Rzeczoznawca majątkowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, który wykonuje różnego rodzaju ekspertyzy majątkowe. Jego głównym zadaniem jest ocena wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń oraz innych składników majątkowych. Rzeczoznawcy majątkowi są niezbędnym ogniwem w procesach takich jak sprzedaż, dziedziczenie, podział majątku czy ubezpieczenia.

Rzeczoznawca majątkowy powinien posiadać odpowiednie wykształcenie, wiedzę prawną oraz doświadczenie w branży, aby skutecznie ocenić wartość różnych składników majątkowych. Jest to zawód, który wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych, takich jak analityczne myślenie, umiejętność dokonywania pomiarów czy ocena stanu technicznego.

Rzeczoznawca majątkowy może działać na własny rachunek, pracować w różnych instytucjach, takich jak firmy oceny nieruchomości, banki, ubezpieczyciele czy sądy. W zależności od specjalizacji, może zajmować się oceną wartości nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn, urządzeń rolniczych, czy innych składników majątkowych.

W swojej pracy rzeczoznawca majątkowy korzysta z różnych metod i technik oceny wartości, takich jak analiza rynku, porównanie podobnych obiektów, analiza dochodów czy kosztów. Oprócz tego, może również przeprowadzać badania terenowe, zbierać informacje z różnych źródeł, analizować dokumentację techniczną czy przeprowadzać wywiady z właścicielami lub użytkownikami składników majątkowych.

Rzeczoznawcy majątkowi są również często powoływani jako eksperci w sporach sądowych, gdzie ich zadaniem jest przedstawienie niezależnej i obiektywnej opinii na temat wartości majątku. Ich wiedza i doświadczenie są niezbędne przy rozstrzyganiu takich spraw jak podział majątku po rozwodzie, dziedziczenie czy odszkodowania w przypadku szkód majątkowych.

Wymagania prawne

Rzeczoznawca majątkowy - osoba fizyczna, świadcząca usługi, która posiada odpowiednie uprawnienia do dokonywania wyceny nieruchomości, a także jej zawartości tj. maszyny i inne urządzenia. Nabyte uprawnienia zostają zatwierdzone wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. Niniejszym osoba ubiegająca się o to stanowisko dostaje wyłączne prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu "rzeczoznawca majątkowy", który podlega ochronie prawnej[1][2]. Zalicza się go do tzw. wolnych zawodów[3]. Wykonując swoją pracę jest zobligowany do przyjmowania postawy bezstronnej, a przy tym przestrzegania zasad dotyczących przepisów prawa oraz etyki zawodowej, jak i standardów zawodowych. Zabronione jest mu udzielanie wszelkich informacji osobom postronnym, jednak istnieją takie przypadki i przepisy, które tego wymagają (art. 157, art. 194, art. 195 i art. 195a)[4].

Zdecydowaną większość rzeczoznawców stanowią firmy osób prywatnych, które indywidualnie prowadzą działalność gospodarczą, ale również spółki cywilne i jawne. Rzadziej natomiast spotyka się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne formy zarządzania firmą[5].

Wymagania zawodowe

Możliwości realizowania pracy rzeczoznawcy majątkowego jest kilka[6]:

 • prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • utworzenie spółki osobowej
 • wykonywanie zawodu u prowadzącego już swoją działalność przedsiębiorcy, na mocy stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

Oprócz rzetelności, sumienności, odpowiedzialności, przyjmowania postawy obiektywnej oraz przestrzegania prawa i tajemnicy zawodowej, rzeczoznawca majątkowy powinien[7]:

 • posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
 • cechować się analitycznością umysłu
 • charakteryzować się zdolnością analizowania i weryfikowania dokumentacji wyceny nieruchomości.

Wymagania kompetencyjne

Tytuł rzeczoznawcy majątkowego nadaje się osobie fizycznej tylko wtedy, gdy[1][8]:

 • posiada wykształcenie wyższe
 • jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe, uwzględniające podstawę programową jak w przypadku studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości)
 • praktykowała zdobytą wiedzę i umiejętności w obrębie szacowania nieruchomości przez okres co najmniej 6 miesięcy
 • uzyskała wynik pozytywny podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz przeszła egzamin, uprawniający ją do wykonywania zawodu
 • posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych
 • nie doświadczyła kary za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe.

