Federacja konsumentów

Z Encyklopedia Zarządzania

Federacja Konsumentów jest pozarządową organizacją, która zajmuje się szeroko rozumianą ochroną konsumenta. Obejmuje ona swoim zasięgiem całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[1]

Istota organizacji

Federacja Konsumentów jest niezależną organizacją pozarządową, głównym powodem jej istnienia jest ochrona indywidualnych interesów konsumentów[2].System ochronny ma zapewnić dostęp do towarów oraz usług, których cena i jakość są w stosunku do siebie adekwatne, a także ma chronić konsumenta przed produktami niebezpiecznymi dla jego zdrowia[3]Swoje cele i zdania realizuje dzięki pięćdziesięciu klubom terenowym[4]

Historia

Troska o dobro konsumenta nie jest wbrew pozorom nowym zjawiskiem. Początki dynamicznego rozwoju ochrony konsumenckiej sięgają już drugiej połowy XIX wieku, kiedy nastąpiły procesy uprzemysłowienia. W tamtym momencie zostały podjęte pierwsze działania mające zabezpieczyć interesy konsumentów. Duży wpływ w walce o prawa konsumentów miała presja społeczna. Pierwsza w świecie organizacja konsumencka - Liga Konsumentów powstała w Nowym Jorku w 1981 roku[5] Ochrona konsumentów w naszej części Europy ma stosunkowo krótką historię, która rozpoczęła się założeniem Federacji Konsumentów. Powstała 7 lipca 1981 roku. Była to pierwsza, a także przez długi okres czasu jedyna organizacja konsumencka w Europie Centralnej i Wschodniej.Zasady, którymi kierowała się organizacja od pierwszych dni swojej działalności były tożsame z innymi organizacjami działającymi w krajach gospodarki rynkowej. Dowodzą tego zasady określone w statucie uchwalonym w listopadzie 1981, mówiące że celem organizacji jest:[6]

 1. "Tworzenie społecznego systemu ochrony interesów konsumentów, niezależnie od przedmiotu i formy ich zaspokajania.
 2. Wzmocnienie skuteczności przyznanej konsumentom ochrony prawnej.
 3. Kształtowanie racjonalnych wzorców konsumpcji".[7]

Po sześciu latach czyli w 1987 roku Federacja Konsumentów została członkiem-korespondentem CI, wtedy znanego pod nazwą IOCU (Międzynarodowa Organizacja Związków Konsumenckich), członkiem rzeczywistym była już w 1989 roku. Od 1991 była członkiem Rady CI, pełniła tę funkcję przez dwie kolejne kadencje[8]

Działanie Federacji Konsumentów

Organizacja realizuje swoje cele poprzez taką aktywność jak:

 • Zapobieganie naruszeniu praw i interesów konsumenta.Jest to realizowane poprzez prowadzenie pośrednictwa prawnego na rzecz indywidualnej ochrony konsumentów, a także podejmowanie czynności w ramach ochrony prawnej konsumentów[9]Jeżeli interes konsumentów zostanie naruszony Federacja konsumentów ma zadanie podjąć mediacje z przedsiębiorcami, aby móc rozwiązać powstały problem.W sytuacji gdy ta metoda zawodzi zostaje wszczynane postępowanie przed sądem polubownym lub sądem powszechnym[10]
 • Zapewnienie jak najszerszego dostępu zainteresowanych do rzetelnej i sprawdzonej informacji dotyczącej towarów, usług, a także edukacji konsumenckiej. Realizowanie tego postanowienia jest możliwe dzięki licznym publikacjom, które są opracowywane przez Federację Konsumentów.Są one publikowane przez własne wydawnictwa organizacji, ale oprócz tego w ich rozpowszechnianiu są wykorzystywane inne środki masowego przekazu. Prace te dotyczą "ochrony i zagwarantowania praw i interesów konsumentów, funkcjonowania rynku w kontaktach z jego uczestnikami"[11] Szerzy także wiedzę towaroznawczą pośród konsumentów, pomaga również innym organizacjom, instytucjom prowadzić edukację osób uczestniczących w rynku.Innym przykładem działalności informacyjno-edukacyjnej jest stworzenie w 1995 tak zwanej Infoteki czyli systemu samoinformacji konsumenta.Ma on pomóc kupującemu podjąć odpowiednią decyzję.[12]
 • Prowadzenie badań nad zmianami zachodzącymi na rynku i ich oddziaływaniem na konsumentów.
 • Współpracowanie z innymi organizacjami w celu uzyskania od nich pomocy lub wymienienia doświadczeń.[13]

Istotne prawa konsumentów

Prawa konsumentów odgrywają kluczową rolę w ochronie i zapewnieniu uczciwego obrotu handlowego. Ustanowienie odpowiednich praw i przepisów ma na celu zabezpieczenie interesów konsumentów, którzy często są słabszą stroną w relacji handlowej. W Polsce, prawa konsumentów są regulowane przez różne ustawy i akty prawne, takie jak Kodeks cywilny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, czy Ustawa o prawach konsumenta.

