Badania profilaktyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Badania profilaktyczne
Polecane artykuły

Badania profilaktyczne – to bezpłatne badania lekarskie, które mają na celu zapobiec wykonywaniu pracy , która moglłaby być niebezpieczna dla pracownika, ze względu na jego stan zdrowia. Każdy pracownik musi posiadać odpowiednie kwalifikację zdrowotne, aby wykonywać pracę na konkretnym stanowisku. Przeprowadza się je na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania[1].

Rodzaje badań profilaktycznych

Nawiązując do art. 229 k.p., pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi profilaktyczna opiekę lekarską na swój koszt[2]. Wymienić można następujące rodzaje badań[3]:

 1. Badania wstępne - są wykonywane pracownikowi zanim;
 • rozpocznie pracę w nowym miejscu
 • zostanie przeniesiony na stanowisko, które może wiązać się ze szkodliwymi czynnikami lub uciążliwymi warunkami

Badania te nie są zlecane osobom przyjmowanym do pracy u tego samego pracodawcy, na uprzednio zajmowane stanowisko lub na inne, ale z takimi samymi warunkami. Dotyczy to osób, które zawarły umowę z tym samym pracodawcą w ciągu 30 dni od jej rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej. Warunkiem jest aktualne orzeczenie wydane przez lekarza po badaniu profilaktycznym, w momencie trwania poprzedniej umowy.

 1. Badania okresowe – są wykonywane u wszystkich pracowników; nie ma znaczenia stanowisko pracy i jej warunku. Badanie to ma na celu stwierdzenie, że pracownik nie wykazuje przeciwskazań do dalszej pracy na tym samym stanowisku.
 2. Badania kontrolne – są wykonywane pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy, jeśli okres jego zwolnienia lekarskiego przekracza 30 dni. Badanie to ma na celu stwierdzenie, że pracownik jest zdolny do pracy na tym samym stanowisku.
 3. Badania końcowe – są wykonywane pracownikom, którzy są zatrudnieni na stanowisku związanym z działaniami substancji rakotwórczych.

Wszystkie te rodzaje badań profilaktycznych łączy jeden cel; ustalenie czy pracownik jest zdolny zdrowotnie do wykonywania pracy u danego pracodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz inne świadczenia, są wykonywane w oparciu o pisemną umowę, która jest zawierana między pracodawcą a jednostką służby medycyny pracy[4].

Pracodawca powinien kierować swoich pracowników na badania profilaktyczne w miarę możliwości w godzinach pracy. Gdy nie jest to możliwe, ze względu na harmonogram, pracownik ma obowiązek wykonać je poza godzinami wykonywanej pracy.

Regulacje związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych

Regulacje związane z pracowniczymi badaniami profilaktycznymi, przede wszystkich ich zakres i częstotliwość określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996r. Przepis ten określa[5]:

1) zakres badań lekarski pracowników; wstępnych, okresowych i kontrolnych; tryb przeprowadzenia, sposób dokumentowania i kontroli,

2) częstotliwość wykonywania badań,

3) zakres opieki zdrowotnej, która jest niezbędna z punktu widzenia warunków pracy,

4) tryb wydawania orzeczeń lekarski oraz tryb ich przechowywania:

 • utrata zdolności do wykonywania pracy,
 • przeniesienie pracownika do innej pracy przez stwierdzenie, że dotychczasowa praca jest szkodliwa na zdowie pracownika,
 • ze względu na ciążę i jej stan kobieta nie może wykonywać dotychczasowej pracy,
 • praca zagraża zdrowiu młodocianemu pracownikowi,
 • choroba zawodowa stwierdzona u pracownika,
 • niezdolność do wykonywania pracy przez wypadek prazy wykonywaniu pracy lub chorobę zawodosą, której nie zaliczono do grupy inwalidzkiej,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania pracy.

5) Wszystkie dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, jakie powinni posiadać lekarze, którzy przeprowadzają badania profilaktyczne i piastują opiekę zdrowotną na pracownikami.

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia...1996, s.2
 2. Kodeks pracy...s.22
 3. Jaśkowski K. (red.) (2014), s.282-284
 4. Ustawa o służbie medycyny pracy...1997, s.4
 5. Jaśkowski K. (red.) (2014), s.284

Bibliografia

Autor: Paulina Żaczek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.