Koordynator

Z Encyklopedia Zarządzania
Koordynator
Polecane artykuły

Koordynator (nazywany również naturalnym liderem) jest jedną z ról pełnionych w zespole, które zostały zdefiniowane przez M. Belbina. Umie on kierować zasobami ludzkimi i wykorzystywać je w odpowiedni sposób. Koordynator jest osobą silnie dominującą, otwartą, jak i również zrównoważoną. Posiada on predyspozycje do bycia naturalnym liderem grupy. Koordynator nie wymaga bezwzględnego posłuszeństwa członków zespołu. Dominuje on przez swój prestiż. Budzi też ogromny szacunek. Koordynator porządkuje cele w projekcie i nadaje im pierwszeństwo. Ustala plany do zrealizowania przez zespół oraz koordynuje pracę jego członków. Potrafi on słuchać przedstawianych mu uwag, a przekazanymi informacjami posługuje się głównie podczas procesu motywowania innych. Do ludzi i ich pracy podchodzi indywidualnie, dzięki czemu w zespole stawia na komunikowanie się. Zawsze uważnie słucha opinii i zdania współpracowników. W trakcie dyskusji zazwyczaj nie wysuwa własnych propozycji, najczęściej zadaje pytania. Koordynator często jest postrzegany jako zręczny manipulator. Interweniuje tylko w sytuacjach krytycznych (M. Belbin 2003, s. 94-95).

Cechy koordynatora

Do głównych cech koordynatora należy (M. Gellert, C. Nowak 2008):

 • efektywne wykorzystanie zasobów zespołu,
 • uważne słuchanie,
 • dążenie do celu,
 • entuzjazm,
 • pewność siebie,
 • opanowanie,
 • ufność.

Dopuszczalne słabości koordynatora

Do potencjalnych słabości koordynatora, które są dopuszczalne podczas pracy w zespole, należy (M. Belbin 2003, s. 38):

 • częsty brak ambicji,
 • czasowe lenistwo,
 • dominacja w zespole.

Niedopuszczalne słabości koordynatora

Jedną z jego najczęściej wymienianych słabości, z którą można się spotkać, a zdecydowanie jest niedopuszczalna i może zarówno zaszkodzić jednostce, jak i całemu zespołowi, jest przekonanie koordynatora, że to jemu należą się wszelkie pochwały za pracę i wysiłek całego zespołu (M. Belbin 2003, s. 77).

Zadania koordynatora

Koordynator należy do jednej z ról, która jest ukierunkowana na ludzi. Jego rola podczas rozwoju zespołu i realizacji zadań jest ściśle określona. Do jego najważniejszych zadań należy (A. Trompenaars, C. Hampoler Turner 2005, s. 116-117):

 • budowanie zespołu,
 • mobilizowanie i motywowanie zespołu,
 • organizacja pracy,
 • nadzorowanie pracy.

Podział ról w zespole

Bardzo istotnym kryterium doboru osób do zespołu są ich role zespołowe. Role zespołowe są to predyspozycje każdego z członków do pełnienia w zespole danych funkcji, rozwiązywania konkretnych zadań i określonego stylu pracy. Menedżerowie i liderzy często nie wyobraża sobie nie wyznaczenia ról w sowim zespole projektowym. Podczas koordynowania ról wśród członków zespołów ważne jest zarówno wykorzystywanie atutów każdego z nich, jak i również akceptowanie ich wad. Dzięki temu można realizować zadania w najskuteczniejszy sposób i osiągnąć balans w zarządzanym zespole (J. Kaczmarska-Krawczak 2013, s. 56-57).

Tworząc zespół, należy zachowywać kilka zasad dotyczących przyznawania ról. Stanowisko lidera powinien objąć koordynator lub lokomotywa. Następne stanowisko zajmuje myśliciel, generujący nowe pomysły, a kolejne krytyk wartościujący, który jest równoważącą osobowością zespołu. Nie należy zapominać o pozostałych rolach zespołowych, ponieważ są one bardzo istotne, żeby zarządzać zespołem w satysfakcjonujący i produktywny sposób (M. Gellert, C. Nowak 2008, s. 22).

Podział ról w zespole udowadnia, że każdy z pracowników powinien być wybierany nie tylko poprzez sprawdzenie posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. Bardzo istotne są cechy i predyspozycje osobowościowe każdego z członków. Przez brak właściwego zorganizowania obowiązków niemożliwe jest zrealizowanie danego zadania, a przez brak przyjaznej atmosfery niemożliwe jest znalezienie, sprawdzenie i wprowadzenie jakiegokolwiek usprawnienia (M. Belbin 2003, s. 40-41).

Bibliografia

Autor: Magdalena Węglarz