Podstawowe prawa konsumentów obejmują:

 • Prawo do jakości i bezpieczeństwa produktów - konsument ma prawo otrzymać produkt spełniający określone standardy jakości i bezpieczeństwa. Jeśli produkt jest wadliwy lub niebezpieczny, konsument ma prawo do jego naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.
 • Prawo do informacji - konsument ma prawo otrzymać jasne, zrozumiałe i prawdziwe informacje na temat produktu lub usługi przed dokonaniem zakupu. To prawo obejmuje również prawo do otrzymania informacji na temat gwarancji, praw do reklamacji oraz instrukcji dotyczących użytkowania produktu.
 • Prawo do wyboru - konsument ma prawo do swobodnego wyboru spośród różnych produktów i usług oferowanych na rynku. Producent lub sprzedawca nie może narzucać konsumentowi określonego produktu lub usługi.
 • Prawo do reklamacji - konsument ma prawo do reklamacji w przypadku wadliwego produktu lub usługi. Sprzedawca lub producent ma obowiązek usunąć wady lub zwrócić pieniądze konsumentowi.
 • Prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami - konsument ma prawo do ochrony przed praktykami sprzedażowymi, które są wprowadzające w błąd, agresywne lub nieuczciwe. To prawo obejmuje zakaz stosowania nieuczciwych klauzul umownych, agresywnych praktyk sprzedażowych oraz reklam wprowadzających w błąd.

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony interesów konsumentów

W dobie globalizacji rynków, współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony interesów konsumentów staje się coraz ważniejsza. Federacja Konsumentów powinna angażować się w dialog i współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi odpowiedzialnymi za ochronę praw konsumentów.

Współpraca międzynarodowa może obejmować wymianę informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, a także wspólne działania mające na celu wpływanie na polityki i regulacje dotyczące ochrony konsumentów. Wspólna reprezentacja interesów konsumentów na arenie międzynarodowej może przynieść korzyści w postaci poprawy jakości towarów i usług, eliminacji nieuczciwych praktyk oraz zwiększenia dostępności dla konsumentów.

Wnioski z badań rynku, współpraca z innymi podmiotami oraz współpraca międzynarodowa są niezbędne dla Federacji Konsumentów w celu skutecznego zapewnienia konsumentom dostępu do towarów i usług o odpowiedniej cenie i jakości. Poprzez działania oparte na rzetelnej informacji, analizie preferencji konsumentów oraz współpracy z producentami, dostawcami i instytucjami regulacyjnymi, Federacja Konsumentów może działać na rzecz poprawy jakości życia konsumentów i ochrony ich interesów.

Wpływ na politykę publiczną i regulacje prawne

Kampanie społeczne i lobbingowe Federacji Konsumentów

Federacja Konsumentów odgrywa istotną rolę w wpływaniu na politykę publiczną i regulacje prawne dotyczące ochrony konsumentów. Jednym z narzędzi, którym posługuje się Federacja, są kampanie społeczne. Poprzez organizowanie akcji informacyjnych, demonstracji i innych form protestu, Federacja dąży do podniesienia świadomości społecznej na temat ważnych zagadnień dotyczących konsumentów.

Kampanie społeczne Federacji Konsumentów mają na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na problemy, z jakimi borykają się konsumenci. Przykładem takiej kampanii może być np. walka z nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi, promowanie odpowiedzialnego spożywania czy edukacja konsumencka.

Ważnym elementem wpływu Federacji Konsumentów na politykę publiczną jest również lobbing. Organizacja ta prowadzi aktywne działania mające na celu przekonanie polityków do podjęcia działań na rzecz ochrony konsumentów. Federacja regularnie spotyka się z przedstawicielami władzy, udziela wywiadów prasowym, a także angażuje się w prace nad projektami ustaw.

