Drenaż mózgów

Z Encyklopedia Zarządzania

Drenaż mózgów (ang. brain drain) to proces ściągania specjalistów do innego kraju (drenaż geograficzny) lub firmy (drenaż organizacyjny), poprzez umożliwienie im tam lepszych warunków pracy i płacy. Zjawisko to oznacza często odpływ wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego z krajów rozwijających się, co wpływa hamująco na ich rozwój.

Rys historyczny

Razem z odpływem siły roboczej do Ameryki Północnej po II wojnie światowej pojawił się również odpływ młodych i dobrze wykształconych ludzi. Termin drenaż mózgów pojawił się na początku lat 60. XX w., a po raz pierwszy użyło go Królewskie Towarzystwo w Londynie w odniesieniu do emigracji młodych Brytyjczyków. Z czasem termin ten rozpowszechnił się na inne kraje, w tym Polskę. Największym przykładem drenażu w Polsce są lata 1981-1988, kiedy to ojczyznę opuściło prawie 700 tysięcy osób, w tym aż 15% z wykształceniem wyższym, co stanowiło około jedną czwartą wszystkich absolwentów polskich uczelni[1]

Przyczyny drenażu mózgów

 • perspektywa wyższych zarobków,
 • chęć podniesienia poziomu wykształcenia i polepszenia znajomości języka obcego,
 • w przypadku naukowców - możliwość realizacji badań naukowych,
 • wizja pracy w bardziej rozwijającym otoczeniu,
 • wsparcie sektora badawczo-rozwojowego,
 • możliwość rozwoju kariery zawodowej, w tym także rozpoczęcia własnej działalności,
 • rozwój korporacji międzynarodowych wymuszający migracje,
 • polityka krajów wysoko rozwiniętych ukierunkowana na przyciąganie specjalistów[2]

Konsekwencje drenażu mózgów

Migracje osób wysoko wykwalifikowanych mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne strony dla migrantów i ich rodzin oraz całej społeczności lokalnej.

Konsekwencje pozytywne:

 • wyższe zarobki i dzięki temu wyższy standard życia oraz poczucie bezpieczeństwa materialnego,
 • możliwość realizacji kariery zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dokształcanie się,
 • tworzenie sieci powiązań zawodowych,
 • transfer wiedzy, środków finansowych i kultury ekonomicznej,
 • unowocześnianie społeczeństwa,
 • wzrost motywacji młodych ludzi do kształcenia się.

Konsekwencje negatywne:

 • pozycja społeczna nieadekwatna do oczekiwań,
 • zatrudnienie poniżej kwalifikacji,
 • zmniejszenie szans rozwoju drenowanych społeczeństw,
 • zagrożenie funkcjonowania drenowanych sektorów gospodarki,
 • koszty ponoszone na wykształcenie migrantów nie zwracają się. [3]

Drenaż a pozyskiwanie i marnotrawstwo

Określenie drenaż mózgów dotyczy państw, z których wykształceni ludzie emigrują - po drugiej stronie są państwa przyjmujące tych ludzi i z ich perspektywy powstaje zjawisko pozyskiwania mózgów (ang. brain gain). Natomiast z marnotrawstwem (ang. brain waste) mamy do czynienia, gdy ludzie wysoko wykształceni migrują w celach zarobkowych, a miejscowi pracodawcy nie uznają ich kwalifikacji za wartościowe. Jest to problem spotykający często emigrantów z krajów ubogich, a przez to traci i sam emigrant, i państwo przez niego opuszczone[4]

Strategie przeciwdziałania drenażowi mózgów

Skuteczność polityk i programów mających na celu zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów w kraju

Ważnym aspektem przeciwdziałania drenażowi mózgów jest skuteczność polityk i programów mających na celu zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów w kraju. Warto przyjrzeć się, jakie konkretne działania są podejmowane i jakie są ich wyniki. Czy państwo oferuje specjalne programy zachęcające do powrotu do kraju po zdobyciu doświadczenia za granicą? Czy są oferowane stypendia lub inne formy wsparcia dla młodych naukowców? Analiza skuteczności dotychczasowych działań pozwoli na ocenę, czy polityki te przynoszą oczekiwane rezultaty.

