka. Dzięki temu, badania te stają się coraz bardziej precyzyjne, obiektywne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

Rola badań psychotechnicznych w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Są one nie tylko kluczowe dla rozwoju nauki, ale również mają praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak edukacja, służba zdrowia czy gospodarka. Dają nam możliwość lepszego zrozumienia człowieka i podjęcia działań mających na celu jego rozwój i optymalne wykorzystanie potencjału.


Badania psychotechniczneartykuły polecane
Badania profilaktyczneKurator sądowyBadania do pracyStopnie niepełnosprawnościWypadek przy pracyBezpieczeństwo i higiena pracyInstruktaż stanowiskowyRzeczoznawcaSzkolenie BHP

Bibliografia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Dz.U. 2014 poz. 937
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371