Franczyzodawca

Z Encyklopedia Zarządzania

Franczyzodawca - właściciel produktu, usługi bądź technologii, który pozwala drugiej stronie umowy - franczyzobiorcy, rozporządzać produktem, usługą, technologią, procesem i znakiem firmy w zamian za odpowiednią opłatę.[1]

Franczyzodawca przyznaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo, ale również nakłada na nich obowiązek, prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zgodnie z wypracowanymi przez niego zasadami[2]

Franczyzobiorca jest upoważniony do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej[3]

TL;DR

Franczyza to umowa, w której franczyzodawca udziela franczyzobiorcy praw do korzystania z jego produktu, usługi lub technologii w zamian za opłatę. Franczyzodawca ma obowiązek zapewnić franczyzobiorcy wsparcie i szkolenie. Pakiet franczyzowy składa się m.in. z znaku towarowego, know-how i podręcznika operacyjnego. Czołowe firmy franczyzowe na świecie to m.in. KFC, McDonald's i Starbucks. Zalety dla dawcy to większa rozpoznawalność marki i dodatkowe źródło dochodu, ale są też wady, takie jak trudność w pozyskaniu biorców i zależność od nich.

Obowiązki franczyzodawcy

Inicjatorem powiązania franczyzowego jest franczyzodawca. To on określa i dyktuje warunki oraz zasady współpracy z poszczególnymi franczyzobiorcami. Jest to podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną.

Według Europejskiego Kodeksu Franczyzy, franczyzodawca powinien:

 • przed rozpoczęciem budowy sieci prowadzić, przez pewien czas własną jednostkę pilotażową
 • być właścicielem lub mieć tytuł prawny do korzystania z nazwy handlowej swojej sieci, znaku towarowego i innych oznaczeń
 • zapewnić franczyzobiorcy szkolenie wstępne oraz wsparcie, zarówno merytoryczne, jak i techniczne, przez cały czas obowiązywania umowy[4]

Poza wyżej wymienionymi wymaganiami, franczyzodawca powinien również dokładnie określić strukturę i wysokość opłat, które franczyzobiorca będzie zobowiązany uiszczać na jego rzecz. Musi także mieć świadomość nakładów inwestycyjnych, które będzie ponosił franczyzobiorca[5] Sprawuje on kontrolę nad działalnością jednostek franczyzowych, jednocześnie oferując im odpowiednią pomoc i wsparcie. Dawca systemu powinien mieć prostą koncepcję przedsiębiorstwa, aby móc ją przekazać innym i nauczyć ich ją realizować.[6]

Usługi świadczone przez franczyzodawców dzielą się na usługi wstępne oraz usługi bieżące. Do zadań franczyzodawcy należą z reguły: obowiązki związane z rozwijaniem produktów i usług, działaniami reklamowymi i public relations, rozwiązywaniem problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową systemu oraz utrzymaniem dyscypliny w ramach systemu i zapewnieniem odpowiedniej jakości towarów lub usług oferowanych przez franczyzobiorców. Zakres tych usług może być różny w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, z jaką mamy do czynienia[7]

Pakiet franczyzowy

Pakiet franczyzowy stanowi istotę systemu franczyzowego. Jest to nic innego, jak koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej oferowana przez franczyzodawcę. W skład tego pakietu wchodzą:

 • znak towarowy (marka);
 • know-how - wiedza o charakterze poufnym, o tym, jak prowadzić działalność w ramach franczyzy,
 • podręcznik operacyjny - opis zasad i procedur, według których franczyzobiorca ma prowadzić działalność,
 • usługi świadczone przez franczyzodawców na rzecz franczyzobiorców;
 • opłaty na rzecz franczyzodawców[8][9]

Czołowi franczyzodawcy na świecie

Czołowe firmy franczyzowe na świecie wraz z liczbą krajów, w których działa dana sieć (dane na koniec 2013r.):

 • KFC: 115 krajów
 • McDonald's: 120 krajów
 • Dairy Queen: 22 kraje
 • Dunkin Donuts: 41 krajów
 • Burger King: 73 kraje
 • Pizza Hut: 100 krajów
 • Domino's Pizza: 73 kraje
 • Subway: 103 kraje
 • Starbucks: 64 kraje
 • Telepizza: 10 krajów[10]

Zalety i wady franczyzy dla dawcy systemu

Franczyza daje dawcy przeróżne możliwości rozwoju jego działalności. Główne zalety wynikające z wykorzystania franczyzy dla dawcy systemu to:

 • przedsiębiorstwo staje się bardziej znane bez ponoszenia tak znacznych nakładów, jak przy tworzeniu własnych jednostek
 • dawca uzyskuje dodatkowe źródło dochodu w postaci opłat pobieranych od franczyzobiorcy
 • wzrost świadomości marki wśród konsumentów, a w konsekwencji tego również podwyższenie jej wartości
 • punkty franczyzowe pracują na korzyść ogólną franczyzodawcy
 • rosnący udział w rynku, podwójny zysk, minimalne koszty
 • tworzenie przewagi ilościowej nad konkurentami
 • osiąganie większych obrotów spowodowane tym, że biorca stara się maksymalizować sprzedaż
 • pełna kontrola nad działaniami promocyjnymi

Mimo ewidentnych korzyści, franczyza niesie ze sobą także wady dla dawców systemów. Są to m.in.:

 • nieodpowiedni dobór biorców bądź trudność w ich pozyskaniu
 • nielojalność i niesolidność biorców
 • wolniejsze tempo wprowadzania strategii niż w przedsiębiorstwie scentralizowanym
 • zakłócenia komunikacji między dawcą a biorcą
 • zależność wizerunku marki od wszystkich biorców
 • możliwość zatajania uzyskiwanych dochodów przez biorcę[11]


Franczyzodawcaartykuły polecane
Dystrybucja franchisingowaOffshoringFranchisingFranczyzaKnow-howWejście na rynek zagranicznyRodzaje strategiiPartnerskie powiązania gospodarczeSpin-off

Przypisy

 1. Ziółkowska M.J.(2014), s. 23-24
 2. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W.(2012). , s. 250
 3. Ziółkowska M.J.(2014)., s. 23-24
 4. Ziółkowska M.J.(2014)., s. 72
 5. Fila J., Witczak R. (2011)
 6. Ziółkowska M.J.(2014). , s. 25-26
 7. Wrzesińska J. (2011).
 8. Fila J., Witczak R. (2011).
 9. Wrzesińska J. (2011).
 10. Gheribi E. (2014).
 11. Ziółkowska M.J.(2014)., s. 48-50

Bibliografia


Autor: Gabriela Ostrożańska