Nieuczciwa konkurencja

Z Encyklopedia Zarządzania
Nieuczciwa konkurencja
Polecane artykuły


Nieuczciwa konkurencja - obszar prawa prywatnego mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców, aby nie był on mylony z innym przedsiębiorcą, a także konsumentów w sytuacjach dotyczących wprowadzania ich w błąd, które skutkują mylnym wyobrażeniem na temat pochodzenia dóbr i usług na rynku. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji funkcjonuje w Polsce od 16 kwietnia 1993 roku i przeszła diametralne zmiany odnośnie zasad konkurowania na zasadach wolnej konkurencji oraz dostępu do rynku na wolnych prawach w porównaniu do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 roku (A.Lubicz-Posochowska 2014, s. 7-8).

Konkurencja

Pojęcie konkurencja wywodzi się z łacińskiego słowa concurrentia, co w tłumaczeniu na język polski znaczy “biec razem” i dotyczy ściśle współzawodnictwa. Termin ten jest integralnie połączony z ekonomią jako nauką. Konkurencja związana jest z rywalizacją między stronami, których celem jest osiągnięcie jak najlepszej pozycji na rynku z wykorzystaniem wszelkich narzędzi takich jak: cena, reklama, komunikacja marketingowa, innowacje, obsługa klienta, gwarancja itp. Jest to proces, którego strony dążą do urzeczywistnienia własnych interesów i starają się przedstawić coraz to lepsze oferty, natomiast wszystkie aspekty związane z konkurencją można podzielić na dwa rodzaje: cenową i pozacenową. Funkcjonuje ona wśród kupujących, a także sprzedających. Ma ona wpływ na stałe odkrywanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa i ciągłe doskonalenie co prowadzi do rozwoju gospodarczego (G.Rosa 2013, s. 13-15).

Model konkurencji doskonałej jest modelem tylko i wyłącznie teoretycznym, dzięki czemu można spotkać się również z konkurencją niedoskonałą do której zalicza się między innymi konkurencja monopolistyczna lub oligopolistyczna. Reguły uczciwej konkurencji są stale zakłócane ze względu na:

 • ograniczenie konkurencji poprzez osiągnięcie przez niektóre przedsiębiorstwa dominującego stanowiska na rynku albo przez unieważnienie konkurencji w przypadku, gdy jedno przedsiębiorstwo osiągnie pozycję monopolistyczną,
 • stosowanie nieuczciwych, niezgodnych z prawem środkami konkurowania (A.Malarewicz-Jakubów 2013, s. 2-3).

Definicja czynu nielegalnej konkurencji

Czyn nielegalnej konkurencji jest to postępowanie sprzeczne z obowiązującym prawem lub właściwymi obyczajami, jeśli w jakikolwiek sposób zagraża lub narusza dobro innego przedsiębiorcy lub konsumenta. W ustawie o zwalczaniu nielegalnej konkurencji zostały wymienione najczęstsze zachowania uznawane prawnie za nielegalną konkurencję. Katalog czynów nieuczciwej konkurencji obejmuje:

 • nieodpowiednie oznaczenie przedsiębiorstwa (wprowadzające w błąd przez zastosowanie firmy, nazwy, godła, skrótu lub pozostałych, znamiennych symboli używanych wcześniej prawnie przez inne przedsiębiorstwo),
 • nieodpowiednie oznaczenie towarów lub usług (wprowadzające w błąd lub jego brak, przez co konsument nie ma informacji odnośnie pochodzenia, ilości, jakości, daty spożycia, naprawy i innych podobnych aspektów, związanych również z ukryciem ryzyka wiążącego się z użytkowaniem towaru lub usługi),
 • nieprawidłowe oznakowanie pochodzenia geograficznego towarów lub usług (nieprawdziwy opis pochodzenia produktu wskazujący na kraj, region lub miejscowość na etykiecie albo w działalności handlowej, marketingowej, w rachunkach czy też pozostałych dokumentach),
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (ujawnienie do informacji publicznej doniesień technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych znaczących dla przedsiębiorstwa komunikatów, w sytuacji gdy przedsiębiorca ma na celu ich poufność i są związane z zagrożeniem jego interesu),
 • zachęcanie do rozwiązania lub niezrealizowania umowy (nakłanianie jednostki pracującej u innego przedsiębiorcy do niedopełnienia wszelkich obowiązków na rzecz korzyści własnych lub osobom trzecim),
 • plagiatorstwo towaru (kopiowanie, naśladownictwo produktu gotowego przez co konsument może zmagać się z problemem dotyczącym ustalenia tożsamości producenta),
 • zniesławienie lub niemoralne zachwalanie (rozgłaszanie nieprawdziwych informacji, wprowadzanie w błąd opinii publicznej dla własnych korzyści),
 • powstrzymywanie przed wejściem na rynek (stosowanie wszelkich czynności w celu utrudnienia dostępu rynek innym przedsiębiorstwom),
 • łapówkarstwo osoby sprawującej funkcję publiczną (przekupstwo osoby będącej przedsiębiorcą, która działa na rzecz przedsiębiorcy),
 • nieuczciwą lub zakazaną reklamę (sprzeczna z prawem i właściwymi obyczajami, wpływająca na godność, wprowadzająca w błąd, wpływająca na emocje i uczucia przez wykorzystywaniu między innymi lęku, przesądów czy ufności dzieci),
 • aranżację sprzedaży lawinowej (składanie obietnic konsumentom związanych z korzyściami materialnymi w zamian za namawianie ich do nakłonienia innych * jednostek do realizacji tego samego przedsięwzięcia),
 • kierowanie lub tworzenie działalności w systemie konsorcyjnym (zarządzanie mieniem uzyskanym w wyniku grupy z uczestnictwem konsumentów, powstałym na rzecz finansowania zakupu praw, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub usług dla celów uczestników grupy).

Katalog czynów nieuczciwej konkurencji jest jedynie zbiorem przykładów, ponieważ postępowanie, które spełnia określone uwarunkowania i nie jest zapisane w katalogu może być również uznane za czyn nieuczciwej konkurencji (M.Żelichowski 2011, s. 4-12).

Bibliografia

Autor: Klaudia Satoła