Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Z Encyklopedia Zarządzania

"Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. PTE posiada osobowość prawną. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym" (PTE, 2020).

PTE bierze czynny udział w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ekonomistów (The International Economic Association). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego (A. Pollok, 2006).

TL;DR

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) to niezależne stowarzyszenie ekonomistów, które działa na rzecz poszerzania wiedzy ekonomicznej w Polsce. PTE organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, wydaje publikacje naukowe i doradza w sprawach ekonomicznych. Stowarzyszenie posiada władze, do których należy Zarząd Krajowy i Rada Naukowa. PTE ma również Biuletyn oraz organizuje coroczny Kongres. Podobne stowarzyszenia istnieją w innych dziedzinach zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Cele PTE

Stowarzyszenie ze swoje cele objęło (Statut PTE, 2018):

 • poszerzanie i udostępnianie wiedzy oraz informacji na temat ekonomii w Polsce,
 • podwyższanie kwalifikacji ekonomistów,
 • działania mające budować opinie,
 • scalenie kręgów ekonomistów.

Przedstawione cele są realizowane dzięki (Statut PTE, 2018):

 • aktywnym uczestnictwie w przebiegu stałego reformowania gospodarki,
 • doroczny organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • drukowi i szerzeniu publikacji oraz magazynów naukowych,
 • prowadzeniu badań oraz sporządzanie ekspertyz ekonomicznych,
 • doradztwu oraz przekazywaniu informacji z sfery ekonomii dla różnorakich podmiotów,

Władze i członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Do władz stowarzyszenia należą (PTE, 2020):

Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne i prawne. Członków Towarzystwa można podzielić na (A. Pollok, 2006):

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych,
 • członków wspierających.

Jak podaje A. Pollok obecnie stowarzyszenie liczy 2821 członków zwyczajnych oraz honorowych a także 59 członków wspierających. W kartach historii jako prezesi stowarzyszenia zapisali się m.in.: Edward Lipiński, Oskar Lange, Zdzisław Sadowski. Aktualnie to stanowisko od 2005 roku zajmuje Elżbieta Mączyńska (A. Pollok, 2011).

Historia PTE

Jak podaje J. Orłowska pierwsze wzmianki na temat stowarzyszeń naukowych pojawiają się w dokumentach, materiałach z XV wieku. PTE jest częścią ruchu naukowego, który został zapoczątkowany w Polsce w tamtych czasach. Głównymi siedzibami życia kulturalnego i ekonomicznego w porozbiorowej Polsce były przede wszystkim Warszawa, a także Kraków, Puławy i Wilno (J. Orłowska, 1985).

Aktualnie przedstawiane są trzy źródła historyczne czołowego ruchu zawodowego ekonomistów w Polsce (PTE, 2020):

 1. Naukowe, które odnoszą się do reformy systemu walutowego oraz ekonomicznych prac Mikołaja Kopernika.
 2. Gospodarcze, odnoszące się do aktualnych postaci organizacji aktywności zawodowej oraz gospodarczej.
 3. Kongresowe, które odwołuje się do pierwszego zjazdu ekonomistów polskich podczas zaborów w 1887r.

Biuletyn PTE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego regularnie wydaje periodyki i czasopisma. Głównym wydawanym przez nie pismem jest Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które jest poświęcany tematyce teorii i środków gospodarowania oraz działalności gospodarki. Periodyk kierowany jest do osób o zainteresowaniach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczegm (PTE, 2020).

Kongres PTE

Kongres PTE organizowany jest od 1887 roku. Na konwencjach podejmowane są tematy ekonomiczne oraz gospodarcze. Spotkania organizowane są taki sposób aby możliwość uczestnictwa miała jak największa grupa specjalistów oraz aby mogli oni przedstawić swoje poglądy i dyskutować na tematy ekonomiczne. Kraków jest miastem, w którym po raz pierwszy odbyło się spotkanie wzięło w nim udział kilkaset ekonomistów oraz prawników polskich.

Stowarzyszenia podobne w Polsce i na świecie

Instytucje i stowarzyszenia, które funkcjonują opierając na zasadach podobnych do PTE, zrzeszają one specjalistów w danych dziedzinach.

W Polsce:

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (od 1981r.)
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (od 1919r.)
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 1922r.)
 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne (od 1971r.)
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne (od 1908r.)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1886r.)

Na świecie:

 • The Royal Society of London (od 1660r.) - Królewskie Towarzystwo w Londynie
 • Dansk Selskab for Rumfartsforskning (od 1949r.) - Duńskie Towarzystwo Astronautyczne
 • Deutsche Physikalische Gesellschaft (od 1845r.) - Niemieckie Towarzystwo Fizyczne
 • La Société Française de Parasitologie (od 1962r.) - Francuskie Towarzystwo Parazytologiczne
 • Nordic Microscopy Society (od 1948r.) - Nordyckie Towarzystwo mikroskopii
 • The Pacific Science Association (od 1994r.) - Towarzystwo Nauk Biomolekularnych


Polskie Towarzystwo Ekonomiczneartykuły polecane
Izba rzemieślniczaStowarzyszenie KsięgowychFederacja konsumentówPolskie Towarzystwo TowaroznawczeThink-tankKsięgowyGłówny Urząd StatystycznyGeneza controllinguKonfederacja LewiatanTowary drogeryjne

Bibliografia

 • Orłowska J. (1985), Zarys historii Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, PTE
 • Owsiak S. (2019), Przebieg XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 3
 • Pollok A. (2006), Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Nr 4
 • Pollok A. (2011), Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939), Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 9
 • PTE (2020), Biuletyn PTE (2016-2020), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Strona internetowa: Statut PTE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne


Autor: Daniel Kusak