Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

Z Encyklopedia Zarządzania
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Polecane artykuły


Polskie Towarzystwo Towaroznawców – Stowarzyszenie zarejestrowane 4 IX 1963 r., siedzibą jest Kraków. PTT działa na terenie całej Polski ; oddziały terenowe PTT znajdują się w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie i Warszawie. Celem PTT jest; inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań naukowych z zakresu towaroznawstwa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i etyki członków Towarzystwa oraz popularyzacja w społeczeństwie wiedzy towaroznawczej. PTT współdziała z krajowymi towarzystwami specjalistycznymi. Ponadto jest członkiem IGWT, współpracuje z wieloma zagranicznymi towarzystwami [ I. Duda 1994, s. 125].

Członkostwo

 • Członkiem zwyczajnym PTT może być każdy obywatel polski posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych lub inne wykształcenie w zakresie jakości produktów, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistnienia celów Towarzystwa. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów kierunku towaroznawstwa i pokrewnych. Członków zwyczajnych przyjmuje, spośród osób fizycznych, terytorialnie odpowiedni Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Władzami naczelnymi towarzystwa są:

a. Walne Zebranie Delegatów,

b. Zarząd Główny,

c. Główna Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński. [1]

Historia

 • Najstarszym spośród istniejących obecnie w świecie naukowym towarzystw towaroznawczych jest Japońskie Towarzystwo Towaroznawcze, utworzone w roku 1935.
 • Drugim z kolei było Austriackie Towarzystwo Towaroznawcze i Technologiczne, założone w 1959r.
 • Polskie Towarzystwo Towaroznawcze utworzone zostało jako trzecie spośród działających obecnie w świecie tego rodzaju towarzystw. Jego utworzenie i działalność zostały poprzedzone utworzeniem sekcji towaroznawstwa przy niektórych oddziałach wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • W 1972 założone zostało, jako czwarte z kolei Niemieckie Towarzystwo Towaroznawcze i Technologiczne, a w dni 6 sierpnia w 1976r,. w wyniku uchwały podjętej w Salzburgu przez przedstawicieli towaroznawców z Austrii, RFN, Szwajcarii i Belgii powstało Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawcza i Technologii – (Internationale Gesellschaft fur Warenkude und Technologie – IGTW) z siedzibą w Wiedniu. [M. Skrzypek Zeszyty Naukowe/ AE w Krakowie, 1987 nr223, s. 114]
 • Utworzenie IGWT zainicjowało tworzenie naukowych towarzystw towaroznawczych w wielu krajach. Obecnie, poza czterema wymienionymi, tj. japońskim, austriackim, polskim i zachodnio-niemieckim, podobnie działają w Belgii, Korei Płd., Izraelu, Szwajcarii i we Włoszech, a w stadium organizacji znajdują się dalsze, min. w Bułgarii, na Węgrzech i w Związku Radzieckim. [M. Skrzypek Zeszyty Naukowe/ AE w Krakowie, 1987 nr223, s. 115]
 • Począwszy od roku 1966, a więc już w trzecim roku działalności Towarzystwa ukazuje się niemal co roku obszerny tom prac zatytułowany "Towaroznawstwo – Problemy Jakości” [M. Skrzypek Zeszyty Naukowe/ AE w Krakowie, 1987 nr223, s. 117]
 • W roku 1970 uruchomienie pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Sterowania i Ochrony Jakości w Instytucie Towaroznawstwa AE w Krakowie. [M. Skrzypek Zeszyty Naukowe/ AE w Krakowie, 1987 nr223, s. 120]
 • W uznaniu zasług dla Towarzystwa i głoszonych przez nie idei, profesorowi Mieczysławowi Mysonie nadano w r. 1979 tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa, zaś profesorowi Józefowi Iwańskiemu jako pierwszemu – godność Członka Honorowego PTT.
 • W roku 1979 podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Zarządem Głównym PTT i Polskim Komitetem Normalizacjii i Miar, realizowana po dzień dzisiejszy.

Bibliografia

 • Duda I., Słownik Pojęć Towaroznawczych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 125
 • Skrzypek M., "Zeszyty Naukowe / AE”, Kraków 1987, s. 124
 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego [ dostęp 15 kwietnia 2014 ]. Dostępny w Internecie: < http://www.ptt.uek.krakow.pl/>

Autor: Kot Urszula