Agent ubezpieczeniowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa [1] agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia, tzn. sprzedaży produktów jednego bądź wielu zakładów lub agencji ubezpieczeniowej. Sprzedaż może dotyczyć wielu produktów, takich jak:

TL;DR

Agent ubezpieczeniowy to osoba lub podmiot gospodarczy upoważniony do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Agent musi budować zaufanie u klientów, znać przepisy i oferty innych towarzystw ubezpieczeniowych, regularnie się dokształcać i być na bieżąco z zmianami na rynku. Aby zostać agentem, kandydat musi spełniać szereg formalnych wymagań, takich jak pełna zdolność do czynności prawnych, brak skazania za określone przestępstwa, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia i zdanego egzaminu po szkoleniu prowadzonym przez zakład ubezpieczeń. Agent powinien cechować się m.in. komunikatywnością, umiejętnością nawiązywania kontaktów, odpornością psychiczną, cierpliwością i samodzielnością. Istotne są też umiejętności związane z prowadzeniem formalnych i merytorycznych czynności związanych z prowadzeniem działalności agencyjnej.

Charakterystyka

Aby doszło do podpisania umowy, agent musi postarać się dotrzeć do klienta i w sposób odpowiedni stworzyć reklamę, która będzie odpowiednio dostosowana do klient w taki sposób aby odczuł on, że jest ona idealnie dopasowana do jego potrzeb, oczekiwań i w odpowiedni sposób zabezpiecza go przed ewentualnym ryzykiem. W sytuacji rozmowy z klientem agent ubezpieczeniowy ma za zadanie wzbudzić jak największe zaufanie, sympatię ale także wykazać się profesjonalizmem i rzetelnym podejściem do tematu, ma wtedy niejako gwarancję dłuższej współpracy, jednocześnie umowy, które wcześniej zawarł będą miały szansę być odnowione albo renegocjowane w momencie kiedy termin określony w umowie wygaśnie. W momencie kiedy agent ubezpieczeniowy wzbudza maksymalne zaufanie wśród swoich dotychczasowych klientów i obsługuje ich w sposób profesjonalny i rzetelny ma bowiem szansę na zdobycie kolejnych kontaktów do nowych potencjalnych klientów. Obecni klienci polecają swojego agenta ubezpieczeniowego rodzinie bądź znajomym, istnieje również szansa, że wśród znajomych czy rodziny potencjalny klient jest przedsiębiorcą i agent wówczas ma możliwość otrzymania szansy na zrobienie szeregu dobrych umów ubezpieczeniowych.

Agent ubezpieczeniowy bezpośrednio podlega jednemu ubezpieczycielowi (jednej firmie) natomiast jego obowiązkiem jest znajomość (doskonała) wszystkich przepisów oraz całej gamy ofert innych towarzystw ubezpieczeniowych by w razie pytań być przygotowywanym na każdą ewentualność. Pracownik agencji ubezpieczeniowej ma obowiązek szczegółowego poinformowania klienta o wszystkich zasadach dotyczących zawieranego ubezpieczenia czy odszkodowania w razie wypadku. Na rynku ubezpieczeniowym panuje ogromna konkurencja, dlatego praca jako agent nie należy do najłatwiejszych. Praca ta wymaga ciągłego bycia na bieżąco ze zmianami rynkowymi, aktualizacjami, które pojawiają się na rynku. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu agent może w ten sposób reagować na aktualne potrzeby klientów i reklamować się w taki sposób aby otrzymali oni jak najbardziej aktualną a zarazem najlepszą pod względem ich potrzeb ofertę. Agent ubezpieczeniowy musi na bieżąco odbywać szkolenia, dokształcać się w zakresie nowych przepisów a także ofert związanych z ubezpieczeniami.

Wymagania

Przepisy art. 9 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym[3] stawiają przed kandydatem na agenta wiele wymagań formalnych. Osoba starająca się o wykonywanie czynności agenta:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko: zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe,
 • daje rękojmię należytego wykonania czynności agencyjnych, (nawiązuje do wymagania "dobrej reputacji" przewidzianego w prawie unijnym)
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie
 • odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem,
 • zawarła obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pośrednictwa (dotyczy multiagentów).

Istotną kwestią w przypadku agenta jest to, że działa on jako reprezentant ubezpieczyciela. Związany jest on z zakładem ubezpieczeń umową agencyjną, zawieraną zazwyczaj na czas nieokreślony. Także występuje on jako pełnomocnik w zakresie zawierania umów ubezpieczenia, a podstawą tego jest zawarta umowa agencyjna. Obecny stan prawny nie zabrania agentom pozostawania w stosunkach agencyjnych z kilkoma zakładami ubezpieczeń. Mamy wtedy do czynienia z multiagentami.

Specyfikacja zawodu agenta ubezpieczeniowego wiąże się z najważniejszymi cechami jakie należy posiadać w pracy z ludźmi. Są to przede wszystkim:

 • komunikatywność
 • łatwe nawiązywanie kontaktów
 • wzbudzanie zaufania
 • odporność psychiczna
 • łatwość wypowiadania się
 • umiejętność przekonywania
 • cierpliwość
 • samodzielność w działaniu
 • niezależność
 • spostrzegawczość
 • dobra pamięć
 • uzdolnienia rachunkowe
 • dobry wzrok i słuch [4]

Czynności==Z treści art. 13 ustawy wynika, że agent ubezpieczeniowy, działający jako pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności podzielone na dwie grupy[5]===Formalne=

 • okazywanie klientowi dokumentu pełnomocnictwa przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej oraz na każde żądanie,
 • zwrócenie zakładowi ubezpieczeń dokumentu pełnomocnictwa oraz wszystkie wydane mu druki, materiały i inne dokumenty oraz rozliczenie się z zainkasowanych składek, jeżeli pełnomocnictwo agenta wygasło lub zostało cofnięte,
 • powiadomienie klienta, czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń i na żądanie klienta poinformować go o nazwach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną

Merytoryczne

 • zachowywanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskiwanych w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, dotyczących zakładów ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych.


Agent ubezpieczeniowyartykuły polecane
BrokerBroker ubezpieczeniowyNotariuszMaklerLikwidacja szkódRadca prawnyAgent nieruchomościWykonawcaAgencja ubezpieczeniowa

Przypisy

 1. Witkowska J. 2008, s. 5
 2. Dąbrowska A. 2013, s. 67
 3. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym 2003, s. 115
 4. Przybytniowski J. 2009, s. 13
 5. Podstawy ubezpieczeń 2000, s. 36-37

Bibliografia


Autor: Kamil Sordyl, Ewelina Borsa