Hotelarstwo

Z Encyklopedia Zarządzania

"Hotelarstwo to społecznie zorganizowana działalność usługowa polegająca na udzielaniu gościnności przyjezdnym. Zaspokaja potrzebę wypoczynku, pożywienia, noclegu, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych, łączności z otoczeniem. Hotelarstwo jest podstawową branżą turystyki jako gałęzi gospodarki narodowej. Jest to także zawód polegający na świadczeniu usług udzielania gościny" (G. Konsewicz 1980, s. 10).

Istotą hotelarstwa jest więc udzielanie gościnności za odpowiednią opłatą. Działania hotelów polegają na świadczeniu różnego rodzaju usług, z których najważniejsze polegają na zapewnieniu noclegu i wyżywienia. Uznaje się, że goście meldują się się w hotelach z zasady na krótki czas (C. Witkowski 2007, s. 33).

Hotele oprócz potrzeb niższego rzędu takich jak potrzeba odpoczynku, snu czy zaspokojenia głodu zapewniają również poczucie bezpieczeństwa (zarówno osobistego jak i bezpieczeństwo mienia), są miejscem dostarczającym rozrywki i kontaktów interpersonalnych. Dodatkowo hotele o wyższym standardzie są w stanie zaspokoić potrzebę uznania poprzez np. udostępnienie gościom dostępu do stref VIP czy umożliwienie wpisania się do księgi pamiątkowej (A. Kowalik 2006, s. 170).

TL;DR

Hotelarstwo to działalność polegająca na udzielaniu gościnności przyjezdnym. Hotele zapewniają nocleg, wyżywienie, bezpieczeństwo i rozrywkę. Branża hotelarska cechuje się stałą gotowością obiektu, wysokim kosztem inwestycji i sezonowymi wahaniami popytu. Rozwój hotelarstwa zależy od gospodarki, polityki, zamożności społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej. Usługi hotelarskie są sezonowe, z intensywną pracą ludzką i oferują różne dodatkowe usługi.

Charakterystyka branży hotelarskiej

Cechy wyróżniające branżę hotelarską to (C. Witkowski 2007, s. 33):

 • powinność pozostania obiektu w stałej gotowości przez 24 godziny na dobę
 • decyzyjność gościa dotycząca wyboru terminu i okresu pobytu oraz miejsca i dodatkowych usług
 • stosunkowo wysoka kapitałochłonność, duży udział majątku trwałego w całości majątku przedsiębiorstwa, istotną część kosztów stanowi amortyzacja
 • duży udział kosztów stałych w strukturze kosztów
 • sezonowe wahania popytu na usługi hotelarskie wymuszające niekiedy elastyczną politykę cen
 • stabilność potencjału - nie jest możliwe szybkie dostosowanie hotelu do zmian popytu
 • bardzo duża istotność lokalizacji miejsc noclegowych
 • podaż przewyższająca popyt

Czynniki wpływające na rozwój hotelarstwa

Warunki rozwoju hotelarstwa to między innymi (C. Witkowski 2007, s. 33):

 • rozwój gospodarczy państwa
 • sytuacja polityczna i społeczna kraju
 • polityka zagraniczna, członkostwo w organizacjach międzynarodowych
 • zamożność społeczeństwa
 • położenie geograficzne, atrakcyjność kulturalna, walory turystyczne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • uwarunkowania prawa celnego i dewizowego, przepisy graniczne, wymagania wizowe
 • rozwój działalności biznesowej
 • dostępność komunikacyjna

Cechy usług hotelarskich

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech hotelarstwa jest sezonowość, którą może występować w odniesieniu do pory roku, miesiąca, ale również w ciągu dnia (poranki odznaczają się większą intensywnością pracy spowodowaną wyjazdami gości oraz obsługą śniadań). Sezonowe zmiany w obłożeniu hoteli w istotny sposób wpływają na kształtowanie cen pokoi i ich modyfikacje, a także są powodem organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych.

Świadczenie usługi oraz korzystanie z niej odbywa się w tym samym miejscu, a czas potrzebny do jej wytworzenia jest krótki. Usługodawca otrzymuje opinię o jakości usługi szybciej niż ma to miejsce przy sprzedaży dóbr materialnych. Kontakt personelu zatrudnionego w hotelu z gościem ma charakter bezpośredni, stąd usługę cechuje wysoka intensywność pracy ludzkiej. Następstwem tego jest duży udział wynagrodzeń pracowników w kosztach generowanych przez hotel.

Usługi dodatkowe oferowane przez hotel uzupełniają się wzajemnie, często oferowane są w pakietach i są dostosowywane do upodobań i przyzwyczajeń gości. Wśród nich można wyróżnić również usługi nieodpłatne, których zakres warunkuje standard hotelu. Najczęściej występujące to budzenie gości, zmiana pościeli i ręczników czy możliwość skorzystania z depozytu lub przechowalni bagażu (T. Tulibacki 2009 s.83).

Coraz powszechniejsze stają się usługi, które można określić jako "fakultatywne". Oferowane są one na terenie hotelu, jednak dostęp do nich mają również osoby niekorzystające z usług noclegowych danego ośrodka. Zalicza się do nich między innymi restauracje, sklepiki, salony fryzjerskie i kosmetyczne czy możliwość skorzystania z sal konferencyjnych (A. Kowalik 2006, s.170)


Hotelarstwoartykuły polecane
Przewóz osóbKonsekwencje rozwoju turystykiPopyt turystycznySkutki migracjiSezonowość popytu turystycznegoTurystyka medycznaAgroturystykaDeterminanty popytu turystycznegoMarketing usług turystycznych

Bibliografia

 • Bień A., Czekaj D. (2015), Kształtowanie się polskiego rynku usług hotelarskich w realiach teoretycznych i praktycznych gospodarki XXI wieku. Studia z Polityki Publicznej, nr 2
 • Chudy W., Szopa R., Kucharski M. (2018), Analiza wykorzystania miejsc noclegowych w przedsiębiorstwach hotelarskich w świetle badań, Modern Management Review, nr 25
 • Firlej K., Spychalska B. (2015), Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 8
 • Konsewicz G., Grabowski J. (1980), Hotelarstwo, cz. I, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jelenia Góra
 • Kowalik A., Kwieciński M. (2006), Dystrybucja usług hotelarskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 731
 • Tulibacki T. (2009), Organizacja Pracy Część 1, WSiP, Warszawa
 • Witkowski C. (2007), Hotelarstwo. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Autor: Natalia Stefańczyk, Oliwia Wilk