Działania lobbingowe Federacji Konsumentów są ukierunkowane na informowanie decydentów o istotnych problemach konsumentów oraz proponowanie rozwiązań, które mogą poprawić ich sytuację. Dzięki temu organizacja ta ma realny wpływ na kształtowanie polityki publicznej i podejmowanie decyzji dotyczących ochrony konsumentów.

Rola organizacji w tworzeniu nowych regulacji prawnych w celu ochrony interesów konsumentów

Federacja Konsumentów odgrywa również istotną rolę w tworzeniu nowych regulacji prawnych mających na celu ochronę interesów konsumentów. Organizacja ta aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, zgłaszając swoje propozycje i rekomendacje dotyczące zmian w przepisach prawnych.

Federacja współpracuje zarówno z władzami państwowymi, jak i organizacjami pozarządowymi, aby wprowadzać zmiany, które lepiej chronią konsumentów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, organizacja ta jest w stanie opracować konkretne propozycje zmian prawnych, które uwzględniają aktualne potrzeby i wyzwania, z jakimi borykają się konsumenci.

Wpływ Federacji Konsumentów na tworzenie nowych regulacji prawnych wynika również z jej roli jako przedstawiciela i rzecznika konsumentów. Organizacja ta reprezentuje interesy konsumentów w kontaktach z rządem, parlamentem i innymi instytucjami państwowymi. Dzięki temu ma możliwość bezpośredniego wpływania na proces tworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony konsumentów.

Przedstawicielstwo na forum Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki konsumenckiej

Federacja Konsumentów pełni również istotną rolę w reprezentowaniu interesów konsumentów na forum Unii Europejskiej. Organizacja ta bierze udział w pracach różnych instytucji i organów Unii Europejskiej, które zajmują się kształtowaniem polityki konsumenckiej na szczeblu europejskim.

Przedstawiciele Federacji Konsumentów uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach i negocjacjach dotyczących polityki konsumenckiej w ramach Unii Europejskiej. Mają możliwość wyrażania swoich stanowisk, przedstawiania argumentów i rekomendacji, które mają wpływ na podejmowane decyzje.

Wpływ Federacji Konsumentów na politykę konsumencką Unii Europejskiej wynika z jej wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony konsumentów na poziomie krajowym. Organizacja ta ma możliwość przekazywania informacji i rekomendacji dotyczących polityki konsumenckiej na szczeblu europejskim, co przyczynia się do poprawy ochrony konsumentów w całej Unii Europejskiej.

Przedstawicielstwo Federacji Konsumentów na forum Unii Europejskiej jest ważnym narzędziem wpływu na kształtowanie polityki konsumenckiej na poziomie międzynarodowym. Organizacja ta współpracuje także z innymi organizacjami konsumentów w Europie, co umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie wspólnych stanowisk i rekomendacji w zakresie ochrony konsumentów.


Federacja konsumentówartykuły polecane
Izba rzemieślniczaFriedrich HayekLudwig von MisesKartelKomunizmNieuczciwa konkurencjaPomoc prawnaGeneza normalizacji systemów jakościAstroturfing

Przypisy

 1. E. Kieżel i in. 2007, s. 95
 2. E. Kieżel i in. 2007, s. 95
 3. A. Malerewicz 2009, s. 362
 4. E. Kieżel i in. 2007, s. 95
 5. M. Niepokulczycka, 1999, s. 4
 6. M. Niepokulczycka 1999, s. 8
 7. M. Niepokulczycka 1999, s. 8
 8. M. Niepokulczycka 1999, s. 8-9
 9. A. Malerewicz 2009, s. 362
 10. E. Kieżel i in. 2007, s. 96
 11. A. Malerewicz 2009, s. 362
 12. A. Malerewicz 2009, s. 362
 13. E. Kieżel i in. 2007, s. 96

Bibliografia

 • Kieżel E. (red.) (2007), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, Difin, Warszawa
 • Malarewicz A. (2009), Konsument a reklama: Studium cywilnoprawne, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Niepokulczycka M. (1999), Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów: materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych, Federacja Konsumentów, Warszawa
 • Ozimek I. (2010), Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (4)
 • Penczar M. (2007), Ochrona konsumenta na integrującym się rynku bankowym w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt
 • Torbus A. (2009), Ochrona konsumenta jako strony zapisu na zagraniczny sąd polubowny, Arbitraż i Mediacja


Autor: Patrycja Oleś