Pilot wycieczek

Z Encyklopedia Zarządzania
Pilot wycieczek
Polecane artykuły


Pilot wycieczek to osoba wyznaczona przez organizatora turystyki do sprawowania opieki nad grupą turystów.

Art. 20 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych określa, że pilotem wycieczek jest taka osoba, do której zadań "należy sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług, a także reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy”. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. nr 133, poz. 884, art. 20, pkt.2, s. 4174-4175)

Kto może zostać pilotem wycieczek

Według Art. 22 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych pilotem wycieczek może zostać osobą spełniająca następujące wymagania:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Ukończyła szkołę średnią
 3. Posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
 4. Nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne, związane z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
 5. Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin na pilota wycieczek. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz. U. nr 133, poz. 884, art. 22, s. 4175)

Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2014 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U. 2013 poz. 829, punkt 3 i 5 przestał być obowiązujący. Obecnie pilotem wycieczek może zostać osoba bez ukończonego kursu. (R. Szafranowicz- Małozięć 2015, s. 24)

Cechy dobrego pilota wycieczek

Zygmunt Kruczek na pożądane cechy prowadzącego (pilota, przewodnika) wskazuje, że pilot powinien:

 • " być pogodnym, aby swoim przykładem wprowadzić uczestników wycieczki w dobry nastrój,
 • być sympatycznym, grzecznym, troskliwym, cierpliwym, wyrozumiałym, po prostu zwyczajnie lubić ludzi i przebywanie z nimi,
 • być inteligentnym, z szerokim horyzontem intelektualnym, z usystematyzowaną wiedzą profesjonalną,
 • być punktualnym, uprzejmym i kulturalnym,
 • chętnie udzielać odpowiedzi na pytania turystów,
 • przeznaczyć wystarczającą ilość czasu na odpoczynek i nie przemęczać turystów ani zbyt dużym wysiłkiem fizycznym, ani też nudziarstwem pseudonaukowych wypowiedzi,
 • mówić żywo, obrazowo, głośno i wyraźnie, poprawną polszczyzną lub w innym języku,
 • być elastycznym, umieć zmieniać program, o ile zajdzie taka potrzeba,
 • potrafić przekazać swój entuzjazm do krajobrazu, przyrody i zabytków,
 • posiadać umiejętność przystosowania się do poziomu prowadzonej grupy." (Z.Kruczek i in. 2009, s. 169)

Prawa i obowiązki Pilota wycieczek

Zygmunt Kruczek podstawowych praw pilota wycieczek zalicza:

 • "Prawo do używania legitymacji pilota i identyfikatora oraz ochrony prawnej jego uprawnień zawodowych,
 • prawo do reprezentowania organizatora turystyki w zakresie niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej,
 • prawo do wynagrodzenia,
 • prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami,
 • prawo do korzystania ze świadczeń na równi z uczestnikami imprezy turystycznej.” (Z.Kruczek i in. 2009, s. 107-113)

Jako obowiązki pilota najczęściej wyróżnia się:

 • opiekę nad uczestnikami imprezy turystycznej,
 • czuwanie nad poprawną realizacja usług zawartych w programie imprezy,
 • przyjmowanie reklamacji dotyczących danego świadczenia od uczestników imprezy,
 • pełnienie roli tłumacza,
 • udzielanie informacji krajoznawczych (Z.Kruczek i in. 2009, s. 113-119)

Bibliografia

Autor: Joanna Fortuna