Inwestowanie w rozwój sektora naukowego i badawczego

Kolejnym istotnym czynnikiem jest inwestowanie w rozwój sektora naukowego i badawczego. Ważne jest, aby państwo zapewniało odpowiednie środki i wsparcie dla naukowców, aby mieli możliwość rozwoju kariery i prowadzenia badań naukowych w kraju. Czy istnieją programy finansowania badań naukowych? Czy są prowadzone inicjatywy mające na celu wspieranie innowacyjności w sektorze naukowym? Analiza tych działań pozwoli na ocenę, czy państwo rzeczywiście inwestuje w rozwój sektora naukowego, co może przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów.

Tworzenie atrakcyjnych warunków pracy

Kolejnym aspektem jest tworzenie atrakcyjnych warunków pracy. Specjaliści często wybierają pracę za granicą ze względu na lepsze warunki zatrudnienia. Dlatego ważne jest, aby kraje skupiły się na zapewnieniu konkurencyjnych warunków pracy. Jakie są konkretne elementy atrakcyjnych warunków pracy, takie jak elastyczne godziny pracy, możliwość rozwoju zawodowego czy równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? Analiza tych elementów pozwoli na ocenę, czy kraje podejmują odpowiednie kroki w celu przyciągnięcia i zatrzymania wykwalifikowanych specjalistów.

Zapewnienie konkurencyjnych zarobków

Również konkurencyjne zarobki są istotne w przeciwdziałaniu drenażowi mózgów. Specjaliści często wybierają pracę za granicą ze względu na lepsze wynagrodzenie. Dlatego ważne jest, aby kraje oferowały konkurencyjne zarobki. Jakie są różnice w zarobkach między krajami, a jakie są skutki oferowania konkurencyjnych wynagrodzeń dla przeciwdziałania drenażowi mózgów? Czy państwo podejmuje działania mające na celu zrównoważenie zarobków w kraju z zarobkami oferowanymi za granicą? Analiza tych kwestii pozwoli na ocenę, czy państwo rzeczywiście podejmuje odpowiednie działania w tym zakresie.

Skuteczność przeciwdziałania drenażowi mózgów

Warto również przyjrzeć się przykładom udanych polityk i programów przeciwdziałania drenażowi mózgów oraz ich wynikom. Czy istnieją kraje, które z powodzeniem zatrzymują swoich wykwalifikowanych specjalistów? Jakie są kluczowe elementy tych polityk i programów? Analiza tych przykładów pozwoli na wyciągnięcie wniosków dotyczących skutecznych strategii przeciwdziałania drenażowi mózgów.

Drenaż mózgów w kontekście globalnej konkurencji

Konkurencja o najlepszych specjalistów

W kontekście globalnej konkurencji o najlepszych specjalistów warto przyjrzeć się strategiom stosowanym przez kraje rozwinięte w celu przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników. Czy kraje te oferują specjalne programy dla zagranicznych specjalistów? Czy prowadzą kampanie reklamowe promujące swoje atrakcje dla wykwalifikowanych pracowników? Analiza tych strategii pozwoli na zrozumienie, jak kraje rozwinięte konkurują o najlepszych specjalistów.

Atrakcyjne warunki pracy i możliwości rozwoju kariery w krajach rozwiniętych

Kraje rozwinięte często oferują atrakcyjne warunki pracy i możliwości rozwoju kariery, co przyciąga wykwalifikowanych specjalistów. Jakie są konkretne elementy atrakcyjnych warunków pracy w tych krajach, takie jak wysokie wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy czy wsparcie dla rozwoju zawodowego? Jakie są wyniki przyciągania specjalistów przez te kraje? Analiza tych elementów pozwoli na zrozumienie, jak kraje rozwinięte stają się atrakcyjnym miejscem pracy dla wykwalifikowanych specjalistów.

Trudności konkurujących krajów rozwijających się

Kraje rozwijające się często napotykają trudności w konkurowaniu z ofertami krajów rozwiniętych. Jakie są główne przeszkody dla tych krajów w przyciąganiu wykwalifikowanych specjalistów? Czy brak odpowiednich warunków pracy i możliwości rozwoju kariery jest głównym problemem? Analiza tych trudności pozwoli na zrozumienie, jak kraje rozwijające się mogą próbować przeciwdziałać drenażowi mózgów.

