Skutki migracji

Z Encyklopedia Zarządzania
Skutki migracji
Polecane artykuły


Skutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz dotyczyć krajów z których ludzie migrują oraz tych do których migrują. Skutki te mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwo.


Formy przemieszczania się ludności( S. Kozak 2010, s.16-17):

 • Migracja jest to wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu w kraju lub za granicą. Na jej rozmiar duży wpływ ma stan gospodarki. Migracje we współczesnym świecie mają charakter masowy, oraz mają wpływ na wiele dziedzin życia i systemów państwa.
 • Emigracja natomiast to wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa z różnych przyczyn oraz osiedlenie się tam na stałe lub na pewien okres czasu. Emigracja jest formą migracji.
 • Imigracja oznacza przybycie do nowego miejsca zamieszkania.
 • Repatriacja to powrót do kraju ojczystego osób, które nie z własnej woli znalazły się poza jego granicami.
 • Reemigracja to powrót z emigracji.
 • Deportacja to przymusowe przesiedlenie czy też wydalenie z kraju.

Rodzaje migracji

Możemy wyróżnić różne typy migracji według różnych kryteriów. Ze względu na przyczynę oraz czas trwania wyróżniamy następujące rodzaje ( S. Kozak 2010, s.18 ):

 • stała
 • czasowa
 • okresowa
 • sezonowa
 • wahadłowa
 • zarobkowa
 • wojenna
 • ekonomiczna
 • legalna i nielegalna

Migracja wewnętrzna i zewnętrzna

Migrację możemy również podzielić na migrację zewnętrzną i wewnętrzną.

Migracja wewnętrzna może przybierać postać (P.Cymanow 2010, s.34):

 • migracji ze wsi do miasta np. w związku z poszukiwaniem pracy,
 • migracji z miasta do wsi, aby ponosić mniejsze koszty utrzymania oraz w związku z ogólnym stanem środowiska miasta
 • migracji z miasta do miasta spowodowanej statusem społecznym czy zawodowym
 • migracji ze wsi do wsi

Migracja zewnętrzna polega na zmianie miejsca i kraju zamieszkania.

Przyczyny migracji za granicę

 • bezrobocie
 • niskie zarobki
 • edukacja za granicą, chęć kształcenia
 • podjęcie leczenia za granicą
 • chęć przygód i poznania czegoś nowego
 • kariera w międzynarodowych firmach
 • motywy religijne

Skutki migracji

W literaturze wyróżniane są skutki migracji dla kraju wysyłającego i kraju przyjmującego migrantów (S. Kozak 2010, s. 26-27).

Skutki pozytywne dla kraju wysyłającego :

 • obniżenie wskaźników bezrobocia,
 • transfer środków finansowych, inwestowanie w kraju,
 • obniżenie wskaźników ubóstwa,
 • zwiększenie popytu wewnętrznego,
 • podnoszenie standardów życia,
 • rozwój sektora usług, np. firm transportowych i agencji turystycznych organizujących przewozy międzynarodowe,
 • wzrost zapotrzebowania na lokalne przedsiębiorstwa budowlane, ponieważ transfer zarobków jest przeznaczany głównie na budowę domów, remonty,
 • nabycie umiejętności językowych,
 • stykanie się z obcymi kulturami.


Skutki negatywne:

 • trudne pozyskanie nowych rąk do pracy lub utrzymanie już zatrudnionych,
 • niedopasowanie popytu i podaży pracy,
 • odpływ osób dobrze wykształconych, utrata kapitału ludzkiego (tzw. brain drain),
 • spadek PKB,
 • rozdzielenie rodzin, rozpad,
 • zmiany w strukturze wieku i płci ludności,
 • zmiany struktur społeczno-kulturowych,
 • oderwanie od rodzimej kultury.


Skutki migracji dla kraju przyjmującego:

 • wzrost liczby ludności obcej,
 • niezadowolenie obywateli, w związku z zatrudnianiem obcokrajowców zamiast rodzimych pracowników,
 • zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa,
 • napływ specjalistów,
 • problemy socjalne np. zapewnienie opieki zdrowotnej .


Skutki dla migrującego (P. Dobrowolska 2016, s.66):

 • wyższe zarobki
 • wyższy standard życia oraz poziom bezpieczeństwa materialnego
 • podnoszenie kwalifikacji
 • spełnianie aspiracji zawodowych
 • transfer wiedzy
 • transfer środków finansowych
 • podnoszenie kwalifikacji językowych

Skutki migracji dla przedsiębiorstw

Skutki migracji z perspektywy kraju przyjmującego (D. Klimek 2014 s.110):

Dla przedsiębiorstw dużych:
 • zaspokojenie popytu na pracowników wysoko wykwalifikowanych
Dla przedsiębiorstw małych:
 • zdobycie taniego pracownika, mobilnego
 • niechęć lokalnej społeczności do obcokrajowców
Dla podmiotów usługowych:
 • zaspokojenie popytu na usługi specjalistyczne
 • ucieczka od zawodów, które wykonują obcokrajowcy- ich segmentacja
Rolnictwo:
 • pozyskanie pracowników do pracy o charakterze sezonowym
 • zostawienie pracy nisko prestiżowej obcokrajowcom, odchodzenie od niej

Skutki polityczne

Niekontrolowany napływ obcokrajowców rodzi wiele problemów z ich ulokowaniem oraz niechęć rodzimych mieszkańców. Zagrożenia związane ze zjawiskiem migracji przyczyniły się do powstawania ruchów populistycznych. Populizm może być traktowany jako ideologia lub strategia polityczna. W populizmie istotne jest wskazanie wroga, który odpowiada za złą sytuację ludu. W myśli populistycznej ważne jest przekonanie o trwałym podziale społeczeństwa (K. Jędrzejczyk-Kuliniak 2017 s. 22). Zaczęto również wykazywać postawy nacjonalistyczne, objawiające się przekładaniem interesów własnego narodu nad interesami innych narodów.


Eurosieroctwo

Z migracją zarobkową jest związany termin eurosieroctwa. Stanisław Kozak definicję eurosieroctwa przedstawia w następujący sposób :"Eurosieroctwo to fakt nieposiadania przez niepełnoletniego obojga rodziców lub jednego rodzica którzy opuścili kraj za pracą. W takim razie eurosierota to dziecko, które wychowuje się bez co najmniej jednego rodzica, który wyjechał za granicę w celach zarobkowych"(S. Kozak 2010, s. 113).

Bibliografia


Autor: Agata Wadowska