Specjalizacje i obszary działania rzeczoznawcy majątkowego

Specjalizacje w wycenie nieruchomości

Rzeczoznawcy majątkowi posiadają specjalizacje w różnych obszarach wyceny nieruchomości, umożliwiające im skuteczne i precyzyjne określanie wartości różnego rodzaju nieruchomości. Poniżej przedstawiam kilka głównych specjalizacji w tej dziedzinie:

 • Wycena mieszkań. Jednym z obszarów specjalizacji rzeczoznawcy majątkowego jest wycena mieszkań. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie dokładnie oszacować wartość mieszkań, biorąc pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja, stan techniczny, wielkość, układ pomieszczeń oraz inne istotne parametry.
 • Wycena domów jednorodzinnych. Rzeczoznawcy majątkowi specjalizujący się w wycenie domów jednorodzinnych posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do określenia wartości tego rodzaju nieruchomości. Biorą oni pod uwagę takie czynniki jak lokalizacja, powierzchnia działki, stan techniczny budynku, jakość wykończenia oraz wiele innych czynników, które wpływają na wartość domu jednorodzinnego.
 • Wycena gruntów rolnych. Wycena gruntów rolnych to kolejna specjalizacja rzeczoznawcy majątkowego. W ramach tej specjalizacji rzeczoznawcy są w stanie określić wartość gruntów rolnych, biorąc pod uwagę takie czynniki jak jakość gleby, możliwości uprawy, lokalizacja, dostęp do infrastruktury oraz inne istotne parametry.
 • Wycena obiektów komercyjnych. Specjalizacja w wycenie obiektów komercyjnych umożliwia rzeczoznawcom majątkowym dokładne określenie wartości różnego rodzaju nieruchomości, takich jak biurowce, centra handlowe, hotele czy magazyny. Wycena tych obiektów uwzględnia takie czynniki jak lokalizacja, stan techniczny, możliwości komercyjne oraz wiele innych aspektów, które wpływają na wartość nieruchomości komercyjnej.

Inne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego

Poza specjalizacjami w wycenie nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi zajmują się również innymi obszarami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami. Poniżej przedstawiam kilka głównych obszarów ich działalności:

 • Doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebne do udzielania profesjonalnego doradztwa w zakresie zakupu nieruchomości. Pomagają klientom dokonać właściwego wyboru, analizując różne aspekty, takie jak wartość nieruchomości, lokalizacja, stan techniczny i wiele innych czynników.
 • Zarządzanie portfelem nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi mogą również zajmować się zarządzaniem portfelem nieruchomości klientów. Ich zadaniem jest efektywne zarządzanie nieruchomościami, włączając w to takie działania jak ustalanie czynszów, negocjowanie umów najmu, utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym oraz wiele innych zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 • Współpraca z prawnikami, architektami i deweloperami. Rzeczoznawcy majątkowi często współpracują z prawnikami, architektami i deweloperami przy różnego rodzaju projektach związanych z nieruchomościami. Ich wiedza i doświadczenie w dziedzinie wyceny i zarządzania nieruchomościami stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu decyzji i realizacji projektów.
 • Ekspertyzy w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Rzeczoznawcy majątkowi często są powoływani do udzielania ekspertyz w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości. Ich zadaniem jest dokładne i rzetelne ustalenie wartości nieruchomości oraz udzielenie fachowej opinii w sprawach związanych z nieruchomościami, które są przedmiotem sporów i postępowań prawnych.
 • Odzyskiwanie nieruchomości po nielegalnym zajęciu. Rzeczoznawcy majątkowi mogą również zajmować się odzyskiwaniem nieruchomości po nielegalnym zajęciu. W ramach swojej działalności pomagają klientom w odzyskaniu praw do nieruchomości, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie wyceny i analizy sytuacji prawnej.
 • Arbitraż i mediacja w sporach nieruchomościowych. Rzeczoznawcy majątkowi często pełnią rolę mediatorów lub arbitrażystów w sporach nieruchomościowych. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie pomóc stronom w rozstrzyganiu sporów, proponując rozwiązania, które uwzględniają interesy obu stron.
 • Badania rynku nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi często przeprowadzają badania rynku nieruchomości, które mają na celu analizę trendów, prognozowanie zmian i dostarczanie informacji na temat stanu rynku nieruchomości. Takie badania są przydatne dla inwestorów, deweloperów i innych podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości.
 • Audyt nieruchomościowy. Rzeczoznawcy majątkowi wykonują również audyt nieruchomościowy, który ma na celu ocenę stanu nieruchomości pod względem technicznym, prawnym i ekonomicznym. Dzięki temu audytowi właściciele nieruchomości mogą uzyskać szczegółową analizę i zalecenia dotyczące optymalizacji zarządzania nieruchomościami.

Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesach prawnych i finansowych

Biegły sądowy

Rzeczoznawca majątkowy pełni ważną rolę w postępowaniach sądowych, gdzie jest często powoływany jako biegły sądowy. Jego zadaniem jest dostarczenie niezależnej i rzetelnej opinii eksperta w sprawach związanych z majątkiem.