Efekt drenażu mózgów na kraje rozwijające się

Drenaż mózgów ma negatywny wpływ na kraje rozwijające się. Jakie są konsekwencje drenażu mózgów dla rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów? Czy brak wykwalifikowanych specjalistów powoduje spowolnienie rozwoju technologicznego i innowacyjnego? Analiza tych konsekwencji pozwoli na zrozumienie, jak istotne jest przeciwdziałanie drenażowi mózgów w tych krajach.

Możliwości przeciwdziałania drenażowi mózgów w kontekście globalnej konkurencji

W kontekście globalnej konkurencji ważne jest zidentyfikowanie potencjalnych strategii, które kraje rozwijające się mogą zastosować, aby zmniejszyć drenaż mózgów. Czy istnieją programy zachęcające do powrotu wykwalifikowanych specjalistów? Czy kraje rozwijające się inwestują w rozwój sektora naukowego i badawczego w celu przyciągnięcia specjalistów? Analiza tych możliwości pozwoli na zrozumienie, jak kraje rozwijające się mogą konkurować o wykwalifikowanych specjalistów.

Drenaż mózgów a rozwój społeczno-gospodarczy

Wpływ masowego odpływu wykwalifikowanych specjalistów

Masowy odpływ wykwalifikowanych specjalistów ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Jakie są skutki takiego odpływu dla gospodarki? Czy brak wykwalifikowanych pracowników wpływa na spowolnienie wzrostu gospodarczego? Analiza tych skutków pozwoli na zrozumienie, jak istotne jest przeciwdziałanie drenażowi mózgów dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Straty zasobów ludzkich i wiedzy

Drenaż mózgów powoduje straty zasobów ludzkich i wiedzy. Jakie są konsekwencje utraty wartościowych zasobów ludzkich dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju? Czy brak wykwalifikowanych specjalistów wpływa na spadek innowacyjności i rozwoju technologicznego? Analiza tych skutków pozwoli na zrozumienie, jak istotne jest zatrzymywanie wykwalifikowanych specjalistów w kraju.

Pogorszenie jakości usług publicznych

Drenaż mózgów może również wpływać na pogorszenie jakości usług publicznych. Jak brak wykwalifikowanych specjalistów wpływa na jakość usług, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja? Czy brak specjalistów wpływa na dostępność i jakość tych usług? Analiza tych kwestii pozwoli na zrozumienie, jak istotne jest przeciwdziałanie drenażowi mózgów dla zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych.

Trudności w realizacji innowacyjnych projektów

Brak wykwalifikowanych specjalistów może również wpływać na trudności w realizacji innowacyjnych projektów. Jak brak specjalistów wpływa na możliwość realizacji innowacyjnych projektów i rozwój technologiczny kraju? Czy brak odpowiednich pracowników wpływa na spowolnienie innowacyjności? Analiza tych trudności pozwoli na zrozumienie, jak istotne jest przeciwdziałanie drenażowi mózgów dla rozwoju innowacyjności kraju.

Możliwości wykorzystania zdobytej za granicą wiedzy i doświadczenia

Jednak drenaż mózgów może mieć również pozytywne aspekty. Powrót wykwalifikowanych specjalistów do kraju po zdobyciu doświadczenia za granicą może przynieść korzyści dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jakie są potencjalne korzyści, gdy emigranci wysoko wykwalifikowani decydują się na powrót i wykorzystanie zdobytej za granicą wiedzy i doświadczenia? Czy państwo stwarza odpowiednie warunki dla powrotu specjalistów? Analiza tych możliwości pozwoli na zrozumienie, jak kraje mogą wykorzystać zdobyte za granicą wiedzę i doświadczenie dla swojego rozwoju.


Drenaż mózgówartykuły polecane
Skutki migracjiBaby BoomerNiż demograficznyEmigracjaMiasto przyszłościAktywizacja zawodowaWykluczenie cyfroweKraje rozwijające sięAzjatyckie tygrysy

Przypisy

 1. Tarasiewicz P. (2013), s. 147
 2. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008), s. 8
 3. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008), s. 13
 4. Tarasiewicz P. (2013), s. 149-150

Bibliografia

Autor: Małgorzata Augustyn