Cechy pilota wycieczek

Z Encyklopedia Zarządzania
Cechy pilota wycieczek
Polecane artykuły


Pilot wycieczek: (wg. Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) jest to osoba, która towarzyszy przydzielonej przez organizatora imprezy turystycznej grupie turystów. Sprawuje nad nimi opiekę oraz dba o ich bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu. Pilnuje również, aby w należyty sposób wykonywano na ich rzecz usługi w miejscu recepcji oraz przekazuje informacje dotyczące odwiedzanego regionu i jego atrakcji.

Różnica pomiędzy pilotem, a przewodnikiem

Od przewodnika turystycznego wyróżnia go fakt, że przebywa z daną grupą od początku aż do końca wyjazdu, podczas gdy, przewodnik przypisany jest do konkretnego miejsca lub atrakcji, na temat którego posiada szeroką wiedzę, i zajmuje się odwiedzającymi jedynie w trakcie zwiedzania przez nich tego miejsca.

Wymagania niezbędne do wykonywania pracy pilota wycieczek

Pilot wycieczek do końca 2013 r. należał do grupy zawodów regulowanych, a jego wykonywanie możliwe było dopiero po otrzymaniu legitymacji i identyfikatora pilota wycieczek. W tym celu kandydat musiał przejść odpowiedni kurs, a następnie zdać egzamin.

Po wejściu w życie deregulacji (1 stycznia 2014 r.) pilotem może zostać każdy, kto spełnia poniższe wymagania:

 • musi być pełnoletni,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • nie był karany za przestępstwo spowodowane umyślnie bądź mające związek z wykonywaniem zawodu przewodnika lub pilota.

Język obcy - wymogi

W przypadku wyjazdów zagranicznych lub grup obcojęzycznych, organizator turystyki ma obowiązek zapewnić klientom pilota, który zna język używany w miejscu recepcji.

W celu potwierdzenia znajomości języka obcego pilot musi posiadać dokument potwierdzający, np.:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku filologicznym,
 • świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły z wykładami prowadzonymi w języku obcym,
 • dokument potwierdzający znajomość języka na poziomie B2,
 • certyfikaty, np. FCE, TELC, CELI, itp.

Historia kształcenia pilotów

Początki pilotażu datuje się na koniec XIX wieku, kiedy to oprowadzający po górach górale pełnili zadania, które aktualnie uważa się za obowiązki pilota. W Polsce pierwsze formy szkolenia pilotów związane były z biurem Orbis, organizującym od 1923 do 1939 kursy kierowników wycieczek. Wraz ze zmianami politycznymi w roku 1956 rozpoczęto tworzenie systemu szkolenia pilotów wycieczek. Pierwszą konferencję skupiającą się na temacie roli oraz doskonalenia funkcji pilotów zorganizowana w roku 1957 i uznawane jest to za początek formalizacji zawodu. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych opracowana materiały służące do kształcenia oraz wyznaczono jednostki służące do kształcenia przyszłych pilotów wycieczek. Do głównych zaliczano Biuro Podróży “Orbis”, biura turystyki młodzieżowej oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W latach 80 znacznie zaostrzono wymagania stawiane kandydatom, a także wprowadzono egzaminy wstępne. Aktualnie, po wejściu deregulacji zawodu pilota w roku 2014 odbywanie kursów na przewodników jest dobrowolne. Istnieje wiele podmiotów oferujących takie usługi, są to zarówno kursy wielodniowe, jak i krótkie, odbywane stacjonarnie jak i przez Internet.

Cechy dobrego pilota

Pilot jest bardzo istotną częścią wycieczki, od jego przygotowania i usposobienia w dużej mierze zależy późniejsze zadowolenie turystów z wycieczki. Do cech pożądanych przy tym zawodzie zaliczyć możemy:

 • przyjazne usposobienie, aby wprowadzać uczestników w dobry nastrój,
 • umiejętność opowiadania w sposób ciekawy, aby zachęcić uczestników do zainteresowania się odwiedzanym miejscem,
 • zachowanie neutralności podczas opowiadania i interpretowania faktów historycznych,
 • donośny, wyraźny głos, poprawną dykcję oraz stosowanie poprawności językowej,
 • odpowiednia znajomość języków obcych, używanych w odwiedzanym miejscu,
 • posiadanie szerokiego zakresu wiedzy, aby móc zadowalająco odpowiedzieć na pytania uczestników dotyczące nie tylko zwiedzanych atrakcji,
 • umiejętność pracy w stresie i bycia elastycznym w razie potrzeby zmiany planów,
 • cierpliwość i wyrozumiałość, pilot powinien w sposób uprzejmy i kulturalny radzić sobie z powstałymi konfliktami,
 • umiejętność dostosowania tempa zwiedzania odpowiednio do każdej grupy.

Etyka pracy pilota

Do zadań pilota zaliczyć można trzy rodzaje obowiązków, obywatelskie, handlowe oraz opiekuńcze. Rolą pilota jest zarówno zadbanie o to aby:

 • uczestnicy przestrzegali przepisów oraz norm etycznych i moralnych w danym kraju
 • wykreować jak najbardziej pozytywny wizerunek biura podróży i wypełniać postawione zadania,
 • zadbać o bezpieczeństwo, komfort oraz zadowolenie uczestników wycieczki.

Zatem pilot wycieczek stawiany jest w trudniej sytuacji, gdzie występuje tak zwana potrójna zależność. Musi on jednocześnie dostosować się do wymagań biura, klienta oraz prawa, które często są sprzeczne i sprawiają, że może on przekroczyć normy moralne, etyczne lub prawne. Oznacza to, że pilot sam musi zadecydować gdzie są jego granice oraz w jaki sposób zareagować na daną sytuację.

Bibliografia

 • Szafranowicz-Małozięć R., Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Wydawnictwo Kadry Turystyki sp. z o.o., Warszawa, 2015, s. 19-23.
 • Kruczek Z., Kompendium pilota wycieczek, Proksenia, Kraków 2009, s. 169.
 • Kruczek Z., Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków 2011, s. 69.
 • Kruczek Z., Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 35-49.
 • Ryszkowski W., Ryszkowska E., Kozłowska D., W poszukiwaniu metodyk badań nad kompetencjami pilotów, [w:] Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków, 2005, s. 95-102.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884)

Autor: Anna Juszczyk, Magdalena Lubaszka