 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniach sądowych. Rzeczoznawca majątkowy zostaje powołany przez sąd w celu zbadania konkretnych aspektów majątkowych danej sprawy. Jego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, oceny i wyceny nieruchomości, przedsiębiorstw, aktywów finansowych lub innych elementów majątkowych mających znaczenie dla postępowania sądowego. Na podstawie zebranych danych rzeczoznawca przygotowuje raport, który stanowi podstawę dla sądu do podjęcia decyzji.
 • Wymagania dotyczące wiedzy z zakresu prawa procesowego i procedury sądowej. Rzeczoznawca majątkowy powoływany jako biegły sądowy musi posiadać wiedzę z zakresu prawa procesowego i procedury sądowej. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna, aby prawidłowo funkcjonować w ramach postępowania sądowego i dostarczyć rzetelne i zgodne z przepisami opinie eksperta. Ponadto, rzeczoznawca musi być w stanie skutecznie przedstawić swoje ustalenia i wnioski przed sądem, dlatego umiejętność jasnego i zrozumiałego wyrażania się jest kluczowa.

Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesach arbitrażowych i mediacji

Rzeczoznawca majątkowy pełni również istotną rolę w procesach arbitrażowych i mediacji, gdzie jego wiedza i doświadczenie są wykorzystywane do rozstrzygania sporów majątkowych.

 • Rola rzeczoznawcy majątkowego jako mediatora w sporach nieruchomościowych. Rzeczoznawca majątkowy może pełnić rolę mediatora w sporach nieruchomościowych, gdzie jego zadaniem jest pomóc stronom osiągnąć porozumienie w kwestiach majątkowych. Jako mediator, rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności negocjacyjne, aby pomóc w znalezieniu rozwiązania, które zadowoli obie strony sporu.
 • Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego w rozstrzyganiu sporów. W procesach arbitrażowych, rzeczoznawca majątkowy może zostać powołany jako niezależny ekspert mający za zadanie dostarczyć obiektywną i rzetelną opinię w kwestii majątkowej, która będzie stanowiła podstawę dla rozstrzygnięcia sporu. Jego rola polega na przeprowadzeniu analizy, oceny i wyceny majątku oraz przedstawieniu swoich ustaleń przed arbitrażem. Jego opinia ma duże znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, dlatego rzeczoznawca musi działać zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i być niezależny od stron sporu.

Wpływ rzeczoznawcy majątkowego na procesy inwestycyjne i kredytowe

Rzeczoznawca majątkowy ma istotny wpływ na procesy inwestycyjne i kredytowe, gdzie jego wiedza i ekspertyza są wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji i udzielania kredytów hipotecznych.

 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie inwestycyjnym. Rzeczoznawca majątkowy może pełnić rolę doradcy inwestycyjnego, gdzie jego zadaniem jest ocena i analiza potencjalnych inwestycji majątkowych. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, rzeczoznawca ocenia atrakcyjność inwestycji, analizuje ryzyka i możliwości zwrotu z inwestycji oraz wspomaga podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
 • Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Przy udzielaniu kredytów hipotecznych, rzeczoznawca majątkowy odgrywa ważną rolę w procesie oceny wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Jego zadaniem jest przeprowadzenie profesjonalnej wyceny nieruchomości, uwzględniającej jej stan, lokalizację, potencjał rynkowy i inne czynniki mające wpływ na jej wartość. Na podstawie opinii rzeczoznawcy, bank podejmuje decyzję dotyczącą udzielenia kredytu i ustala jego wysokość.

Certyfikaty i stowarzyszenia

Zawód jakim jest rzeczoznawca majątkowy wymaga stałego doskonalenia kwalifikacji w celu pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności. To z kolei pozwala mu na zwiększanie jakości świadczonych usług, ale także poszerzenie ich zakresu.

Posiadając minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe może starać się o tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer). Jego okres ważności upływa po 5 latach, jednak istnieje możliwość przedłużenia świadectwa.

Kolejnym tytułem o jaki może ubiegać się rzeczoznawca majątkowy jest MRI-CS (Member of RICS). Przynależność do RICS (The Royal Institution of Charted Surveyors) gwarantuje potwierdzenie kompetencji i kwalifikacji w przeważającej części krajów na świecie. Jest to tytuł międzynarodowy[9].

Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego dla różnych grup i instytucji

 • Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego dla właścicieli nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi odgrywają kluczową rolę dla właścicieli nieruchomości, ponieważ są w stanie dostarczyć im rzetelne i niezależne informacje na temat wartości ich nieruchomości. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, rzeczoznawcy majątkowi mogą oszacować wartość nieruchomości na podstawie różnych czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny czy trendy rynkowe. To pozwala właścicielom nieruchomości na podejmowanie informowanych decyzji, na przykład w przypadku sprzedaży, wynajmu lub inwestycji w nieruchomość.
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie inwestycyjnym. Rzeczoznawcy majątkowi pełnią również istotną rolę w procesie inwestycyjnym. Przed przystąpieniem do inwestycji, inwestorzy często korzystają z usług rzeczoznawców majątkowych, aby ocenić potencjalną wartość i opłacalność inwestycji. Rzeczoznawcy majątkowi przeprowadzają szczegółową analizę nieruchomości, biorąc pod uwagę czynniki takie jak perspektywy wzrostu, ryzyka inwestycyjnego czy możliwości rozwoju. Ich ekspertyza pomaga inwestorom podejmować decyzje oparte na solidnych podstawach, minimalizując ryzyko i zwiększając szanse na osiągnięcie sukcesu inwestycyjnego.
 • Wpływ rzeczoznawcy majątkowego na decyzje kredytowe instytucji finansowych. Rzeczoznawcy majątkowi mają również istotny wpływ na decyzje kredytowe podejmowane przez instytucje finansowe. Przed udzieleniem kredytu hipotecznego lub innego rodzaju finansowania zabezpieczonego nieruchomością, instytucje finansowe zwykle wymagają rzetelnej wyceny nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi dostarczają niezależne ekspertyzy dotyczące wartości nieruchomości, które są podstawą dla decyzji kredytowych. Ich profesjonalne oceny wpływają na poziom ryzyka dla instytucji finansowych, pomagając im podejmować dobrze przemyślane decyzje dotyczące udzielania kredytów.
 • Znaczenie współpracy rzeczoznawcy majątkowego z innymi specjalistami. Współpraca rzeczoznawcy majątkowego z prawnikami, architektami i deweloperami jest niezwykle istotna w procesie planowania i realizacji projektów związanych z nieruchomościami. Rzeczoznawcy majątkowi przyczyniają się do procesu projektowania i budowy, dostarczając niezbędne informacje dotyczące wartości nieruchomości, możliwości zagospodarowania terenu czy analizy rynku. Ich wiedza i doświadczenie są nieocenione dla prawników, architektów i deweloperów, umożliwiając im podejmowanie informowanych decyzji i skuteczne realizowanie projektów.
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesach sądowych i administracyjnych. Rzeczoznawcy majątkowi odgrywają również ważną rolę w procesach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Ich wiedza i ekspertyza są często wykorzystywane do oceny wartości nieruchomości w przypadku sporów sądowych, podziału majątku czy procesów odszkodowawczych. Rzeczoznawcy majątkowi dostarczają niezależne opinie, które są brane pod uwagę przez sądy i instytucje administracyjne w procesie podejmowania decyzji.
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesach rozwodowych i dziedziczeniu. Rzeczoznawcy majątkowi odgrywają istotną rolę dla osób fizycznych w procesach rozwodowych i dziedziczeniu. W przypadku rozwodów, wartość nieruchomości często jest przedmiotem sporów dotyczących podziału majątku. Rzeczoznawcy majątkowi mogą przeprowadzić niezależną wycenę nieruchomości, która stanowi podstawę do ustalenia podziału majątku. W przypadku dziedziczenia, rzeczoznawcy majątkowi mogą pomóc w oszacowaniu wartości nieruchomości, co jest istotne przy podziale spadku między spadkobierców.
 • Znaczenie rzeczoznawcy majątkowego dla osób fizycznych poszkodowanych w wyniku szkód w nieruchomościach. Rzeczoznawcy majątkowi odgrywają także ważną rolę dla osób fizycznych poszkodowanych w wyniku szkód w nieruchomościach. W przypadku takich sytuacji, rzeczoznawcy majątkowi mogą dokonać wyceny strat i oszacować wartość naprawy lub odszkodowania. Ich niezależne opinie stanowią podstawę dla ubezpieczycieli czy sądów do określenia należnego odszkodowania w przypadku szkód materialnych.


Rzeczoznawca majątkowyartykuły polecane
Biegły rewidentZarządca nieruchomościRzeczoznawcaBrokerAgent ubezpieczeniowyDoradcaRadca prawnyDoradca podatkowyWindykator

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Sitek M., Tomski P. (2011), s.10
 2. Chojnowski K. i in (2013), s.6
 3. Sitek M., Tomski P. (2011), s.11
 4. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997, s.113
 5. Uhruska M. (2009), s.34
 6. Ziółkowska B. (2012), s.175
 7. Chojnowski K. i in (2013), s.7
 8. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1997, s.114-115
 9. Chojnowski K. i in (2013), s.8

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Monika Ryrych