Miasto przyszłości

Z Encyklopedia Zarządzania

Miasto Przyszłości, inaczej Inteligentne Miasto (ang. Smart City) - miasto wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych. Za Miasto Przyszłości uznaje się takie, które jest zdolne do generowania i wprowadzania w życie nowych idei, projektów, ma zdolność do przycięgania ludzi przedsiębiorczych. Wizję miasta można przedstawić w oparciu o cztery główne elementy:

 • cel, tj. ogólny cel postrzegany jako możliwy do osiągnięcia stan idealny,
 • główny projekt i jego oczekiwany wynik, który wyznaczy kierunek, którym będzie podążać dane miasto,
 • wspólny system wartości tradycyjnych i współczesnych,
 • zbiorowe dążenie do osiągnięcia wyznaczonych celów.

TL;DR

Artykuł przedstawia koncepcję Miasta Przyszłości, czyli Inteligentnego Miasta, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. W artykule omówiono trzy typy miast europejskich w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych i demograficznych. Opisano również cechy Europejskiego Miasta Przyszłości jako zaawansowanego postępu społecznego. Wskazano również zagrożenia dla rozwoju miast, takie jak spadająca liczba ludności i zanik tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Trzy typy miast europejskich w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych i demograficznych

 • Miasta dynamiczne pod względem gospodarczym, charakteryzujące się znacznym wzrostem ludności w drodze napływu migrantów o zarówno wysokich, jak i niskich kwalifikacjach, przyciągniętych stabilną siłą gospodarczą i zasobnością miast (głównie większe miasta Europy Zachodniej, ściśle powiązane z gospodarką światową).
 • Miasta o silnym zapleczu gospodarczym i nierosnącej lub stopniowo malejącej populacji. W tej kategorii mieści się większość małych i średnich miast Europy. W tym przypadku stopniowe kurczenie się miasta nie musi prowadzić do poważnych trudności, a nawet może się okazać korzystne ze względu na malejącą gęstość zaludnienia w środowisku miejskim.
 • Miasta, które charakteryzują się możliwością spadków demograficznych zazwyczaj w środkowej i wschodniej części Unii Europejskiej). Miasta te muszą skupić się na przedefiniowaniu swoich podstaw gospodarczych, ponieważ tendencje malejące mogą spowodować zmniejszenie się przychodów z lokalnych podatków, malejącego popytu na towary i usługi, likwidacji miejsc pracy, zmniejszonej podaży pracy i ograniczenia inwestycji, co może przynieść ogólny spadek ich atrakcyjności.

Miasto inteligentne to obszar (gmina, powiat, miasto) składający się z czterech głównych elementów:

 • kreatywnej populacji realizującej działania intensywnie wykorzystujące wiedzę lub klaster takich działań,
 • efektywnie działających instytucji i procedur w zakresie tworzenia wiedzy, umożliwiających jej nabywanie, adaptację i rozwój
 • rozwiniętej infrastruktury szerokopasmowej, cyfrowych przestrzeni, e-usług oraz narzędzi on-line do zarządzania wiedzą
 • udokumentowanej zdolności do innowacji, zarządzania i rozwiązywania problemów, które pojawiają się po raz pierwszy, ponieważ innowacyjność i zarządzanie w warunkach niepewności są kluczowe do oceny inteligencji

Europejskie Miasto Przyszłości jako system zaawansowanego postępu społecznego

Europejskie Miasto Przyszłości to system zaawansowanego postępu społecznego, który charakteryzuje się:

 • wysoką jakością życia i dobrobytem, który obecny jest we wszystkich dzielnicach i społecznościach miasta
 • wysokim poziomem kształcenia i ich możliwości oraz doskonalenia zawodowego, w tym dla mieszkańców mieszkających w najuboższych dzielnicach
 • w którym osoby starsze są zdolne do godnego życia oraz uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym miasta
 • bogatą różnorodnością kulturową i językową, w którym przestrzega się praw do wolności wypowiedzi, religii
 • dobrym zarządzaniem, opartym na zasadach otwartości, w którym obywatele mają możliwość społecznego i demokratycznego uczestnictwa w rozwoju miast
 • ochroną jakości środowiska naturalnego, wysoką ekoefektywnością
 • o dużej efektywności energetycznej i wykorzystywaniu energii odnawialnej, niewielkich emisjach dwutlenku węgla,
 • o zrównoważonym i łatwo dostępnym, efektywnym i tanim transporcie dla wszystkich mieszkańców

Europejskie miasto przyszłości to również miasto, w którym ma miejsce kreatywność i innowacja, rozwija się i upowszechnia wiedzę, które również charakteryzuje się wysoką jakością życia i architektury.

Europejska wizja rozwoju terytorialnego miast

Europejska wizja rozwoju terytorialnego miast odzwierciedla zrównoważony rozwój Europy oparty na wzroście gospodarczym i organizacji terytorialnej o policentrycznej strukturze miejskiej. Powinien zawierać silne centra regionalne zapewniające dobry dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, oraz odznaczać się zwartą strukturą zabudowy, wraz z ograniczeniem niekontrolowanego rozwoju miast i wysokim poziomem ochrony i jakości środowiska wokół miast.

Zagrożenia dla europejskiego modelu rozwoju miast

Jednym z największych problemów, jakie stoją na drodze Miast Przyszłości do rozwoju jest spadająca liczba ludności. Na trendy demograficzne mają wpływ nie tylko współczynniki urodzeń i średniej spodziewanej długości życia, ale też mobilność i migracja. Oczekuje się, że liczba ludności w wieku produkcyjnym zacznie się zmniejszać, co przyczyni się do zmniejszenia wpływów do budżetu miasta (niewielki przyrost liczby ludności Unii Europejskiej wynika z napływu imigrantów).

Zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności objawia się również poprzez spadek znaczenia lub zaniknięcie tradycyjnych gałęzi przemysłu wytwórczego. Doprowadzić to może do likwidacji miejsc pracy w przemyśle wytwórczym, wymagającym kwalifikacji oraz do niedopasowania popytu do podaży na rynku pracy.


Miasto przyszłościartykuły polecane
Strategia LizbońskaTurystyka zrównoważonaSuburbanizacjaPolityka spójnościStrategia Europa 2020Determinanty popytu turystycznegoKonsekwencje rozwoju turystykiNeoliberalizmUrbanizacja

Bibliografia


Autor: Karolina Sobalska